SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD CRIKVENICA

43.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispr.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 26. rujna 2012. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da k.č.br. 8364/6 površine 6,1 čhv (22 m2) koja je nastala cijepanjem k.č.br. 8364/1 iz z.k. ul. 307 k.o. Sv. Jakov, upisane kao put - javno dobro, površine 167 čhv po Prijedlogu parcelacije - broj elaborata 01-1- 2011 izrađenom od strane tvrtke »GEODEZIJA COMMERCE« d.o.o. iz Dramlja, ne predstavlja u naravi javno dobro - put već dio garaže i okućnice, a kako je to prikazano na kopiji katastarskog plana od ožujka 2011. god. koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro te će nakon stupanja na snagu ove Odluke zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici kao vlasnika na nekretnini upisati Grad Crikvenicu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/12-01/73

Ur. broj: 2107/01-06/04-12-5

Crikvenica, 26. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=10003&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr