SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
OPĆINA PUNAT

43.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 2. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni
Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/18) u članku 4. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

„Uvjeti ostvarivanja prava na stipendiju propisani ovom Odlukom primjenjuju se ravnopravno na studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske, uz uvjet da je njihov sustav ocjenjivanja u suglasju sa sustavom ocjenjivanja Republike Hrvatske.

U odnosu na studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske, ako je sustav ocjenjivanja različit, pravo na prijavu za dodjelu stipendije imaju redoviti studenti kojima prosjek ocjena prošle akademske godine iznosi 80% najvećeg mogućeg prosjeka na pojedinom studiju.“

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Učenička stipendija dodjeljuje se u godišnjem iznosu od 7.200,00 kn, a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 800,00 kn tijekom trajanja školske godine.

Studentska stipendija dodjeljuje se u godišnjem iznosu od 10.800,00 kn, a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 1.200,00 kn tijekom trajanja akademske godine.

Stipendija studentima koji se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na pojedinoj studijskoj godini, dodjeljuje se u godišnjem iznosu od 14.400,00 kn, a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 1.600,00 kn tijekom trajanja akademske godine.

Stipendija za poslijediplomski studij dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 20.000,00 kn za troškove školarine, a za razdoblje akademske godine.“

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Na natječaj za dodjelu stipendija ne mogu se prijaviti
učenici:

  • koji upisuju ponovno isti razred bez obzira da li je riječ o istoj ili drugoj srednjoj školi,
  • koji su stariji od 20 godina na dan objave natječaja
  • Na natječaj za dodjelu stipendija ne mogu se prijaviti studenti:
  • koji upisuju ponovno istu godinu studija bez obzira da li je riječ o istom ili drugom visokom učilištu,
  • koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj,
  • koji nisu tijekom prošle akademske godine ostvarili najmanje 50 ECTS bodova,
  • koji su stariji od 26 godina na dan objave natječaja.“

Članak 4.

U članku 7. stavku 1.:

- u alineji 2. brišu se riječi „najmanje posljednje 2 godine bez prekida“

- u alineji 4. riječi „protekloj godini obrazovanja“ zamjenjuju se riječima „prošloj školskoj godini“,

- u alineji 6. riječi „protekloj godini obrazovanja“ zamjenjuju se riječima „prošloj akademskoj godini“

Članak 5.

U članku 8. i 9. stavku 1.:

- u alineji 2. brišu se riječi „najmanje posljednje 2 godine bez prekida“

Članak 6.

U članku 10. stavku 1.:

- u alineji 2. brišu se riječi „najmanje posljednje 2 godine bez prekida“

- u alineji 4. prosjek 4,0 zamjenjuje se prosjekom 3,5

Članak 7.

U članku 11. brišu se stavak 2. i 3.

Članak 8.

Članak 15. mijenja se i glasi:

„ Natječaj objavljuje općinski načelnik, a natječajni postupak provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj, koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objave Natječaja, Jedinstveni upravni odjel zapisnički utvrđuje učenike i studente koji ispunjavaju tražene uvjete.

Lista učenika/studenata koji ispunjavaju tražene uvjete objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Punat i na službenoj web stranici Općine Punat u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj.

Podnositelj prijave na Natječaj ima pravo podnijeti pisani prigovor na objavljenu Listu iz stavka 3. ovog članka u roku od 8 dana, o kojem odlučuje općinski načelnik.

Odluka općinskog načelnika po prigovoru je konačna.“

Članak 9.

U članku 16. riječ „Povjerenstva“ zamjenjuje se riječima „Jedinstvenog upravnog odjela“.

Članak 10.

U članku 17. stavku 2. riječ „žiroračun“ zamjenjuje se riječju „račun“, te se na kraju rečenice dodaje „osim stipendije za postdiplomski studij“.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/6

URBROJ: 2142-02-01-21-5

Punat, 30. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=51521&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr