SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

43.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA BAKRA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih pozicija i sadrže:

Članak 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama i računima utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka, kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ova Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Projekcije Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 400-08/10-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-11-40

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

OBRAZLOŽENJE
I. IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
ZA 2012. - 2013. GODINU

Projekcija Proračuna Grada Bakra za razdoblje 2012. - 2013. godine izrađena je u skladu s planom razvojnih programa Grada Bakra, kao i novim Proračunom Grada Bakra za razdoblje 2012. - 2014. godine.

Kretanje raznih ekonomskih pokazatelja ukazuje na daljnje smanjenje gospodarskih aktivnosti, a niža razina gospodarske aktivnosti ima potencijalno negativne učinke na fiskalni i financijski sektor. Stoga su predložene određene korekcije u projekcijama poreznih prihoda za 2012. godinu. Ukupno planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci prema novoj projekciji iznose 57.704.000,00 kuna što je u odnosu na prvu projekciju u ukupnom iznosu od 70.326.000,00 kuna (koja je usvojena prilikom donošenja Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu) manje za 18%.

U nastavku daje se tabelarni prikaz planiranih izmjena i dopuna Projekcije prihoda i rashoda za 2012. godinu na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Tablica 1. Prihodi i primici iskazani na drugoj razini prema ekonomskoj klasifikaciji

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Plan prihoda od poreza na dohodak (ek.klasifikacija 61) smanjuje se za 2.114.000,00 kuna ili za 13% u odnosu na iste planirane u prvoj projekciji proračuna za 2012. godinu zbog toga što je gotovo izvjesno da se prihodi od poreza na promet nekretnina neće ostvariti u početno planiranom iznosu.

Najveće izmjene odnose se na plan prihoda od donacija i pomoći iz državnog i županijskog proračuna kao i inozemnih pomoći (ek. klasifikacija 63). Sukladno novim procjenama navedenih pomoći i donacija predlaže se smanjenje planiranih prihoda u projekciji za 2012. godinu u iznosu od 6.987.000,00 kuna odnosno za 63% manje u odnosu na iste prihode planirane u prvoj projekciji. Naime, zbog problema oko izrade projektne dokumentacije kanalizacije Grada Bakra ista se neće moći kandidirati u prvom krugu natječaja za pretpristupni Fond EU - IPARD.

Prema novoj procjeni ostvarenja prihoda od imovine (ek.klasifikacija 64) predlaže se povećanje planiranih pri

hoda u odnosu na prethodnu projekciju za 17%, dok se za prihode po posebnim propisima (ek. klasifikacija 65) predlaže smanjenje za 7% u odnosu na prethodnu projekciju.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnosno kapitalni prihodi za 2012. godinu (ek. klasifikacije 71) prema novoj procjeni projicirani su za 8% manje, dok su primici od povrata depozita (ek. klasifikacija 81) planirani u stvarno očekivanom iznosu od 474.000,00 kuna. Nadalje, sukladno novoj procjeni rezultata poslovanja za 2011. godinu koji se prenosi u 2012. godinu isti nije planiran.

Rashodi za tekuće aktivnosti u projekciji za 2012. godinu usklađeni su s novim procjenama rashoda za zaposlene, za materijalne troškove, za financijske rashode, za subvencije, ostale rashode te su planirani na ukupnom nivou prethodnih projekcija. U navedenim projekcijama planirani su rashodi i izdaci za kapitalne projekte prema utvrđenom planu razvojnih programa. Zbog očekivanog pada prihoda u 2012. godini i to osobito prihoda od donacija izrađen je novi plan razvojnih programa za 2012. godinu prema kojem su u kapitalnim projektima predložene slijedeće izmjene:

. U programu predškolskog odgoja i obrazovanja planirana su sredstva za izgradnju športske dvorane Osnovne škole Hreljin u iznosu od 2.230.000,00 kuna - odustaje se zbog toga što još uvijek nije postignut dogovor oko načina financiranja izgradnje dvorane između nadležnog Ministarstva i Odjela za školstvo PGŽ. Stoga su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 100.000,00 kn.

. Kapitalni projekt uređenja Kaštela u Bakru - nova procjena rashoda iznosi 400.000,00 kuna, odnosno za 250.000,00 kuna manje u odnosu na prvu projekciju

. Kapitalni projekt uređenja kuće Marohnić - planirana je samo projektna dokumentacija u iznosu od 100.000,00 kuna

. U programu komunalnih djelatnosti:

- izgradnja kanalizacije Grada Bakra - nova procjena iznosi 1.145.000,00 kuna (za 1.025.000,00 kuna više u odnosu na prethodnu projekciju),

- izgradnja vodovodnih ogranaka - nova procjena iznosi 1.125.000,00 kuna (za 4.575.000,00 kuna manje u odnosu na prethodnu projekciju) - usklađenje s financijskim planom KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka

. Proširenje groblja Zlobin - nova procjena iznosi 20.000,00 kuna (za 480.000,00 kuna manje u odnosu na prvu projekciju) - zbog manje planiranih prihoda odustaje se od planirane investicije

. Projekt upravljanja imovinom Grada Bakra (domovi i poslovni prostori) - povećanje za 2.175.000,00 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju poslovne zgrade Krasica u iznosu od 2.030.000,00 kuna (nije realizirano prema planu u 2011. godini) te na povećanje sredstva za projektnu dokumentaciju uređenja domova kulture

. Projekt uređenja Doma Zlobin - nije realiziran prema planu za 2011. godinu te ulazi u proračun i projekciju za 2012. godinu u iznosu od 1.600.000,00 kuna.

. Kapitalni projekti u Industrijskoj zoni Kukuljanovo u prethodnoj projekciji planirani su u iznosu od 10.000.000,00 kuna - nova projekcija iznosi 4.020.000,00 kuna a odnosi se na:

- na nastavak radova na izgradnji lokalne ceste C.1.- C.2. na području Industrijske zone Kukuljanovo u iznosu od 600.000,00 kuna (završetak radova očekuje se do kraja siječnja 2012. godine)

- izgradnju ceste C1.E- u iznosu od 2.500.000,00 kuna

. Izgradnja ceste ispred škole Kukuljanovo - novo planirana sredstva u iznosu od 920.000,00 kuna.

U programu Financijskih poslova - otplate obveza po kreditima - izvršena je korekcija planiranih sredstava (povećanje za 1.000.000,00 kuna) sukladno stvarno procijenjenim obvezama te isto tako zbog proširenja djelokruga predškolskog odgoja (novi vrtić Škrljevo) povećana su planirana sredstva za financiranje rada Dječjeg vrtića Bakar.

U nastavku daje se tabelarni prikaz planiranih izmjena i dopuna Projekcije rashoda za 2012. godinu prema glavnim proračunskim programima.

U Bakru, 30. studenoga 2011. g.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v.r.

 

Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proj  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr