SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
OPĆINA PUNAT

55.

Na temelju članka 14. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i čl. 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2012. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Punat za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

1. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

2. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja, dok se posebni dio proračuna sastoji od plana rashoda i izdataka raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za tekuću proračunsku godinu.

3. Proračun donosi Općinsko vijeće, na razini podskupine ekonomske klasifikacije za 2012. godinu te projekciju za 2013.- 2014. godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Članak 3.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim i izvanproračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici), koji su u Posebnom dijelu proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.

Korisnici mogu proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim financijskim planovima, a sve raspoređeno u planove tekućih i razvojnih programa.

Članak 5.

U roku od petnaest dana od donošenja Proračuna, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat obvezan je izvijestiti proračunskog korisnika o odobrenim sredstvima Proračuna za 2012. godinu.

Korisnik proračuna - ustanova, dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat u narednom roku od 15 dana dostaviti svoj financijski plan usuglašen sa odobrenim sredstvima u proračunu.

Korisnik proračunskih sredstava ne može raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u bilanci prihoda i rashoda Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Proračun se izvršava u skladu sa njegovim likvidnim mogućnostima.

Članak 7.

Sredstva ostvarena po osnovi kamata prihod su Proračuna, izuzev kamata koje ostvaruje ustanova Dječji vrtić »Lastavica« Punat.

Članak 8.

Povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih prihoda u Proračun, vratiti će se uplatiocu sredstava na teret istih.

Članak 9.

Općinski načelnik može u okviru cjelokupnog obujma proračunskih sredstava mijenjati namjenu i visinu sredstava koja su u proračunu raspoređena za posebne namjena ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslove za koje su sredstva bila utvrđena.

O odluci iz st.1. ovog članka Općinski načelnik mora izvijestiti Općinsko Vijeće na prvoj narednoj sjednici i predložiti Izmjenu i dopunu proračuna.

Članak 10.

Naredbodavatelji sredstava raspoređenih u Posebnom dijelu Proračuna su Općinski načelnik, zamjenik Općinskog načelnika ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 11.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje i verifikaciju obveza proračunskog korisnika.

Članak 12.

Prihodi od naknada korisnika usluga i pomoći, te prihodi od kamata koje ostvari proračunski korisnik Dječji vrtić »Lastavica« ustupaju se toj ustanovi.

Ako su namjenski prihodi i primici na račun proračunskog korisnika uplaćeni u nižem opsegu od planiranog, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih odnosno raspoloživih sredstava.

Proračunski korisnik odgovoran je za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 13.

Proračunski korisnik dužan je i odgovoran da postupak nabave roba i usluga obavlja sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 14.

Proračunski korisnik ne može se zaduživati bez prethodne suglasnosti općinskog načelnika.

Članak 15.

Korisnik proračuna -ustanova čiji je osnivač Općina Punat, primjenjuje računovodstveni sustav za Proračun.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnik obvezan je dostaviti svoja tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat na konsolidaciju u zakonom propisanim rokovima.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno Zakonu i Proračunu, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat izvijestit će općinskog načelnika i poduzeti mjere za nadoknadu tako utrošenim sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/5

Ur. broj: 2142-02-02-4-11-5

Punat, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51521&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr