SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
OPĆINA PUNAT

64.

Na temelju članka 59. i 63. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11) Općinsko vijeće na 23. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o priključenju građevina i drugih nekretnina
na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, obveznici, osnovica, rokovi za priključenje, visina naknade za priključenje, izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice te postupak za njihovo ostvarenje, način plaćanja naknade za priključenje, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina te prekršajne odredbe.

Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodnih usluga - Ponikve d.o.o. Krk.

II. ZNAČENJE IZRAZA I POJMOVA

Članak 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se priključivanje građevina na:

- vodoopskrbni sustav radi opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak),

- odvodni sustav radi odvodnje otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak).

Članak 3.

(1) Obveznik naknade za priključenje je investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine.

(2) Osnovica za obračun naknade za priključenje je površina građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine.

(3) Priključkom na građevinu javne vodoopskrbe (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak), čini ogranak na vodovodnoj mreži, zasun s uličnom kapom, dovodna cijev do vodomjera smještenog u vodomjernom oknu, zaporni ventil ispred vodomjera, zaporni ventil s ispustom iza vodomjera, vodomjer i spojni komadi.

(4) Premještaj vodovodnog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog vodomjera i prekidom pružanja vodne usluge putem priključka s kojeg je demontiran vodomjer.

(5) Odvojenje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.)

(6) Priključkom na građevine javne odvodnje (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak), smatra se točka priključenja na revizijskom oknu na kanalizacijskom kolektoru ili direktno na kanalizacijskom kolektoru.

(7) Premještaj kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s prekidom odvodnje otpadnih voda putem ranije izvedenog priključka.

(8) Odvojenje kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.)

(9) Građevinom se smatra građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevinskih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom ili sklop s ugrađenim postrojenjem odnosno opremom kao tehničko-tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom te sklop povezan s tlom koji je nastao građenjem ako se njime mijenja način korištenja prostora (stambena zgrada, poslovna zgrada, proizvodna zgrada i druge zgrade).

(10) Posebni dio nekretnine jest dio nekretnine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu za koju je to svojstvo utvrdilo nadležno upravno tijelo i u kojoj se troši voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.)

Članak 4.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine dužan je građevinu priključiti na komunalne vodne građevine.

U građevinama sa više stambenih jedinica, svaka stambena jedinica koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu mora imati svoj vodomjer.

Članak 5.

Priključenje građevine na komunalne vodne građevine obavlja se pod nadzorom javnog isporučitelja vodne usluge.

Način priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje javni isporučitelj vodnih usluga u općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Troškove priključenja na komunalne vodne građevine snosi obveznik naknade za priključenje građevine.

Članak 6.

Vlasnik poljoprivredne nekretnine može priključiti istu na komunalne vodne građevine u slučaju:

1. ako postoje tehničko-tehnološki uvjeti prema Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,

2. ako je nekretnina privedena poljoprivrednoj namjeni.

Poljoprivredni priključak je isključivo privremenog karaktera. U slučaju utvrđivanja zloupotrebe, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat odmah će izdati nalog isporučitelju komunalne vodne usluge o obustavi usluge i fizičkom uklanjanju priključka.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 7.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine podnosi zahtjev za priključenje građevine ili druge nekretnine javnom isporučitelju vodne usluge.

Uz zahtjev za priključenje dužan je priložiti sljedeće dokumente:

1. kopiju pravomoćnog akta na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji ili uvjerenje nadležnog tijela da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine,

2. kopiju katastarskog plana 1:1000,

3. dozvolu nadležnog tijela za prekop javne površine (ukoliko je potreban prekop javne površine),

4. vlasnički list (kupoprodajni ugovor),

5. kopiju osobne iskaznice i OIB,

6. rješenje nadležnog tijela o kućnom broju građevine koja se priključuje.

Članak 8.

Na temelju zahtjeva iz članka 7. ove Odluke isporučitelj vodne usluge utvrđuje mogućnost priključenja građevine ili druge nekretnine na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak u skladu sa stanjem na lokaciji građevine i tehničko-tehnološkim uvjetima priključivanja, te i o istom pismeni putem izvješćuje Jedinstveni upravni odjel Općine Punat u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva.

Na temelju činjenica utvrđenih u postupku u smislu stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine Punat donosi rješenje o priključenju na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak.

Ukoliko tehničko-tehnološki uvjeti ne dozvoljavaju mogućnost priključenja građevine na vodoopskrbni ili odvodni sistem, zahtjev će biti odbijen.

Rješenje iz stavka 2. i 3 ovog članka je upravni akt i mora se donijeti u roku od 30 dana od dana zaprimanja izvješća isporučitelja vodnih usluga.

Na temelju konačnog rješenja o priključenju građevine ili druge nekretnine na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak Jedinstveni upravni odjel Općine Punat izdaje suglasnost o priključenju građevine ili druge nekretnine.

Po ishođenoj suglasnosti o priključenju građevine ili druge nekretnine, investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine i isporučitelj vodne usluge sklapaju Ugovor o priključenju građevine ili druge nekretnine na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak.

Ugovorom iz stavka 6. ovog članka utvrđuje se vrsta priključka, način i rok izvedbe priključka, cijena izvedbe stvarnih troškova rada i materijala za priključenje na vodovodni ili kanalizacijski priključak i način plaćanja.

Cijena izvedbe stvarnih troškova rada i materijala vodovodnog i kanalizacijskog priključka plaća se po predračunu Isporučitelju vodne usluge, a Isporučitelj vodne usluge ispostavlja račun za izvedeni posao.

Članak 9.

U dijelovima naselja u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, investitoru ili vlasniku građevine ili druge nekretnine se dopušta privremeno rješavanje opskrbe vodom izgradnjom cisterne.

U dijelovima naselja u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, investitoru ili vlasniku građevine ili druge nekretnine se dopušta privremeno rješavanje odvodnje otpadne vode izgradnjom nepropusne sabirne jame ili septičke taložnice.

Sabirna jama i septička taložnica mora imati atest ovlaštene institucije o nepropusnosti.

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 10.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine dužan je građevinu ili drugu nekretninu priključiti na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

1. stambene građevine - 6 mjeseci počev od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje,

2. poslovne građevine (za obavljanje djelatnosti) - 6 mjeseci počev od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje.

Nakon priključenja građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, vlasnik građevine je dužan sabirnu jamu ili septičku taložnicu koje se više neće koristiti, sanirati i staviti izvan funkcije odmah po priključenju građevine.

Članak 11.

Ako vlasnik građevine ili druge nekretnine ne priključi istu na komunalne vodne građevine u skladu s odredbom članka 10. ove Odluke, na prijedlog javnog isporučitelja vodne usluge jedinica lokalne samouprave će donijeti rješenje o obvezi priključenja predmetne građevine na teret investitora ili vlasnika građevine ili druge nekretnine koja ima obavezu priključenja na komunalne vodne građevine.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine ima pravo žalbe upravnom tijelu nadležnom za gospodarstvo u Primorsko-goranskoj županiji.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 12.

Naknada za priključenje, koja se plaća na osnovicu iz članka 61. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, iznosi:

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine;

- jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine;

- jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine;

- dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine;

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu;

- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike,

domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene;

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini;

- jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za priključenje zgrada/građevina športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.);

- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za jednostavne građevine koje se u smislu posebnoga propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje.

Članak 13.

Na pisani zahtjev investitora ili vlasnika građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine, općinski načelnik u skladu s Zakonom i Statutom može djelomično ili u potpunosti osloboditi obveze plaćanja naknade za priključenje investitora ili vlasnika građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine namijenjene sljedećim djelatnostima:

. zdravstvenoj

. socijalnoj skrbi

. kulturi i sportu

. obrazovanju

Plaćanja naknade za priključenje mogu se djelomično ili u cijelosti osloboditi i građevine koje za potrebe obavljanja djelatnosti grade trgovačka društva i javne ustanove u vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske.

VI. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE

Članak 14.

Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Naknada za priključenje plaća se jedinici lokalne samouprave jednokratno u roku od 8 dana od dana konačnosti rješenja ili obročno.

Na pisani zahtjev investitora ili vlasnika građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine općinski načelnik može odobriti obročno plaćanje naknade za priključenje, a najviše do 6 mjesečnih obroka.

Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata.

Obveznik plaćanja naknade za priključenje dužan je obročno plaćanje osigurati valjanim instrumentima (ček, mjenica, zadužnica i sl.).

VII. NAČIN i UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Članak 15.

Naknada za priključenje je prihod Općine Punat i uplaćuje se u Proračun Općine Punat sukladno rješenju o priključenju.

Članak 16.

Prihodi od naknade za priključenje koriste se za gradnju odnosno za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Punat u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina.

Članak 17.

U slučaju da gradnja komunalnih vodnih građevina nije predviđena Programom građenja objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina, investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine, može sudjelovati u financiranju gradnje komunalne vodne građevine. Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine ima pravo na povrat uloženih sredstava prema uvjetima utvrđenim u ugovoru sklopljenom s Općinom Punat. Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze, a osobito rok vraćanja sredstava koji ne smije biti duži od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 18.

Novčanom kaznom od 500,00 kn do 10.000,00 kn kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

1. ako ne priključi građevinu ili drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u rokovima utvrđenim u članku 9. ove Odluke,

2. ako građevinu ili drugu nekretninu priključi protivno tehničko-tehnološkim uvjetima koje utvrđuje javni isporučitelj vodne usluge,

3. ako građevinu ili drugu nekretninu nelegalno priključi (bez podnošenja zahtjeva i utvrđivanja uvjeta priključenja).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 100,00 kn do 2.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 300,00 kn do 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 kn do 2.000,00 kuna.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda (»Službene novine PGŽ« broj 46/09, 11/10 i 7/11).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-11-14

Punat, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51521&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr