SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
GRAD RAB

46.

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu Zakon) i članaka 10. i 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17, u daljnjem tekstu Uredba) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) gradonačelnik Grada Raba donosi

ODLUKU

o sadržaju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš
Strategije razvoja Grada Raba do 2030.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Raba do 2030. (dalje u tekstu Strategije razvoja Grada Raba). Postupak strateške procjene započeo je Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš od 13. travnja 2021. (KLASA: 023-01/21-01/50, URBROJ: 2169-01-01-21-2-1) nakon čega je proveden postupak određivanja sadržaja strateške studije na način određen člankom 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Članak 2.

Strategijom razvoja utvrđuju se razvojni ciljevi, prioriteti i mjere usmjerene prema društveno-gospodarskom razvoju Grada Raba.

Ciljevi i programska polazišta Strategije razvoja Grada Raba:

1. Konkurentno gospodarstvo, turizam, ruralni razvoj, ljudski potencijali

2. Infrastruktura, okoliš i prostor

3. Kvaliteta života i društvene djelatnosti

4. Integralno upravljanje razvojem

Temeljem strateških ciljeva utvrđeno je četrnaest strateških prioriteta jednake važnosti:

1. Razvoj ljudskih resursa i aktivna demografska politika,

2. Razvoj turizma na održivim načelima,

3. Diversifikacija gospodarskog razvoja,

4. Revitalizacija ruralnog razvoja, poljoprivrednih djelatnosti, ribarstva, marikulture i brodogradnje,

5. Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe, odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda te izgradnja održivih sustava gospodarenja otpadom,

6. Unaprjeđenje prometne povezanosti, razvoj i obnova cestovne i pomorske infrastrukture,

7. „Pametan“ otok („Smart“ island),

8. Poticanje integriranog sustava zaštite okoliša i kulturne baštine,

9. Poboljšanje energetskog sustava, korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti,

10. Podizanje kvalitete stanovanja te socijalna integracija stanovnika,

11. Unaprjeđenje zdravstvenog sustava,

12. Unaprjeđenje sportsko-rekreativnih i zabavnih sadržaja s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva i diversifikacije turističkih proizvoda,

13. Partnerstvo,

14. Strateško planiranje i operativno provođenje

Strategija razvoja Grada Raba obuhvaća čitavo područje Grada Raba.

Članak 3.

Strateška studija sadržavati će:

 • kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva predmetne Strategije razvoja Grada Raba i odnosa s drugim odgovarajućim strategijama, planovima i programima,
 • podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe predmetne Strategije razvoja Grada Raba,
 • okolišne značajke područja na koja provedba predmetne Strategije razvoja Grada Raba može značajno utjecati,
 • postojeće okolišne probleme koji su važni za predmetnu Strategiju razvoja Grada Raba, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode
 • ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na strategiju, plan odnosno program, te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade predmetne Strategije razvoja Grada Raba,
 • vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući bio raznolikost, stanovništvo i zdravlje ljudi, tlo, vodu, more, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose,
 • mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja i ublažavanja nepovoljnih utjecaja provedbe predmetne Strategije razvoja Grada Raba na okoliš,
 • kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih razumnih alternativa, obrazloženje najprihvatljivije razumne alternative predmetne Strategije razvoja Grada Raba na okoliš uključujući i naznaku razmatranih razumnih alternativi i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka
 • opis predviđenih mjera praćenja,
 • podaci o ekološkoj mreži (opis ekološke mreže na koje provedba predmetne Strategije razvoja Grada Raba može utjecati, kartografski prikaz područja ekološke mreže u odgovarajućem mjerilu sukladno mjerilu kartografskog prikaza predmetne Strategije razvoja,
 • opis mogućih značajnih utjecaja provedbe predmetne Strategije razvoja Grada Raba na ekološku mrežu (vjerojatnost, trajanje, učestalost, jačina i kumulativna priroda (procjena rizika) mogućih utjecaja provedbe predmetne Strategije razvoja na ekološku mrežu,
 • prijedlog mjera ublažavanja negativnih utjecaja provedbe predmetne Strategije razvoja na ekološku mrežu,
 • zaključak (konačna ocjena prihvatljivosti predmetne Strategije razvoja za ekološku mrežu uz primjenu predloženih mjera ublaživanja),
 • ne-tehnički sažetak podataka uključujući sažetak glavne ocjene prihvatljivosti predmetne Strategije razvoja za ekološku mrežu te naznaku razmatranih razumnih alternativa,
 • druge podatke koji su potrebni sukladno mišljenju javno pravnih tijela koja su sudjelovala u postupku određivanja sadržaja strateške studije.

Članak 4.

Popis i mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima koja su sudjelovala u postupku određivanja sadržaja studije strateške procjene utjecaja na okoliš predmetne Strategije razvoja:

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144 a, 51280 Rab,

3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

4. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin Kula 2/III, 51000 Rijeka,

5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin Kula 2/III, 51000 Rijeka,

6. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

7. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 Senj,

8. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

9. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

10. HEP – ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

11. Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab,

12. Grad Cres, Creskog Statuta 15, 51557 Cres,

13. Grad Mali Lošinj, Riva Lošinjskih Kapetana 7, 51550 Mali Lošinj,

14. Grad Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 1, 53270 Senj,

15. Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja,

16. Općina Lopar, Lopar 289 A, 51281 Lopar,

17. Općina Karlobag, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag

U vremenu trajanja roka za dostavu mišljenja i prijedloga za sadržaj strateške studije, mišljenja i prijedloge o sadržaju strateške studije mišljenje je dostavilo pet (5) javnopravnih tijela kako slijedi:

 • HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, mišljenje od 28. travnja 2021. (BROJ i ZNAK: 401200103/4107/21GG) u kojem je u bitnom navedeno da se ne uvjetuje izradu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš.
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, mišljenje od 30. travnja 2021. (KLASA: 351-03/21-01/0000147, URBROJ: 374-23-3-21-2) u kojem je u bitnom navedeno da je Studijom strateške procjene potrebno dati prikaz mogućih utjecaja na ciljeve zaštite voda i vodnog okoliša kao i na ciljeve za upravljanje rizicima od poplava; Studiju je potrebno izraditi sukladno važećim propisima te ostalim dokumentima navedenim u predmetnom mišljenju;
 • Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, mišljenje od 12. svibnja 2021. (KLASA: 351-01/21-04/40, URBROJ: 2170/1-03-08/3-21-2) u kojem je u bitnom navedeno da nema dodatnih zahtjeva u odnosu na obvezni sadržaj studije strateške procjene propisan Prilogom I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17);
 • Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, mišljenje od 17. svibnja 2021. (KLASA: 350-01/21-01/14, URBROJ: 2170-03/9-21-3) u kojem je u bitnom navedeno da sadržaj Studije strateške procjene utjecaja na okoliš treba biti u skladu sa Prilogom I. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17);
 • Općina Lopar, mišljenje od 21. svibnja 2021. ( KLASA: 351-01/21-01/04, URBROJ: 2169/02-02-21-01) u kojem je u bitnom navedeno da bi Općina Lopar trebala sudjelovati u izradi predmetne Strategije razvoja Grada Raba.

Navedena mišljenje uzeti će se u obzir prilikom izrade Studije strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 5.

U svrhu informiranja javnosti, Informacija o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš predmetne Strategije razvoja Grada Raba objavljena je na internetskim stranicama Grada Raba (www.rab.hr ) od 21. travnja 2021.godine.

Članak 6.

Izrađivač predmetne Strategije razvoja Grada Raba je Fakultet za menadžment u turizmu iz Opatije.

Izrađivač studije strateške procjene utjecaja na okoliš je ovlaštena tvrtka Zeleni servis d.o.o.

Članak 7.

Ova Odluka o sadržaju strateške studije se, sukladno stavku 1., članka 160. Zakona o zaštiti okoliša i stavku 2., članka 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš te članka 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na internetskim stranicama Grada Raba (www.rab.hr) u svrhu informiranja javnosti.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 351-01/20-01/01

URBROJ: 2169-01-01-21-36

Rab, 22. srpnja 2021.

Gradonačelnik Grada Raba

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=51280&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr