SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

128.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 68. stavka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 5. stavka 4. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica („Službene novine“ broj 49/12 i 37/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
G.P.P. Mikić d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu G.P.P. Mikić d.o.o., Pušća 131, Omišalj, OIB: 82386143355 da kao Koncesionar, temeljem Ugovora br. P001/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica od 15. siječnja 2013. godine i Dodatka Ugovoru od 1. veljače 2016. godine – dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovor o potkoncesiji na rok do 31. prosinca 2023. godine s:

1. Aminom Krstanović, vlasnicom obrta „FRA-AMI“, iz Zaprešića, A. B. Krčelića 15, OIB: 19887296762 za postavljanje i gospodarsko korištenje zabavnog sadržaja na moru vodenog dječjeg parka (gumenog grada). Ukupna površina potkoncesije iznosi 391 m2, Ukupna godišnja naknada za potkoncesiju iznosi 10.000,00 kn uvećano za PDV za stalni dio, te 3 % od godišnjeg prihoda za promjenjivi dio naknade.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 7. Ugovora o koncesiji.

Koncesionar je dužan za potkoncesionara iz članka 1. ove Odluke, sukladno Uredbi o davanju koncesijskih odobrenja („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) ishoditi suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe prije početka obavljanja gospodarske djelatnosti.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela „Malin“, Općina Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/12 i 37/15) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije originalni primjerak ili ovjerenu presliku svakog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/5

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-31

Rijeka, 29. srpnja 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v .r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=00001&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr