SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja korisnika usluga
36. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2012. godinu
45. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Crikvenice
44. Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar
43. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
42. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
41. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
40. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
39. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu
64. I. Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2013. - 2014. godine
63. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2012. godinu
62. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Malog lošinja za razdoblje 01.01. - 30.06.2012. godine
61. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2012. i Projekcija Plana razvojnih programa za 2013. i 2014. godinu
60. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
105. Odluka o razrješenju člana Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost Grada Rijeke
104. Odluka o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva
103. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi projekta Kompleks Zapadna Žabica po ugovornom modelu javno-privatnog partnerstva
102. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2012. godini
101. Odluka o sklapanju ugovora o darovanju nekretnina u k.o. Drenova
100. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke
99. Odluka o preuzimanju tražbina Republike Hrvatske prema Hrvatskom nogometnom klubu »Rijeka«
98. Odluka o sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju Hrvatskog nogometnog kluba »Rijeka«
97. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu
96. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka
95. Odluka o imenovanju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
94. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
33. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području Općine Čavle
10. Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika
9. Odluka o ispravku Elaborata Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 15/11)
20. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Lopar za razdoblje od 1. 1. 2012. - 30. 6. 2012. godine
29. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 30. lipanj 2012. godine
28. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Punat
27. Odluka o prestanku i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Punat
26. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr