SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
46. Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2012. godinu
45. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu
44. Odluka o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2012. - 2014. godine
43. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu
42. Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu
41. Odluka o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora Industrijska zona d.o.o.
40. Program javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012. godinu
39. Program javnih potreba Grada Bakra u športu za 2012. godinu
38. Program javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2012. godinu
37. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Bakru za 2012. godinu
36. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2012. godinu
35. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2011. godinu
34. Izmjene i dopune Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2011. godinu
33. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u športu za 2011. godinu
32. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bakra u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2011. godini
31. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
30. Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Bakru za 2011. godinu
29. Druge Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2011. godinu
28. Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Bakra
53. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva RISNJAK-DELNICE d.o.o.
52. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
51. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Delnica
50. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Delnica
49. Odluka o naknadi za razvoj na području Grada Delnica
48. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2012. godinu
47. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
46. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
45. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
44. Plan razvojnih programa za 2012. godinu s Projekcijom za 2013. i 2014. godinu
43. Odluka o Proračunu Grada Delnica za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
42. Odluka o I. Izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica
41. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
40. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
39. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2011. godinu s Projekcijom za 2012. i 2013. godinu
38. Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Delnica za 2011. godinu s Projekcijom za 2012. i 2013. godinu
42. Odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite Općine Matulji
41. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Jušići (K3) (UPU 9)
40. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji
64. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
63. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
62. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
61. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
60. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Punat
59. Odluka o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška
58. Godišnji Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, socijalnoj skrbi, građanskoj prevenciji i zdravstvu na području Općine Punat u 2012. godini
57. Godišnji Program javnih potreba u kulturi, sportu i radu udruga na području Općine Punat u 2012. godini
56. Plan razvojnih programa Općine Punat za razdoblje 2012.-2014. godine
55. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2012. godinu
54. Plan Proračuna Općine Punat za 2012. godinu s Projekcijom 2013.-2014. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr