SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

125.

Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 22. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 17. stavka 6. i članka 57. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 3. sjednici održanoj 29. srpnja 2021. godine, donijela

ODLUKA

o II. izmjenama i dopunama
Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene
– luku nautičkog turizma Y/C „Marina“

Članak 1.

Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o. Koncesionar je na pomorskom dobru luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Y/C „Marina“ na temelju:

 • Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Y/C „Marina“ („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 8/00) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Y/C „Marina“ („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 11/05) - dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije,
 • Ugovora o koncesiji za luku nautičkog turizma Y/C „Marina“ sklopljenog dana 20. travnja 2000. godine (KLASA: 022-04/00-03/09 i URBROJ: 2170/01-21/00-8)
 • Dodatka Ugovoru o koncesiji za luku nautičkog turizma Y/C „Marina“ sklopljenog dana 18. svibnja 2005. godine (KLASA: 342-01/04-90/646, URBROJ: 2170/1-09/7-05-06).

  Županijska skupština Primorsko-goranske županije dana 28. svibnja 2020. godine donijela je Odluku o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Y/C „Marina“ (dalje u tekstu: Odluka o produženju) koja Odluka je dostavljena na suglasnost Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

  U prethodnom postupku Ministarstvo financija zatražilo je dana 24. rujna 2020., 3. prosinca 2020., te 12. travnja 2021. godine dorade Odluke o produženju.

  Utvrđuje se da do dana donošenja ove Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije Odluka o produženju nije stupila na snagu.

  Članak 2.

  U članku 2. Odluke o davanju koncesije iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

  „U razdoblju do 31. prosinca 2024. godine Koncesionar se obvezuje izvršiti investicije u iznosu od 1.410.000,00 kn od čega se 480.000,00 kn odnosi na dio obveza Koncesionara iz prethodnog perioda, odnosno na sanaciju preostala 4 potporna stupa „T“ gata od ukupno devet nosivih stupova koja obveza nije izvršena u cijelosti za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji, te nove investicije u iznosu od 930.000,00 kn, a sve sukladno Studiji gospodarske opravdanosti produženja koncesije za luku nautičkog turizma Y/C Marina, Privlaka, Mali Lošinj – dopuna iz siječnja 2021. godine.

  Za dobro izvršenje posla Koncesionar se obvezuje dostaviti, prije sklapanja II. Dodatka Ugovoru, tri bjanko zadužnice na iznos do 500.000,00 kn svaka, solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja ulaganja iz prethodnog stavka“.

  Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

  Članak 3.

  U članku 4. Odluke o davanju koncesije riječi „od 20 godina“ zamjenjuju se riječima: „do 20. travnja 2025. godine“.

  Članak 4.

  U članku 5. Odluke o davanju koncesije stavak 2. mijenja se i glasi:

  „Koncesionar će na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra ukupne površine 19.506 m2 plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

 • stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 195.060,00 (slovima: stodevedesetpettisućašezdeset) kuna, odnosno 10 kn/m2
 • promjenjivi dio koncesijske naknade za koncesiju iznosi 4% prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na području koncesije.

  U stavku 3. iza riječi „koncesiji“ dodaje se točka, a riječi: „u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate“ brišu se.

  Članak 5.

  Članak 5. a stavak 2. mijenja se i glasi:

  „Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima i u skladu s člankom 57. Zakona o koncesijama, uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Koncesionaru.

  Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

  „Promjene naknade za koncesiju iz članka 57. stavak 4. ZOK-a moguće su temeljem:

 • indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja,
 • indeksa potrošačkih cijena, odnosno
 • izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju,
 • gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije iz članka 20. ZOK-a koja je temelj sklapanja ugovora o koncesiji.

  Promjene naknade za koncesiju u skladu sa prethodnim stavkom ovog članka utvrđuje se ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a vrši se ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u za to određenim vremenskim razdobljima ovisno o uvjetima fluktuacije tečaja i promjena potrošačkih cijena.“

  Članak 6.

  Na temelju ove Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije) Davatelj koncesije će Koncesionaru ponuditi sklapanje II. Dodatka Ugovoru.

  Koncesijska naknada će se do sklapanja II. Dodatka Ugovoru obračunati u srazmjernom dijelu dosadašnje koncesijske naknade, a po sklapanju II. Dodatka primjenjivati će se naknada iz članka 5. ove Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije.

  Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije ne potpiše II. Dodatak ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja istog.

  Za Davatelja koncesije II. Dodatak ugovoru potpisuje Župan.

  Članak 7.

  Ostale odredbe iz Odluke o davanju koncesije koje nisu u suprotnosti s ovom Odlukom ostaju neizmijenjene.

  Članak 8.

  Danom donošenja ove Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije Odluka o produženju od 28. svibnja 2020. godine prestaje važiti.

  Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije dostavit će se na suglasnost Vladi Republike Hrvatske.

  Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske nakon čega će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  OBRAZLOŽENJE

  Koncesija za luku posebne namjene za luku nautičkog turizma Y/C „Marina“ dana je na rok od 20 godina i trajala je do 20. travnja 2020. godine.

  Dana 27. ožujka 2020. godine, prije isteka roka koncesije, Koncesionar Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o. dostavio je Zahtjev za produženjem roka trajanja koncesije za luku nautičkog turizma Y/C „Marina“ na daljnje razdoblje od 5 godina iz razloga novih investicija u pomorsko dobro.

  Na prijedlog Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru, dana 28. svibnja 2020. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Y/C „Marina - dalje u tekstu: Odluka o produženju kojom je trajanje koncesije produljeno na dodatnih 5 godina, odnosno do 20. travnja 2025. godine iz razloga novih investicija u pomorsko dobro.

  Po donošenju Odluke o produženju ista je putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture proslijeđena Vladi Republike Hrvatske na dobivanje suglasnosti.

  U prethodnom je postupku Ministarstvo financija Republike Hrvatske u tri navrata tražilo dodatna očitovanja Davatelja koncesije i Koncesionara, analize i usklađenja Odluke o produženju.

  Koncesionar je potom predložio investicije u ukupnom iznosu od 1.410.000,00 kn od čega se 480.000,00 kn odnosi na dio njegovih obveza iz prethodnog perioda, a 930.000,00 kn na nove investicije.

  Naposljetku je Ministarstvo financija tražilo dodatna usklađenja Odluke o produženju na način da se koncesijska naknada uskladi s Uredbom o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru, da se kod određenja koncesijske naknade precizno odredi površina pomorskog dobra za koje se produžuje koncesija i iskaže cijenu u kn po m2, a ne samo u ukupnom iznosu, kao i da se odnosu na odredbe o mogućnosti promjena koncesijske naknade Davatelj koncesije pozove na članak 57. ZOK-a.

  Ovom Odlukom o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije mijenjaju se ulaganja na pomorskom dobru, produžuje se rok trajanja koncesije, te se, uvažavajući primjedbe Ministarstva financija, mijenja iznos koncesijske naknade na način da stalni dio koncesijske naknade iznosi 10 kn/m2, a promjenjivi 4% od prihoda koncesionara ostvarenog na području koncesije, a odredbe o mogućnosti izmjene koncesijske naknade usklađuju se sa člankom 57. ZOK-a.

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

  Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

  KLASA: 021-04/21-01/5

  URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-25

  Rijeka, 29. srpnja 2021.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Marko Boras Mandić, v .r.

 • https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=00001&odluka=125
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr