SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD CRIKVENICA

44.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH broj 76/07, 38/ 09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 26. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar (u nastavku: ciljane Izmjene i dopune UPU Crikvenica centar).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA CENTAR

Članak 2.

Za područje dijela naselja Crikvenica na snazi je Urbanistički plan uređenja Crikvenica Centar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/08).

Ciljane Izmjene i dopune UPU Crikvenica centar izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11 i 50/12) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu

elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA CENTAR

Članak 3.

Izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar pristupiti će se uslijed potrebe izmještanja prometnice planirane predmetnim UPU-om, planske oznake GMU 9, koja siječe katastarsku česticu u vlasništvu tvrtke Plodine d.d. i njihovo postojeće parkiralište na sjevernom dijelu te čestice, te korekciju granica luke Crikvenica i Komunalne luke Podvorska prema granicama usklađenim sa Lučkom upravom Crikvenica.

Obzirom da je u tijeku izrada Detaljnog plana uređenja centra Crikvenice (DPU 1), za površinu određenu Frankopanskom i Vinodolskom ulicom, Kotorskom ulicom te planiranom spojnom prometnicom Vinodolske i Kotorske ulice, izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU-a trebalo bi pristupiti odmah, kako bi se iste promjene mogle uskladiti u Detaljnom planu centra Crikvenice (DPU 1) prilikom nastavka njegove izrade.

Također je u tijeku izrada Detaljnog plana uređenja Podvorska (DPU 1), a predmetne izmjene granica Komunalne luke Podvorska trebaju se uskladiti u nastavku izrade Plana.

U postupku ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar ne mijenjaju se ostali elementi predmetnog UPU- a, već samo tekstualni i grafički dio UPU-a kojim se definira navedena prometnica GMU 9 i korekciju granica luke Crikvenica i Komunalne luke Podvorska.

Ostali dijelovi UPU Crikvenica centar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/08) se ne mijenjaju.

III. OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA CENTAR

Članak 4.

Ciljane Izmjene i dopune UPU Crikvenica centar odnose se isključivo na izmještanje i korekciju prometnice, planske oznake GMU 9, na način da se planirana prometnica, koja predstavlja i prijelaz preko potoka Dubračine premješta sjevernije i na tom dijelu povezuje sa prometnicom na zapadnoj obali Dubračine, planske oznake OU 6 te korekciju granica luke Crikvenica i Komunalne luke Podvorska.

Obuhvat ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar istovjetna je obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Crikvenica Centar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/08).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA CENTAR

Članak 5.

Plansko područje na koje se odnosi ciljana Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar predstavlja građevinsku česticu na kojoj se nalazi trgovački centar Plodine sa pripadajućim parkiralištem. Omeđeno je Kotorskom ulicom sa istočne strane (planska oznaka GMU 7a, sa sjeverne strane igralištem OŠ Zvonka Cara te potokom Dubračina sa zapadne strane. Regulacija prometa riješena je sistemom jednosmjernih ulica Frankopanska - Kotorska - Vinodolska ulica, sa postojećim ulazom u Plodine sa Kotorske ulice.

Ciljane Izmjene i dopune UPU Crikvenica centar provode se i radi toga što je novo plansko rješenje prometa ostvarivo u smislu namjera investitora i provedivo je zbog boljih mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Plansko područje predviđeno za izmjenu također predstavlja luku Crikvenica te Komunalnu luku Podvorska, a koje su planom višeg reda definirane samo simbolom.

Plansko područje se u cijelosti nalazi unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP).

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA CENTAR

Članak 6.

Ciljane Izmjene i dopune UPU Crikvenica centar odnose se isključivo na izmještanje i korekciju prometnice, planske oznake GMU 9, na način da se planirana prometnica, koja predstavlja i prijelaz preko potoka Dubračine premješta sjevernije i na tom dijelu povezuje sa prometnicom na zapadnoj obali Dubračine, planske oznake OU 6.

Granice luka, predviđene za izmjenu, usklađuju se sa definiranim lučkim područjem, usklađenim sa Lučkom upravom Crikvenica.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar koristiti će se postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja Crikvenica centar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/ 08).

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Zbog činjenice da se ovim ciljanim Izmjenama i dopunama UPU Crikvenica centar mijenja samo trasa prometnice i korekcija granica luke Crikvenica i Komunalne luke Podvorska, nije predviđeno prikupljanje stručnih podloga (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

Za potrebe izmjene trase prometnice, planske oznake GMU 9, izradit će se idejno rješenje iste, a za koja će sredstva osigurati Plodine d.d.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za potrebe izrade ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar koristiti će se postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja Crikvenica centar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/ 08).

U skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) novi kartografski prikazi ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar će se izrađivati na digitalnom topografsko- katastarskom planu u mjerilu 1:1.000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA CENTAR IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI

Članak 10.

Ova se Odluka dostavlja:

- JAVNA USTANOVA, ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA;

- MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, URBANISTIČKA INSPEKCIJA, Vinogradska 25 , 10000 ZAGREB;

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša - ISPOSTAVA CRIKVENICA, Kralja Tomislava 85;

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA;

- GKTD »Murvica«, Trg S. Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

- KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A. Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI;

- LUČKA UPRAVA CRIKVENICA, Trg Stjepana Radića, 51260 CRIKVENICA;

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Crikvenici svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu plana, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA CENTAR

Članak 11.

Za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar utvrđuju se slijedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar u roku od 15 dana od potpisa ugovora i dostave potrebne dokumentacije,

- izrada Prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 5 dana od utvrđivanja istog,

- javni uvid u Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar - u trajanju od 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar - u roku od najviše 5 dana od završetka javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar - u roku od najviše 5 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostavljanje završnog elaborata Plana - u roku od 5 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA CENTAR

Članak 12.

Do donošenja detaljnog plana uređenja nije dozvoljena gradnja novih i zamjenskih građevina. Dozvoljena je samo rekonstrukcija postojećih građevina u postojećim gabaritima te izgradnja komunalne infrastrukture.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA CENTAR

Članak 13.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar neće se osigurati Proračunom Grada Crikvenice, nego iz drugih izvora (troškove izrade snosit će Plodine d.d.).

XIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/21

Ur. broj: 2107/01-07/3-12-4

Crikvenica, 26. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=10003&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr