SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
OPĆINA MATULJI

40.

Na temelju članka 100. stavka 6. i članka 101. stavka 1. i stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 38/09, Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE MATULJI

I. TEKSTUALNI DIO

1. TEMELJNE ODREDBE

Glava I.

Ovom Izmjenom i dopunom prostornog plana uređenja Općine Matulji mijenja se i dopunjuje Prostorni plan uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08) sukladno Odluci o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/11).

Glava II.

Elaborat »Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Matulji« (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana) se sastoji od:

I. Tekstualnog dijela plana:

1. Temeljne odredbe

2. Odredbe za provođenje plana

II. Grafičkog dijela plana:

1. Korištenje i namjena površina 1:25.000

3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i

zaštitu prostora

Posebna ograničenja u korištenju,

mjere uređenja i zaštite 1:25.000

4. Građevinska područja (4.2., 4.10. i 4.17.) 1: 5.000

4.2. Građevinsko područje - Bregi

4.10. Građevinska područja Matulji,

Mihotići

4.17. Građevinska područja Brgud

- poslovne zone

III. Obaveznih priloga plana:

1. Obrazloženje plana,

2. Izvod iz Prostornog plana

Primorsko-goranske županije,

3. Stručne podloge na kojima se temelje

prostorno planska rješenja;

4. Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati

u izradi plana,

5. Zahtjevi iz članka 79. Zakona,

6. Izvješće o prethodnoj raspravi,

7. Sažetak za javnost,

8. Izvješće o javnoj raspravi,

9. Evidencija postupka izrade i donošenja plana,

10. Mišljenja iz članka 94. Zakona,

Obvezni prilozi iz točke III. ovog članka nisu predmet objave.

Glava III.

Izmjenu i dopunu Plana je izradio Urbanistički studio Rijeka d.o.o. Rijeka, broj elaborata 05/11, temeljem ugovora sklopljenog s Općinom Matulji, od 16. ožujka 2011. godine i ovjerio sukladno posebnom propisu.

2. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

U Članku 36. stavak b. mijenja se i glasi:

»b/ Cestovne građevine

Autoceste:

.Jadranska autocesta (Trst) / (Ljubljana) Rupa - Rijeka -Senj - Zadar - Split

-I. etapa: Rupa - Rijeka - Senj - Otočac

-II. etapa u dionici sa čvorovima Rupa - Permani - Viškovo - Dražice - Grobničko polje - Mali Svib - Križišće - Jadranovo - Crikvenica (Selce) - Novi Vinodolski (Bribir) - Novi Vinodolski - Senj - Žuta Lokva, u »koridoru u istraživanju« od Permana do Križišća

.čvor Matulji - tunel Učka (s vezama na luku Raša- Bršica, Pazin i Buzet)

-I. etapa postojeća trasa čvor Matulji - tunel Učka,

-II. etapa u dionici: tunel Učka sa čvorovima - Veprinac-Jušići i/ili Jurdani - Permani, u »koridoru u istraživanju« od čvora Veprinac do spoja na autocestu Rijeka-Rupa.«

Članak 2.

U Članku 167. stavka 1. unutar zagrade dodaje se riječ »autoceste«, a iza riječi »lokalne« dodaje se riječ »ceste«.

U istom članku iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4., koji glase:

»Izgradnja i rekonstrukcija javnih cesta se provodi neposrednom provedbom ovog plana.

Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta se provodi neposrednom provedbom ovog plana, izuzev izgradnje novih cesta u neizgrađenim područjima kad je propisana obavezna izrada planova užeg područja.«

Članak 3.

U Članku 168. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Mrežu državnih cesta na području Općine Matulji čine ceste:

autocesta:

.Jadranska autocesta (Trst) / (Ljubljana) Rupa - Rijeka - Senj - Zadar - Split

-I. etapa: Rupa - Rijeka - Senj - Otočac

-II. etapa u dionici sa čvorovima Rupa - Permani - Viškovo - Dražice - Grobničko polje - Mali Svib - Križišće - Jadranovo - Crikvenica (Selce ) - Novi Vinodolski (Bribir) - Novi Vinodolski - Senj - Žuta Lokva, u »koridoru u istraživanju« od Permana do Križišća

.čvor Matulji - tunel Učka (s vezama na luku Raša- Bršica, Pazin i Buzet)

-I. etapa postojeća trasa čvor Matulji - tunel Učka,

-II. etapa u dionici: tunel Učka sa čvorovima - Veprinac-Jušići i/ili Jurdani-Permani, u »koridoru u istraživanju« od čvora Veprinac do spoja na autocestu Rijeka-Rupa.«

U istom članku u stavku 2. riječi »zaštitni pojas« zamjenjuju se riječju »koridor«, a iza zareza se dodaju riječi »a za planirani koridor širine 200 m.«

U istom članku stavak 3. mijena se i glasi:

»Koridor u istraživanju« označen je u kartografskom prikazu br. 3.2. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Posebna ograničenja u korištenju, mjere uređenja i zaštite«

U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi:

»Uz postojeće čvorove Matulji, Rupa i Jurdani planirani su čvorovi Trinajstići i Miklavija kao veza na prometnu mrežu nižeg ranga.«

U istom članku iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»Rješenja planiranih čvorova Trinajstići i Miklavja prikazana unutar koridora autoceste, na kartografskim prikazima 4.10. Građevinska područja Matulji, Mihotići i 4.17. Građevinska područja Brgud - poslovne zone su načelna i usklađuju se s konačnim prometnim rješenjem čvora, uz uvjet da se na čvoru Miklavija zadrži koncepcija čvora kao ulazno-izlaznog iz oba smjera prometa na autocesti.

Za prometno povezivanje čvora na poslovnu zonu K8 i na županijsku cestu (Ž3) planira se mogućnost izgradnje spojne ceste i naplatnih kućica unutar građevinskog područja gospodarske namjene (K8) i na županijskoj cesti Ž3 izgradnja čvora u dvije razine.«

U istom članku dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

U istom članku dosadašnji stavak 6. i stavak 7. brišu se u cijelosti.

Članak 4.

U članku 169. se riječ »križanja« zamjenjuje riječju »raskrižja«.

Članak 5.

U članku 173. se riječ »križanja« zamjenjuje riječju »raskrižja«.

Članak 6.

Stavci 1. 2. i 3. brišu se u cijelosti.

Članak 174. mijenja se i glasi:

»Za građenje objekata i instalacija unutar zaštitnog pojasa javne ceste prethodno se moraju zatražiti uvjeti nadležne uprave za ceste. Zaštitni pojas ceste mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je širok sa svake strane:

40 m za autoceste i brze ceste

25 m za državne ceste

15 m za županijske ceste

10 m za lokalne ceste«.

Članak 7.

U članku 175. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ceste se planovima užih područja razvrstavaju na glavne mjesne ulice, sabirne ulice i ostale ulice.«

Članak 8.

U članku 176. stavak 2. briše se u cijelosti.

Stavak 3. postaje stavak 2., a stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 9.

U članku 177. stavak 1. se zamijenjuje novim stavkom koji glasi:

»Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste.«

Članak 10.

U članku 178. stavak 1. riječ »križanja« zamjenjuje se riječju »raskrižja«.

Članak 11.

U članku 180. stavak 3. briše se u cijelosti.

Članak 12.

U članku 181. iza riječi »Na« briše se riječ »cestovnim«.

Članak 13.

U članku 183. stavak 3. briše se u cijelosti.

Članak 14.

Nakon članka 230. dodaje se novi članak 230a., koji glasi:

»Za građevine planiranih čvorova na autocesti, određuju se posebne mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti. Uređenje krajobraza je potrebno temeljiti na očuvanju prirodnog i kultiviranog krajobraza što obuhvaća:

- maksimalnu zaštitu zatečenih vrijednosti u okolišu te

- obnovu i sanaciju zatečenog stanja narušenog građevinskim radovima.

Za svaki čvor treba izraditi projekt krajobraznog uređenja uvažavajući sljedeće:

- projekt krajobraznog uređenja izrađivati i u idejnoj fazi, paralelno i uz usuglašavanje s prometnim i građevinskim projektom čvora,

- projekt izraditi na geodetskoj podlozi na kojoj su označeni postojeći vrtovi, vrtače, suhozidi, postojeće vrijedno zelenilo, rubovi šume i drugi važni krajobrazni elementi prostora,

- izvan građevinskog područja prostor oblikovati tako da se u cilju očuvanja prepoznatljivosti krajobraza slijedi izgled postojećeg krajobraza i konfiguracija postojećeg terena, u pravilu oblikovanjem terena izvedbom usjeka i nasipa blažeg nagiba uz vraćanje u prvobitno stanje svih važnih elemenata krajobraza,

- unutar građevinskog područja se, s ciljem uštede prostora, predviđa izvedba potpornih zidova sa strukturiranom vidljivom plohom (obloga klesancima, beton sa strukturom, elementi sa zelenilom, sadnja penjačica i sl. rješenja),

- postojeće vrtače, vrtove, suhozide i raslinje koji se nalaze u koridoru gradnje, u vrijeme izvođenja radova zaštititi ograđivanjem i drugim načinima, a rubne koji se ne mogu sačuvati predvidjeti za sanaciju,

- plodnu zemlju i suhozide, koji se nalaze pod površinom za gradnju čvora, deponirati na gradilištu i koristiti za radove krajobraznog uređenja i dr.,

- prekinute postojeće staze kad je moguće povezati zamjenskim trasama,

- na mjestima prosjeka obnoviti šumski rub,

- usjeke i nasipe koji nisu stjenoviti predvidjeti što blažeg nagiba, zaobljenih rubova, ne smiju se stabilizirati betonom,

- predvidjeti korištenje autohtonih vrsta raslinja (pokrivača tla, penjačica, živice, grmlja i stablašica), alohtone vrste koristiti samo izuzetno,

- barijere za zaštitu od buke i vjetra predvidjeti kao transparentne panoe ili kao strukture izrađene od prirodnih materijala (zelenilo, kamen, drvo),

- višak materijala iz iskopa odvoziti s lokacije a ne odlagati na okolne prostore,

- pri izvođenju radova osigurati nadzor krajobraznog arhitekta.«

Članak 15.

U članku 303. dodaju se stavci 2. 3. i 4. koji glase:

»Urbanistički plan uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/05) je potrebno uskladiti s izmijenjenim i dopunjenim prometnim rješenjem na način da se planira povezivanje prometne mreže u obuhvatu plana na planirani čvor Trinajstići.

Urbanistički plan uređenja 4 radne zone RZ 12 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/06) (poslovna zona Miklavija - K8) je potrebno uskladiti s izmijenjenim i dopunjenim prometnim rješenjem na način da se planira povezivanje prometne mreže zone na planirani čvor Miklavija.

Detaljni plan uređenja radne zone R-2 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/99 i 53/09) (poslovna zona - K2) je potrebno uskladiti s izmijenjenim i dopunjenim prometnim rješenjem na način da se planira spojna cesta od planiranog čvora Trinajstići do županijske ceste Ž3 (državna cesta D8).«

3. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ove Izmjene i dopune Plana izrađuju se u četiri izvornika, koji su ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Matulji i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji i koji se čuvaju u skladu sa zakonom.

Po jedan izvornik čuva se u:

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

- Javnoj ustanovi Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

- Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Opatija,

- pismohrani Općine Matulji.

Članak 17.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-01/1

Ur. broj: 2156-04/11-71

Matulji, 13. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51211&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr