SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
133. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab temeljem Investicijskog elaborata
132. Odluka o izboru članova Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
131. Odluka o razrješenju članova Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
130. Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
129. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Cresanka d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres
128. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu G.P.P. „Mikić“ d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica
127. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – Brodogradnja Pičuljan
126. Odluka o Izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred ville Medveja, Općina Lovran
125. Odluka o II. Izmjenama o dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Y/C „Marina“
124. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Slamni u Klimnu, Općina Dobrinj
123. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica, Grad Mali Lošinj
122. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju školjere i plaže, te za gospodarsko korištenje plaže pored luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
121. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti (Gorana Bonifačić, mag.med.biochem. – djelatnost zdravstvene laboratorijske dijagnostike)
120. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
119. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
118. Odluka o raspodjeli rezultata Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
117. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivanke Trohar, Fužine
116. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije
115. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu
45. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
44. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk
43. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan“
42. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2021. godinu
41. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka
40. Odluka o izboru Odbora za ravnopravnost spolova
39. Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti
38. Odluka o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave
37. Odluka o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
36. Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu
35. Odluka o izboru Odbora za turizam
34. Odluka o izboru Odbora za komunalno gospodarstvo
33. Odluka o izboru Odbora poduzetništvo i obrtništvo
32. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
31. Odluka o izboru Odbora za proračun i financije
30. Odluka o izboru Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
29. Odluka o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela
28. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka za 2021. godinu
60. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
47. Odluka o osnivanju i imenovanju članova stručnog savjetodavnog Povjerenstva za stratešku procjenu na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030.
46. Odluka o sadržaju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030.
20. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu
66. Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinske načelnice
44. Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Punat
43. Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o stipendiranju učenika i studenata
42. Odluka o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat
2. Odluka o određivanju novog službenika za informiranje

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr