SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD DELNICE

48.

Gradsko vijeće Grada Delnica, temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09,41/09), na današnjoj sjednici donosi 20. prosinca 2011. godine

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2012. godinu

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Delnica za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i primitcima i rashodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun Grada Delnica sastoji se od općeg i posebnog dijela proračuna.

Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te Račun financiranja.

Posebni dio proračuna sadrži detaljni raspored rashoda prema njihovim nositeljima , korisnicima i namjenama.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi koji pripadaju gradu, uključujući i kapitalne prihode od prodaje građevinskog zemljišta i drugih nekretnina, te svi rashodi po vrstama rashoda i osnovnim namjenama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sastoje se od viška prihoda iz prethodnih godina, kao razlike između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prethodnih godina.

U računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos rashoda i izdataka utvrđenih u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Delnica u 2012. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja proračuna Jedinstveni upravni odjel Grada obvezan je izvijestiti sve proračunske korisnike o odobrenim sredstvima i dinamici njihova trošenja.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Gradskom vijeću izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 8.

U okviru svog djelokruga i ovlasti Gradonačelnik je odgovoran za provedbu ove Odluke i to kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Članak 9.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava rezervi utvrđenih godišnjim Proračunom. O korištenju rezerve Proračuna odlučuje Gradonačelnik.

Članak 10.

Tekuće otplate glavnice duga Grada iskazane u razdjelu II. Jedinstveni Upravni odjel, Glava: Financije i računovodstvo u iznosu od 1.650.000,00 kuna kao i pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašten je Gradonačelnik.

Članak 11.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Delnica. Gradonačelnik utvrđuje vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih.

Članak 12.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi proračuna za 2012. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2012. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2013. godinu.

Članak 13.

Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada do 31. siječnja 2012. godine financijsko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz proračuna za 2011. godinu te financijske planove za 2012. godinu usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2012. godinu.

Članovi Komisija za Javne potrebe obvezni su pregledati izvješća iz stavka 1. ovog članka iz svoje nadležnosti i o tome izvijestiti gradonačelnika.

Proračunski korisnici dužni su prije svake isplate sredstava nadležnom odsjeku predati pismeni zahtjev vezan za dodjelu sredstava (sredstva za redovan rad, te za programe ili projekte kao i njihovo izvješće po završetku programa ili projekta).

IV. OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA

Članak 13 a.

Gradonačelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, ako se time poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug (ukoliko drugim odlukama Grada Delnica nije drugačije određeno).

Gradonačelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-03/01-11-2

Delnice, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51300&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr