SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

120.

Na temelju članka 35 točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2021. godine donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama
Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službene novine“ broj 34/15) u članku 8. stavak 1. podstavak prvi mijenja se i glasi:

„.odnos vrijednosti programa/projekta u odnosu na društvenu korist“.

U istom članku dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Kriterij odnosa vrijednosti programa/projekta u odnosu na društvenu korist mora biti obavezno zastupljen s minimalnim udjelom od 30% ukupnog broja bodova.“.

Članak 2.

U članku 17. iza podstavka 4. briše se točka i dodaje se podstavak 5. koji glasi:

„.kada je to propisano posebnim propisom.“.

Članak 3.

U članku 22. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Korisnik je dužan na zahtjev Županije dostaviti na uvid svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obavezne priloge u izvorniku.“.

Članak 4.

U članku 39. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Korisnici mogu dostaviti svoja izvješća putem elektroničkog sustava.“.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/5

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-14

Rijeka, 29. srpnja 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v .r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=00001&odluka=120
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr