SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

38.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 27. sjednici održanoj 15. Prosinca 2011. godine donijelo ovaj

PROGRAM
Javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi
za 2012. godinu

Članak 1.

Za financiranje javnih potreba Grada (u nastavku Grad) u kulturi, u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti, njegovanja i očuvanja tradicije, osiguranja uvjeta za kulturni razvoj, te uspostave svekolikoga kulturnog ozračja u Gradu, osigurat će se u 2012. godini sredstva u Proračunu Grada za 2012. godinu (u nastavku: Proračun), kroz:

. razvoj kulturnog amaterizma i pripadajućih udruga,

. posebne programe u kulturi (kulturne manifestacije: kazališne predstave, koncerti, recitali, izložbe, festival MIK, likovna kolonija, te izdavačka djelatnost: »Bakarski zbornik« i glasilo Grada Bakra »Bura«),

. očuvanje spomeničke baštine - zaštitu i revitalizaciju spomenika kulture (uređenje gradskih Kaštela, sanacija Turske kuće u Bakru, sanacija etno kuće Marohnić),

. ostale programe i potrebe koje su od interesa za Grad Bakar,

. nabavu opreme za kulturne i ostale manifestacije.

Članak 2.

Planom Proračuna Grada za 2012. godinu predviđeno je financiranje programa i aktivnosti kulturno - umjetničkih udruga kako slijedi:

1. KUD »Sloga« Hreljin 40.000,00 kuna

2. KUU »Sklad« Bakar 25.000,00 kuna

3. KUD »Sv. Ambroz« Škrljevo 6.000,00 kuna

4. Ženska klapa »Hreljin« Hreljin 20.000,00 kuna

5. Udruga Plavi Kvarner Kukuljanovo 10.000,00 kuna

6. Dječji zbor »Praputnjarski slavići«

Praputnjak 20.000,00 kuna

7. KUD »Primorka« Krasica 56.000,00 kuna

8. KČS Bakarskog kraja 27.000,00 kuna

9. KDU »Praputnjak« Praputnjak 8.000,00 kuna

10. Udruga »Težakinje i težaki z

Praputnjaka« Praputnjaka 3.000,00 kuna

11. KUD »Žažara« Zlobin 30.000,00 kuna

12. Udruga EUTERPA 5.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 12. 250.000,00 kuna

Članak 3.

Za rad i razne aktivnosti ostalih društvenih udruga sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. Udruga »Gradska straža Bakar 1848«

Bakar 40.000,00 kuna

2. Udruga »Bakarska žena« Bakar 13.500,00 kuna

3. Udruge maškara 64.000,00 kuna

4. Udruga »Nemezis« Škrljevo 10.000,00 kuna

5. Planinarsko društvo »Bakar« 2.000,00 kuna

6. Udruga« Astra« Krasica 12.000,00 kuna

7. Društvo »Naša djeca« Bakar 20.000,00 kuna

8. Udruga antifašističkih boraca

Grada Bakra 8.000,00 kuna

9. Udruga UHVDR - ogranak

Grada Bakra 25.000,00 kuna

10. Pomorski radio Bakar 65.000,00 kuna

11. Gorska služba spašavanja 15.000,00 kuna

12. Tekuće donacije ostalim udrugama i

društvima 28.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 12. 302.500,00 kuna

Članak 4.

Za posebne programe u kulturi koje su u interesu Grada Bakra osigurat će se sredstva:

1. Izdavačka djelatnost 125.000,00 kuna

2. Kulturne manifestacije 576.000,00 kuna

3. Promidžba i informiranje 25.000,00 kuna

4. Izložbe i likovna kolonija 12.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 4. 738.000,00 kuna

Članak 5.

Za rad i aktivnosti na očuvanju spomeničke baštine sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. Uređenje gradskih Kaštela 400.000,00 kuna

2. Kapitalna ulaganja u crkvene

objekte na području Grada Bakra 360.000,00 kuna

3. Ostale aktivnosti na očuvanju

spomeničke baštine 70.000,00 kuna

4. Sanacija Turske kuće u Bakru 100.000,00 kuna

5. Sanacija etno kuće Marohnić 100.000,00 kuna


UKUPNO OD 1. do 5. 1.030.000,00 kuna

Članak 6.

Za potrebe Grada u svim vrstama programa i aktivnosti potrebno je:

1. Nabava sitnog inventara za

potrebe Ljetne pozornice 20.000,00 kuna


UKUPNO OD 1. do 1. 20.000,00 kuna

Članak 7.

Nakon donošenja Proračuna Grada Bakra za 2012. godinu izvijestiti će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2012. godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 8.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po pismenom nalogu pročelnika Ureda gradonačelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioritetima funkcioniranja Grada.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-18

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr