SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 18. Petak, 30. srpnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

124.

Na temelju članka 36. i 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Slamni u Klimnu, Općina Dobrinj („Službene novine“ broj 4/21), Obavijesti o namjeri davanja koncesije („Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske“ od dana 1. ožujka 2021. godine, članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 4/21), Županijska skupština na 3. sjednici održanoj 29. srpnja 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa
Slamni u Klimnu, Općina Dobrinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom postupku davanja koncesije za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Slamni u Klimnu, Općina Dobrinj, za najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo Trumm d.o.o. Kralja Tomislava 19, 51511 Malinska, OIB: 97932374975 – dalje u tekstu: Najpovoljniji ponuditelj.

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje uređene plaže ispred autokampa Slamni u Klimnu bez prava na gradnju.

U koncesiju se daje uređena plaža ispred autokampa Slamni u Klimnu bez prava na gradnju, ukupne površine 4.562 m2, od čega se 995 m2 odnosi na površinu kopna, a 3.567 m2 na površinu mora. Plažu čine k.č. 250/5 upisana u zk.ul. 8685 i 250/6 upisana u zk.ul. 3992, obje k.o. Soline.

Sastavni dio ove Odluke je Grafički prikaz područja koncesije u mjerilu 1:500 izrađen od Ri – Girus d.o.o. u ožujku 2021. godine koji se ne objavljuje u Službenim novinama.

Članak 3.

Gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Slamni uključuje:

 • iznajmljivanje 10 kompleta suncobrana s ležaljkama (pri čemu se komplet smatra suncobran i 2 ležaljke);
 • iznajmljivanje pedalina, sandolina, SUP daski – sveukupno 4 komada;
 • iznajmljivanje aquaparka (vodeni park za napuhavanje).

Ležaljke i suncobrani moraju biti grupirani po zonama kako bi dio plaže ostao slobodan za posjetitelje koji ne žele koristiti ležaljke i suncobrane koncesionara.

Najpovoljniji ponuditelj, za vrijeme trajanja koncesije,
dužan je:

 • u pomorsko dobro, za uređenje i opremanje plaže tijekom trajanja koncesije uložiti minimalno 123.000,00 kuna od čega najmanje 86.000,00 kn u prve tri godine trajanja koncesije. Ostatak ulaganja, kroz preostale godine trajanja koncesije, mora biti sukladan studiji gospodarske opravdanosti koju će budući Koncesionar dostaviti u svojoj ponudi,
 • postaviti koševe za smeće s razvrstavanjem otpada,
 • za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,
 • ukoliko se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo (Konzervatorski odjel),
 • na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije budućem Koncesionaru dostaviti predložak izgleda info ploče,
 • postaviti psihološku barijeru za kupače u moru.

  Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na području koje se daje u koncesiju nije dozvoljeno bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko budući koncesionar, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

  Na području koncesije ne smije se naplaćivati ulaz, te područje mora biti dostupno svima bez ograničenja uz poštivanje sigurnosnih uvjeta propisanih od strane koncesionara.

  Članak 4.

  Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Ugovor), uz mogućnost raskida Ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

  Članak 5.

  Najpovoljniji ponuditelj dužan je na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se utvrđuje kako slijedi:

 • stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 25.000,00 (slovima: dvadesetipettisuća) kuna,
 • promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 3% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesioniranom području.

  Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakona o koncesijama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

  Najpovoljniji ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja ugostiteljske djelatnosti na koncesioniranom području.

  Ugovorom o koncesiji može se odrediti promjena visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odlukom o davanju koncesije, sukladno članku 57. stavku 4. i 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK). Promjene naknade za koncesiju iz članka 57. stavak 4. ZOK-a moguće su temeljem:

 • indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja
 • indeksa potrošačkih cijena, odnosno
 • izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju.
 • gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije iz članka 20. ZOK-a koja je temelj sklapanja ugovora o koncesiji.

  Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu, te može pokrenuti postupak oduzimanja koncesije sukladno odredbama iz ugovora o koncesiji.

  Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Najpovoljniji ponuditeljje dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

  Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti do 1. svibnja tekuće godine.

  Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditeljdužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

  U godini u kojoj koncesija ističe Najpovoljniji ponuditelj dužan je stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

  Najpovoljniji ponuditelj dužan je osigurati podatke o visini godišnjeg prihoda i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, te omogućiti osobama, koje odredi Davatelj koncesije, uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje je utvrđen ostvareni prihod na koncesioniranom području.

  U slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja naknade za koncesiju, Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka plaćanja naknade za koncesiju o tome pisanim putem obavijestiti Najpovoljnijeg ponuditelja i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade za koncesiju i pripadajućih kamata, te će ako najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od navedene obavijesti ne plati dospjelu naknadu za koncesiju, aktivirati jamstva za ispunjavanje obveza iz ugovora o koncesiji i druga sredstva osiguranja, a u slučaju da se naknada za koncesiju  ne naplati iz sredstava osiguranja, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za financije uz dostavu sve potrebne dokumentacije, koje će od najpovoljnijeg ponuditelja naplatiti naknadu za koncesiju po propisima po kojima se vrši naplata poreza i drugih javnih davanja, a Davatelj koncesije ima pravo oduzeti koncesiju odnosno raskinuti ugovor o koncesiji.

  U slučaju nerazmjera većeg od 10.000,00 kuna između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije, Davatelj koncesije zadržava pravo da razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

  Članak 6.

  Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine' broj 68/04).

  Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

  Članak 7.

  Najpovoljniji ponuditelj može u roku od 180 dana, od dana izvršnosti ove Odluke, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora, te se može naplatiti Garancija za ozbiljnost Ponude.

  Prije sklapanja Ugovora, Najpovoljniji ponuditelj dužan je predati Davatelju koncesije:

 • Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,
 • Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,
 • Bjanko zadužnicu u iznosu od 50.000,00 kn radi naplate iznosa od 50.000,00 kn što predstavlja iznos dvostruke naknade za koncesiju solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju,
 • Bjanko zadužnicu u iznosu od 5.000,00 kn radi naplate iznosa od 2.058,00 kn što predstavlja ponuđeni iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,
 • Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

  Članak 8.

  Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi iz mjeseca ožujka 2021. godine, te sukladno djelatnostima i ulaganjima predviđenim ovom Odlukom.

  Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

  Područje koje je predmet koncesije ne smije se ograditi, te se ne mogu naplaćivati ulaznice.

  Članak 9.

  Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama ove Odluke i Ugovora.

  Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima, te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

  Članak 10.

  Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

  Članak 11.

  Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i Ugovorom.

  Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

 • održavati čistoću područja i pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano sakupljanje otpada),
 • plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

  Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

  Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima od 9. do 11. ove Odluke od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

  Članak 12.

  Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

  Najpovoljniji ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i Ugovora, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Najpovoljnijeg ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

  Članak 13.

  Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

  Članak 14.

  Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. ZOK-a.

  Ugovor se može prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK-a kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

  Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji sukladno odredbama iz članka 68. i 69. ZOK-a i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

  U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji.

  Prihod koji ostvari podugovaratelj ili potkoncesionar od djelatnosti koju obavlja na temelju podugovora ili ugovora o potkoncesiji zbraja se u ukupan prihod koncesionara na koji se obračunava naknada za koncesiju.

  Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

  Članak 15.

  Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom i važećim zakonima.

  Članak 16.

  Koncesija prestaje:

 • ispunjenjem zakonskih uvjeta,
 • raskidom Ugovora zbog javnog interesa,
 • sporazumnim raskidom Ugovora,
 • jednostranim raskidom Ugovora,
 • pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,
 • ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor,
 • u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

  Članak 17.

  Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

 • ako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,
 • ako Najpovoljniji ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,
 • ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,
 • ako Najpovoljniji ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

  Članak 18.

  Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor u slijedećim slučajevima:

 • ako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,
 • ako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,
 • ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,
 • ako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora,
 • ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,
 • ako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,
 • ako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,
 • ako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom,
 • ako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora suprotno odredbama Zakona o koncesijama,
 • ako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. Zakona o koncesijama,
 • u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

  Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

  Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

  U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

  U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

  Članak 19.

  Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena Ugovorom te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

  Članak 20.

  Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima.

  Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora provode ovlašteni državni službenici Ministarstva sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

  Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra Ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

  Članak 21.

  Na temelju ove Odluke, a nakon proteka roka mirovanja, sklopit će se Ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

  Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora.

  Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

  Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

  Članak 22.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  Obrazloženje

  Dana 18. veljače 2021. godine Županijska skupština Primorsko – goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Slamni u Klimnu, Općina Dobrinj („Službene novine“ broj 4/21), temeljem koje je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ (dalje u tekstu: EOJN) objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesijebroj:2021/S 01K-0008205 od 1. ožujka 2021. godine,

  Na temelju članka 33. i 34. ZOK-a Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Povjerenstvo) je dana 31. ožujka 2021. godine provelo postupak otvaranja Ponuda te je utvrđeno da je pristigla samo jedna ponuda ponuditelja Trumm d.o.o. iz Malinske.

  Povjerenstvo je dana 31. ožujka 2021. godine izvršilo pregled i ocjenu pristigle Ponude, te je ocijenilo da je ponuditelj Trumm d.o.o. dostavio Ponudu u obliku i na način sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, te da Ponuda udovoljava svim formalno pravnim uvjetima natječaja.

  Obzirom da je pristigla samo jedna ponuda nije se pristupilo izračunu koeficijenata kao kada se radi o slučaju da su ponudu dostavila dva ili više ponuditelja kada se najpovoljniji ponuditelj bira sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

  Povjerenstvo je utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Slamni u Klimnu, Općina Dobrinj kojim je Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za najpovoljnijeg ponuditelja predloženo trgovačko društvo Trumm d.o.o.

  Člankom 36. ZOK-a propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi davatelj koncesije.

  Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

  Člankom 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi davatelj koncesije. Po stupanju na snagu odluke o davanju koncesije i protekom roka mirovanja Najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se na potpisivanje ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

  Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

  KLASA: 021-04/21-01/5

  URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-23

  Rijeka, 29. srpnja 2021.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Marko Boras Mandić, v .r.

 • https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2189&mjesto=00001&odluka=124
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr