SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD BAKAR

36.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj dana 27. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Bakra za 2012. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2012. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Grada Bakra za 2012. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Grada Bakra za 2012. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću u iznosu od 111.000,00 kuna.

Članak 3.

Godišnji iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 7.200,00 kn na način da se pojedinoj političkoj stranci i nezavisnom članu raspoređuju sredstva razmjerno broju njezinih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 72.000,00 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP 14.400,00 kn

- Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS 7.200,00 kn

- Hrvatska stranka umirovljenika - HSU 7.200,00 kn

- Nezavisni član - Niko Cvjetković 7.200,00 kn

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja, a koja godišnje iznosi:

- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 720,00 kn

Članak 4.

Ukoliko pojedinom članu Gradskog vijeća nakon konstituiranja Gradskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Gradskog vijeća pripadao u času konstituiranja Gradskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni član Gradskog vijeća izabran s nezavisne liste, nakon konstituiranja Gradskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Gradskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Bakra, ostaju tom nezavisnom članu te se na njega i nadalje primjenjuju zakonske odredbe koje se odnose na nezavisne članove izabrane s nezavisne liste.

Članak 5.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 3. ove Odluke obavlja upravno tijelo gradske uprave u čijoj je nadležnosti obračun i isplata naknada članova Gradskog vijeća.

Sredstva za redovito godišnje financiranje iz članka 3. Odluke doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog člana Gradskog vijeća tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/ 07).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/08

Ur. broj: 2170/02-05/3-12-7

Bakar, 27. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51222&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr