SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD DELNICE

49.

Temeljem članka 52. i članka 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09 i 90/ 11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08 i 36/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj na području Grada Delnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom o naknadi za razvoj na području Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odluka), na području Grada Delnica uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar, mjesnih mreža i drugih vodnih građevina za sva naselja koja su u sustavu javne vodoopskrbe, utvrđuje se obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge Komunalca d.o.o. Delnice (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Vodoopskrbno područje, u smislu članka 1. ove Odluke je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.

II. NAMJENA, OBRAČUN I NAPLATA NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 3.

Naknada za razvoj koristiti će se:

- za sufinanciranje izgradnje, te otplatu anuiteta kredita prema Hrvatskim vodama, za izgradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorski kotar,

- za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) mjesnih mreža,

- za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) magistralnih i glavnih cjevovoda i drugih vodnih građevina,

- za izradu projektne i tehničke dokumentacije i troškove stručnog nadzora,

- za otkup i uređenje zemljišta potrebnog za izgradnju vodnih građevina, te radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite.

Članak 4.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada Delnica.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3).

III. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA

Članak 5.

Naknada za razvoj se uplaćuje na osnovu ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1.ovog članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja zakonom propisanog poreza.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno članku 7. ove Odluke.

Naknada za razvoj je namjenski prihod Isporučitelja.

Članak 6.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 7.

Naknada za razvoj iznosi 1,20 kn/m3 za sve kategorije korisnika vodnih usluga.

Članak 8.

Isporučitelj je u obvezi prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu - poziciji, a način utroška prikupljenih sredstava za financiranje izgradnje objekata iz članka 1. ove Odluke bit će uređen posebnim Ugovorom koji će se sklopiti između Grada Delnica i Isporučitelja.

Isporučitelj se obvezuje Gradu Delnicama dva puta godišnje dostaviti izvještaj o obračunatim i naplaćenim iznosima naknade za razvoj.

Na osnovu zahtjeva Grada Delnica Isporučitelj je dužan izraditi i dostaviti pojedinačno izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj za svaki razvojni zahvat.

Članak 9.

Isporučitelj se obvezuje dva puta godišnje o obračunatim i naplaćenim naknadama, izvijestiti predstavničko tijelo Grada Delnica i to do 15. rujna tekuće godine za razdoblje prvih 6 mjeseci te do 1. lipnja za razdoblje protekle godine.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Isporučitelj i Grad Delnice obvezni su, odmah po stupanju ove Odluke na snagu, istu objaviti na svoj web stranicama.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/11-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-11-4

Delnice, 20. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51300&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr