SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

127.

Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 22. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 17. stavka 6. i članka 57. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 3. sjednici održanoj 29. srpnja 2021. godine, donijela

O D L U K U

o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – Brodogradnja Pičuljan

Članak 1.

Brodogradnja Pičuljan d.o.o. Koncesionar je Brodogradilišta Ivana Pičuljana na temelju:

 • Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – „Brodogradilište Ivana Pičuljana“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/00),
 • Ugovora o koncesiji za luku posebne namjene – „Brodogradilište Ivana Pičuljana“ sklopljenog dana 23. svibnja 2000. godine (KLASA: 022-04/00-03/13, URBROJ: 2170/01-21/00-8),
 • Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – brodogradilište Ivana Pičuljana („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/08),
 • Dodatka Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene – brodogradilište Ivana Pičuljana sklopljenog dana 15. srpnja 2008. godine (KLASA: 342-01/08-02/17, URBROJ: 2170/1-11/6-08-4),
 • Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za luku posebne namjene–Brodogradnja Pičuljan („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 31/08),
 • Ugovora o prijenosu koncesije na pomorskom dobru sklopljenog 15. rujna 2008. godine (KLASA: 342-01/08-02/17, URBROJ: 2170/1-11/6-08-8),
 • Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za luku posebne namjene – Brodogradnja Pičuljan („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 17/15),
 • Ugovora o prijenosu koncesije na pomorskom dobru od 15. lipnja 2015. godine (KLASA: 342-01/08-02/17, URBROJ: 2170/1-07-02/1-15-31).

  Utvrđuje se da je Županijska skupština Primorsko-goranske županije dana 28. svibnja 2020. godine donijela Odluku o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – Brodogradilište Ivana Pičuljana, (KLASA: 021-04/20-01/4, URBROJ: 2170/1-01-01/5-20-42 - dalje u tekstu: Odluka o produženju) koja Odluka je dostavljena na suglasnost Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

  Utvrđuje se da je Ministarstvo financija u prethodnom postupku dobivanja suglasnosti zatražilo u svojim mišljenjima od 24. rujna 2020., 29. listopada 2020., te 09. veljače 2021. godine, doradu Odluke o produženju koja je obuhvaćena ovim izmjenama i dopunama, te se u mišljenju od 01. lipnja 2021. godine usuglasilo sa predloženim doradama.

  Utvrđuje se da do dana donošenja ove Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije Odluka o produženju nije stupila na snagu.

  Članak 2.

  U članku 1. Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – „Brodogradilište Ivana Pičuljana“ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 10/00, 24/08, 31/08 i 17/15 – dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije) stavak 8. mijenja se i glasi:

  „Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz Pomorskog dobra – lučkog područja iz prethodnog stavka u mjerilu 1:1000, te grafički prikaz izrađen od trgovačkog društva Španjol d.o.o. iz kojeg je razvidna površina na kojoj se obavlja djelatnost brodogradnje, te površina na kojoj se obavlja djelatnost iznajmljivanja vezova, a koji se ne objavljuju u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.“

  Članak 3.

  U članku 2. Odluke o davanju koncesije dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

  „U razdoblju do 31. prosinca 2022. godine Koncesionar se obvezuje ishodovati pravomoćnu Građevinsku dozvolu i sukladno istoj izvršiti ulaganja u sanaciju i uređenje manipulativnog prostora brodogradilišta i obale, te u zaštitu okoliša iznos od 1.850.000,00 kn, a sve sukladno Studiji gospodarske opravdanosti iz travnja 2020. godine, te Izmjeni i dopuni Studije gospodarske opravdanosti iz travnja 2021. godine. Koncesionar se obvezuje Davatelju koncesije po završetku radova dostaviti Uporabnu dozvolu.

  Za dobro izvršenje posla Koncesionar se obvezuje dostaviti, prije sklapanja II. Dodatka Ugovoru, 4 bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika na iznos do 500.000,00 kn svaka, a sve u svrhu osiguranja ulaganja iz prethodnog stavka.“

  Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

  Članak 4.

  U članku 4. Odluke o davanju koncesije riječi: „od 20 godina“ zamjenjuju se riječima: „do 18. svibnja 2025. godine“.

  Članak 5.

  U članku 5. Odluke o davanju koncesije:

  1. stavak 2. mijenja se i glasi:

  „Koncesionar će na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati godišnju koncesijsku naknadu koja se utvrđuje kako slijedi:

 • stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 65.926,00 kn (slovima: šezdesetpettisućadevetstodvadesetšest), odnosno 6,19 kn/m2
 • promjenjivi dio koncesijske naknade za koncesiju iznosi:

  - 1% od prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti brodogradnje na koncesioniranom području, te

  - 4% od prihoda ostvarenog od iznajmljivanja vezova.

  2. u stavku 3. iza riječi „koncesiji“ dodaje se točka, a riječi: „u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate“ brišu se.

  3. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

  „Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od iznajmljivanja vezova na koncesioniranom području, a posebno prihod od djelatnosti brodogradnje.“

  Članak 6.

  Članak 5. a mijenja se i glasi:

  „Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima i u skladu s člankom 57. Zakona o koncesijama, uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Koncesionaru.

  Promjene naknade za koncesiju iz članka 57. stavak 4. ZOK-a moguće su temeljem:

 • indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja,
 • indeksa potrošačkih cijena, odnosno
 • izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju,
 • gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije iz članka 20. ZOK-a koja je temelj sklapanja ugovora o koncesiji.

  Promjene naknade za koncesiju u skladu sa prethodnim stavkom ovog članka utvrđuje se ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a vrši se ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u za to određenim vremenskim razdobljima ovisno o uvjetima fluktuacije tečaja i promjena potrošačkih cijena.“

  Članak 7.

  Na temelju ove Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije Davatelj koncesije će Koncesionaru ponuditi sklapanje II. Dodatka Ugovoru.

  Koncesijska naknada će se do sklapanja II. Dodatka Ugovoru obračunati u srazmjernom dijelu dosadašnje koncesijske naknade, a po sklapanju II. Dodatka primjenjivati će se naknada iz članka 5. ove Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije.

  Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije ne potpiše II. Dodatak ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja istog.

  Za Davatelja koncesije II. Dodatak ugovoru potpisuje Župan.

  Članak 8.

  Ostale odredbe iz Odluke o davanju koncesije koje nisu u suprotnosti s ovom Odlukom ostaju na snazi neizmijenjene.

  Članak 9.

  Danom donošenja ove Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije Odluka o produženju prestaje važiti.

  Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije dostavit će se na suglasnost Vladi Republike Hrvatske.

  Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske nakon čega će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  OBRAZLOŽENJE

  Brodogradnja Pičuljan d.o.o. bila je Koncesionar luke posebne namjene – brodogradilišta Ivana Pičuljana temeljem Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – Brodogradnja Pičuljan. Koncesija je dana na rok od 20 godina i trajala je do 18. svibnja 2020. godine. Dana 06. travnja 2020. godine (prije isteka roka koncesije) Koncesionar Brodogradnja Pičuljan d.o.o. dostavio je Zahtjev za produženjem roka trajanja koncesije na daljnjih 5 godina iz razloga novih ulaganja u pomorsko dobro u iznosu od 1.850.000,00 kn.

  Nakon utvrđenja da su ispunjeni uvjeti za produljenje roka trajanja koncesije Županijska skupština Primorsko-goranske županija donijela je dana 28. svibnja 2020. godine Odluku o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – brodogradilište „Ivana Pičuljana“. Navedena je Odluka dostavljena na suglasnost Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

  U prethodnom postupku Ministarstvo financija Republike Hrvatske uputilo je Davatelja koncesije na dodatne analize zahtjeva Koncesionara za produljenjem roka trajanja koncesije odnosno na obvezu usklađenja koncesijske naknade, te zatražilo dodatno usklađenje Odluke o produženju na način da se koncesijska naknada obračuna sukladno djelatnostima koje se obavljaju na području koncesije, posebno za dio koji se odnosi na brodograđevnu djelatnost, a posebno na djelatnost iznajmljivanja vezova.

  Odlukom o II. izmjenama i dopunama Odluke vrše se tražena usklađenja odnosno povećava se koncesijska naknada na način da stalni dio koncesijske naknade za područje na kojem se obavlja djelatnost brodogradnje iznosi 3 kn/m2, a promjenjivi dio 1% od prihoda ostvarenog na tom području, dok stalni dio koncesijske naknade iznosi 10 kn/m2 za područje na kojem se obavlja djelatnost iznajmljivanja vezova, a promjenjivi dio iznosi 4% od prihoda koncesionara ostvarenog na tom području, dok se odredbe o mogućnosti izmjene koncesijske naknade usklađuju sa člankom 57. ZOK-a.

  Do dana donošenja ove Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije Odluka o produženju nije stupila na snagu, te danom donošenja ove Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije Odluka o produženju prestaje važiti.

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke, a nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske iz članka 9. ove Odluke.

  Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

  KLASA: 021-04/21-01/5

  URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-29

  Rijeka, 29. srpnja 2021.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Marko Boras Mandić, v. r.

 • https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=00001&odluka=127
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr