SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

130.

Na temelju članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 9. i 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18,8/18 –pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske
županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija

Članak 1.

Za predstavnike Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija imenuju se:

1. Zlatko Komadina, župan

2. Marko Boras Mandić, predsjednik Županijske skupštine

3. Vojko Braut, zamjenik Župana

Za zamjenike predstavnika iz stavka 1. ovog članka imenuju se:

1. Marina Medarić, zamjenica Župana

2. Ivan Jakšić, potpredsjednik Županijske skupštine

3. Petar Mamula, zamjenik Župana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/5

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-35

Rijeka, 29. srpnja 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v .r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=00001&odluka=130
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr