SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

45.

Na temelju odredbi članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Bakra
za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Bakra, način njegova izvršavanja, opseg zaduživanja i jamstava Grada Bakra, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Bakra, kao i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun Grada Bakra sastoji se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te Račun financiranja.

Posebni dio Proračuna sadrži detaljni raspored rashoda prema njihovim nositeljima, korisnicima i namjenama.

Plan razvojnih programa sastoji se od razvojnih programa korisnika proračunskih sredstava, a iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za slijedeće tri godine te se ažurira svake godine.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi koji pripadaju Gradu, uključujući i kapitalne prihode od prodaje građevinskog zemljišta, stanova i drugih nekretnina te svi rashodi po vrstama rashoda i osnovnim namjenama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sastoje se od viška prihoda iz prethodnih godina, kao razlike između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prethodnih godina.

U računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Bakra u 2012. godini ne smiju prelaziti utvrđene iznose.

Članak 4.

Sredstva Proračuna za rashode Gradskog vijeća i upravnih odjela Grada Bakra osiguravaju se po razdjelima u Posebnom dijelu Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima kojima je Grad Bakar osnivač i to: ustanovi Dječjem vrtiću Bakar, ustanovi Gradska knjižnica Bakar te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni kao nositelji proračunskih sredstava.

Članak 5.

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Korisnici proračunskih sredstava mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim odobrenjima.

Sredstva za pokroviteljstva i sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku proračunskih sredstava raspoređuje Gradonačelnik Grada Bakra ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra obvezan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sve korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2012. godinu i o načinu i dinamici njihova korištenja.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar obvezni su Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra dostaviti svoje financijske planove, usklađene sa sredstvima odobrenim Proračunom, a u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o odobrenim sredstvima.

Na temelju planova iz stavka 2. ovog članka, Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra izrađuje mjesečne planove svih očekivanih prihoda i rashoda Proračuna, te temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Bakra, izvršava mjesečni plan rashoda u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 7.

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Gradonačelnik Grada Bakra.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik Grada Bakra.

Za provedbu ove Odluke, i to za naplatu prihoda iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u pojedinim razdjelima Posebnog dijela Proračuna odgovorni su pročelnici upravnih odjela Grada Bakra u okviru svog djelokruga i ovlasti.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra prati izvršenje Proračuna i o tome izvješćuje Gradonačelnika Grada Bakra.

Članak 8.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Vođenje proračunskog računovodstva iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, te izrađuje i podnosi njihove financijske izvještaje sukladno zakonu i zakonskim propisima.

Članak 9.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar imaju pravo zadržati i koristiti vlastite prihode ostvarene na tržištu obavljanjem djelatnosti.

O korištenju ostvarenog viška prihoda korisnika proračuna odlučuje njeno tijelo upravljanja.

Članak 10.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju ovjerene financijske dokumentacije ili pismenog naloga pročelnika nadležnog upravnog odjela Grada Bakra, uz oznaku pozicije Proračuna.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi iz koje proizlazi pravni temelj i visina obveze plaćanja.

Članak 11.

Prihodi što ih tijela gradske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti prihodi su Proračuna Grada Bakra i uplaćuju se na uplatni račun Proračuna.

Članak 12.

Pogrešno uplaćeni prihodi u Proračun Grada Bakra vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Rješenje o povratu sredstava iz stavka 1. ovog članka donosi Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra na temelju obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva uplatitelja.

Članak 13.

Proračunski korisnici dužni su postupak nabavke roba i usluga, te izvođenje radova obavljati sukladno važećim zakonima i zakonskim propisima, a u visini sredstava utvrđenih u Proračunu Grada Bakra.

Članak 14.

Plaćanje predujmova može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 15.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se prema odluci Gradonačelnika Grada Bakra, oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa i dovodi u pitanje redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati s povratom najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Članak 16.

Gradonačelnik Grada Bakra odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2011. godini, a najviše do 1.000.000,00 kn, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano Proračunom Grada za 2012. godinu i provedeno u skladu s zakonskim propisima.

Članak 17.

Upravni odjeli Grada Bakra upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada Bakra sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po programima u području financija - razdjel 003 glava 00303.

Članak 18.

Gradonačelnik Grada Bakra utvrđuje osnovicu za obračun plaća zaposlenih u tijelima gradske uprave.

Članak 19.

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih mogu se isplaćivati u skladu s planiranim iznosima i prema odredbama važećih zakona i zakonskih propisa.

Članak 20.

Raspored sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih kandidata zastupljenih u Gradskom vijeću, sredstava za naknadu troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, te ostalih tijela koja se financiraju iz sredstava Proračuna (Vijeća mjesnih odbora, Savjet mladih i sl.), regulirat će se posebnim odlukama Gradskog vijeća.

Članak 21.

Instrumente osiguranja plaćanja - mjenice i zadužnice kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze Grada, izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, a potpisuje Gradonačelnik Grada Bakra.

Instrumenti osiguranja plaćanja - mjenice, zadužnice i bankovne garancije, primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, koji o istima vodi evidenciju.

Članak 22.

Ako tijekom 2012. godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika utvrdit će Gradsko vijeće Grada Bakra izmjenama i dopunama Proračuna.

Gradonačelnik Grada Bakra može tijekom godine odobriti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar pojedinog razdjela, na zahtjev pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra ili drugog nositelja proračunskih sredstava raspoređenih u tom razdjelu, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% proračunskih sredstava utvrđenih u stavci koja se mijenja.

V. OTPIS, DJELOMIČAN OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA

Članak 23.

Gradonačelnik može na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, a na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročno plaćanje ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije može zahtijevati isplatu cjelokupnog duga, čija je naplata odgođena ako koji od obroka nije pravovremeno plaćen.

Članak 24.

Gradonačelnik može na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ukoliko bi troškovi postupka naplate

potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog razloga.

VI. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 25.

Grad Bakar se može u 2012. godini zadužiti, radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu s Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju državnog proračuna za 2012. godinu.

Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik Grada Bakra na osnovu donesenog Proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade RH.

Članak 26.

Ukupna godišnja obveza Grada Bakra može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 27.

Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

VII. IZVJEŠĆIVANJE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 28.

Proračun se izvršava u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Prihodi Proračuna za 2012. godinu jesu samo prihodi koji su naplaćeni u kalendarskoj godini.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2012. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2013. godinu.

O načinu korištenja viškova prihoda ostvarenih u 2011. godini po Godišnjem obračunu Proračuna odlučuje Gradsko vijeće.

Članak 29.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra podnosi Gradonačelniku polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2012. godine do 5. rujna 2012. godine.

Gradonačelnik je dužan uputiti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Proračuna Grada za prvo polugodište 2012. godine do 15. rujna 2012. godine.

Članak 30.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2012. godinu i dostavlja ga Gradonačelniku do 1. svibnja 2013. godine.

Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Grada Bakra godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2012. godinu do 1. lipnja 2013. godine.

Gradonačelnik je dužan dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada u roku od 15 dana od dana nakon što ga donese Gradsko vijeće Grada Bakra.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-14

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr