SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

126.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. stavka 12. točke 4. i članka 62. stavka 5. točke 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 3. sjednici održanoj 29. srpnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred
Ville Medveja, Općina Lovran

Članak 1.

U članku 4. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Medveja, Općina Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/14 – dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije) tekst: „na vremensko razdoblje od 7 (sedam) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Ugovor)“ mijenja se i glasi: „na rok do 31. prosinca 2021. godine“.

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Ugovorom o koncesiji može se odrediti promjena visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odlukom o davanju koncesije, sukladno članku 57. stavku 4. i 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK). Promjene naknade za koncesiju iz članka 57. stavak 4. ZOK-a moguće su temeljem:

 • indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja,
 • indeksa potrošačkih cijena, odnosno
 • izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju,
 • gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije iz članka 20. ZOK-a koja je temelj sklapanja ugovora o koncesiji.“

  Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju 4., 5. i 6.

  Članak 4.

  Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru trgovačkom društvu Trade Concept Limited d.o.o., 10000 Zagreb, Radnička cesta 48, OIB: 89741474319, ponuditi sklapanje Dodatka ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Dodatak ugovoru).

  Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka ugovoru.

  Za Davatelja koncesije Dodatak ugovoru potpisuje Župan.

  Članak 5.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  Obrazloženje

  Koncesionar Trade Concept Limited d.o.o. dostavio je dana 1. travnja 2021. godine Zahtjev za produljenjem roka trajanja postojeće koncesije koja ističe 01. srpnja 2021. godine, odnosno za izmjenu Odluke o davanju koncesije i Ugovora o koncesiji, iz razloga kontinuiranog pružanja usluga tijekom turističke sezone.

  Koncesionar je zatražio izmjenu Odluke o davanju i Ugovora o koncesiji na način da se produlji rok trajanja koncesije do 31. prosinca 2021. godine.

  Davatelj koncesije analizirao je Zahtjev Koncesionara i utvrdio da:

 • predmet koncesije se ne mijenja, te će se i dalje obavljati ugovorene djelatnosti,
 • potreba za izmjenom nastala je nakon sklapanja Ugovora o koncesiji,
 • vrijednost izmjene koncesije ne premašuje 50% vrijednosti sadašnje koncesije.

  Primjenom odredbi članka 62. stavka 5. točka 3. ZOK-a, proizlazi da Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može po stupanju na snagu ove Odluke sklopiti Dodatak ugovoru obzirom da je udovoljeno prethodno navedenim uvjetima.

  Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci i Ministarstvo financija dali su svoja mišljenja na Zahtjev za izmjenom Odluke.

  Odluka je dopunjena odredbama o promjeni naknade za koncesiju sukladno ZOK-u.

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

  Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je proslijeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

  KLASA: 021-04/21-01/5

  URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-27

  Rijeka, 29. srpnja 2021.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Marko Boras Mandić, v .r.

 • https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=00001&odluka=126
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr