SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

129.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 68. stavka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 14. stavka 3. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres („Službene novine“ broj 18/20), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Cresanka d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Cresanka d.d., Varozina 25, Cres, OIB: 47639427219 da kao Koncesionar, temeljem Ugovora broj P 006/07/2020 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres od 8. srpnja 2020. godine – dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovore o potkoncesijama na rok do 31. prosinca 2023. godine s:

1. Petrom Sablićem vlasnikom Obrta Sport i rekreacija Kovačine, Trg Frane Petrića 6, 51557 Cres na:
- mikrolokaciji Karaula I – za postavljanje i gospodarsko korištenje zabavnog sadržaja na moru (trampolin na moru), te za iznajmljivanje četiri brodice na motorni pogon i na:
- mikrolokaciji Karaula II – za pružanje usluge jednim gliserom za vuču oznake 445 CS s opremom i za jedan Flaybord oznake 506 CS.

Ukupna površina potkoncesije iznosi 846 m2, Ukupna godišnja naknada za potkoncesiju iznosi 17.658,60 kn za stalni dio, te 3 % od godišnjeg prihoda za promjenjivi dio naknade,

2. Marinom Kremenić, vlasnicom Obrta Cres Outdoor Center, Jadranska obala 45, 51557 Cres na:
- mikrolokaciji Karaula II plaža – za iznajmljivanje kajaka 6 komada i sup dasaka 6 komada.

Ukupna površina potkoncesije iznosi 141 m2. Godišnja naknada za potkoncesiju iznosi 5.400,00 kn za stalni dio, te 3 % od godišnjeg prihoda za promjenjivi dio naknade.

3. Maricom Unković vlasnicom Obrta za iznajmljivanje plovila i prijevoz putnika morem Nina, Trg Frane Petrića 7, 51557 Cres na:
- mikrolokaciji plaža ispod hotela Kimen – za iznajmljivanje pedalina 5 komada, kajaka 5 komada, sup dasaka 5 komada te 50 komada ležaljki.

Ukupna površina potkoncesije iznosi 260 m2. Godišnja naknada za potkoncesiju iznosi 8.250,00 kn za stalni dio, te 3 % od godišnjeg prihoda za promjenjivi dio naknade.

4. trgovačkim društvom Padi Diving d.o.o., Melin I/20, 51557 Cres na:

- mikrolokaciji plaža sjeverno od ugostiteljskog objekta Lanterna – za iznajmljivanje ronilačke opreme i organizaciju škole ronjenja u akvatoriju plaže koji je ograđen za ronjene. Ukupne površina potkoncesije iznosi 1.200 m2. Godišnja naknada za potkoncesiju iznosi 6.000,00 kn za stalni dio te 3 % od godišnjeg prihoda za promjenjivi dio naknade.

5. Marinom Kremenić vlasnicom obrta Cres Outdoor Center, Jadranska obala 45, 51557 Cres na:

- mikrolokaciji Kimen 2 za iznajmljivanje kajaka 2 komada, sup dasaka 3 komada. Ukupna površina potkoncesije iznosi 70 m2. Godišnja naknada za potkoncesiju iznosi 4.500,00 kn za stalni dio, te 3 % godišnjeg prihoda za promjenjivi dio naknade.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 5. Ugovora o koncesiji.

Koncesionar je dužan za potkoncesionare iz članka 1. ove Odluke, sukladno Uredbi o davanju koncesijskih odobrenja („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) ishoditi suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe prije početka obavljanja gospodarske djelatnosti.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/20) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije originalni primjerak ili ovjerenu presliku svakog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/5

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-33

Rijeka, 29. srpnja 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v .r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=00001&odluka=129
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr