SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD RIJEKA

102.

Na temelju članka 7. stavka 2. podstavka 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu (»Narodne novine« broj 52/ 12), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini (»Narodne novine« broj 52/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne
postrojbe Grada Rijeke u 2012. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu, u iznosu od 16.150.345 kuna.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2012. godinu, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/11), Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/11), Ugovorom o korištenju proračunskih sredstava u 2012. godini KLASA:112-01/12-03/1, URBROJ:2170/01-09-00-12-1 od 02.01.2012. godine, Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu (»Narodne novine« broj 52/12) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini (»Narodne novine« broj 52/12).

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

1. Rashode za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 13.727.793 kuna, i to za:

- plaće, u iznosu od 10.747.000 kuna,

- ostale rashode za zaposlene, u iznosu od 380.000 kuna,

- doprinose na plaće, u iznosu od 2.600.793 kuna.

2. Materijalne rashode za JVP Grada, u iznosu 2.422.552 kuna i to za:

- naknade troškova zaposlenima, u iznosu od 580.000 kuna,

- rashode za materijal i energiju, u iznosu od 972.552 kuna,

- rashode za usluge, u iznosu od 570.000 kuna,

- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 300.000 kuna.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada za 2012. godinu, a mjerilo je broj zaposlenika u JVP Grada (140 zaposlenika), utvrđen Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 41/08).

Članak 4.

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

- plaće za redovan rad,

- plaće za prekovremeni rad,

- plaće za posebne uvjete rada,

- ostali rashodi za zaposlene,

- doprinosi za mirovinsko osiguranje,

- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje,

- doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.

Članak 6.

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih rashoda za JVP Grada:

- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život,

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi,

- energija,

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,

- sitni inventar i auto gume,

- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća,

- usluge telefona, pošte i prijevoza,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja,

- komunalne usluge,

- premije osiguranja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/177

Ur.broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 27. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51000&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr