SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

39.

Na temelju odredbe članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08 - Uredba, 124/10, 124/11), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo ovaj

PROGRAM
Javnih potreba Grada Bakra u športu za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Bakar (u nastavku Grad), a u svezi sa:

. promicanjem i poticanjem športa u cjelini;

. djelovanjem športskih udruga i zajednica športskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2012. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti slijedećih sportskih udruga kako slijedi:

1. Nogometni klub »Borac« Bakar 475.000,00 kuna

2. Nogometni klub »Naprijed« Hreljin 475.000,00 kuna

3. Boćarski klub»Kukuljanovo«

Kukuljanovo 60.000,00 kuna

4. Boćarski klub »Škrljevo« Škrljevo 28.500,00 kuna

5. Boćarski klub »Hreljin« Hreljin 24.000,00 kuna

6. Ženski boćarski klub »Hreljin« Hreljin 20.000,00 kuna

7. Ženski boćarski klub »Škrljevo«

Škrljevo 20.000,00 kuna

8. Streljački klub »Kvarner« Kukuljanovo 72.000,00 kuna

9. Košarkaški klub »Bakar« Bakar 52.000,00 kuna

10. Košarkaški klub »Škrljevo« Škrljevo 150.000,00 kuna

11. Kuglački klub »Zlobin« Zlobin 63.000,00 kuna

12. Športsko ribolovno društvo

»LUBEN« Bakar 25.000,00 kuna

13. Rugbi klub »Vilani« Krasica 54.000,00 kuna

14. Ženski rukometni klub Primorka

Škrljevo 18.500,00 kuna

15. Tekuće donacije ostalim društvima i

udrugama 35.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 15. 1.572.000,00 kuna

Članak 3.

Grad potiče pojedince - uspješne sportaše za postignute rezultate u protekloj godini godišnjim nagradama u tekućoj godini, a u skladu s Kriterijima Grada za financiranje športskih udruga i uspješnih sportaša s područja Grada.

UKUPNO 30.000,00 kuna

Članak 4.

Za organizaciju bakarskih veslačkih regata čiji je pokrovitelj Grad, a organizatori Veslački klub »Jadran« Rijeka i Pomorska škola Bakar osigurana se sredstva na posebnim pozicijama Proračuna.

UKUPNO 25.000,00 kuna

Članak 5.

Kao tekuće donacije planirana su i sredstva za pokriće troškova športske dvorane Pomorske škole u Bakru, te klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih troškova.

1. Donacije klubovima za sufinanciranje

dijela materijalnih troškova 100.000,00 kuna

2. Donacija za pokriće troškova

korištenja športske dvorane Pomorske

škole u Bakru 109.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 2. 209.000,00 kuna

Članak 6.

U svrhu promicanja i poticanja športa, od značaja je postojanje kvalitetnog sportskog centra, pa je stoga za izgradnju Gradskog sportskog centra na Škrljevu u Proračunu za 2012. godinu planirano 200.000,00 kuna proračunskih sredstava.

Izrada idejnog projekta Gradskog športskog centra na Škrljevu 200.000,00 kuna

Članak 7.

Nakon donošenja Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu izvijestiti će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2012. godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 8.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po pismenom nalogu pročelnika Ureda gradonačelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u Proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioritetima funkcioniranja Grada.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-20

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr