SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD RIJEKA

100.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04; 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11 i 90/11), članka 10. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 21/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke

1. Davatelj koncesije:

GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16,

Matični broj: 2664763, OIB: 54382731928

Adresa elektroničke pošte: komun-sustav@rijeka.hr

Internetska adresa: www.rijeka.hr

2. Naziv odabranog ponuditelja:

»DIMNJAČAR« d.o.o. Rijeka, Vodovodna 37,

OIB: 02901606720, MBS:040039950.

2.1. S odabranim ponuditeljem iz točke 2. ove Odluke sklopit će se jedan ugovor za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke za svih pet dimnjačarskih područja koja su utvrđena Planom dimnjačarskih područja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/10) i to:

- područje broj I. SUŠAK,

- područje broj II. STARI GRAD,

- područje broj III. KOZALA,

- područje broj IV. MLAKA,

- područje broj V. KRNJEVO.

3. Predmet koncesije: obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke.

4. Priroda i opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije:

provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

5. Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje grada Rijeke.

6. Rok trajanja koncesije: pet (5) godina od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

7. Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj: Cijene obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom dimnjačarskih poslova za:

- područje broj I. SUŠAK, od 27.08.2012. godine

- područje broj II. STARI GRAD, od 27.08.2012. godine

- područje broj III. KOZALA, od 27.08.2012. godine

- područje broj IV. MLAKA, od 27.08.2012. godine

- područje broj V. KRNJEVO. od 27.08.2012. godine

s time da se obveze ponuditelja utvrđuju ugovorom o koncesiji te Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/ 07, 55/09 i 21/12).

8. Iznos naknade za koncesiju: Naknada za koncesiju utvrđuje se u visini od 60.000,00 kn (bez PDV-a) godišnje po dimnjačarskom području.

Naknada za koncesiju plaća se u jednakim mjesečnim iznosima u korist Proračuna Grada Rijeke najkasnije do svakog 20-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

9. Rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije: sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o koncesijama ugovor o koncesiji potpisuje se istekom roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odabranom ponuditelju.

10. Obrazloženje razloga za odbir ponuditelja: valjana ponuda sposobnog ponuditelja u odnosu na kojeg ne postoje razlozi isključenja, te koja u potpunosti ispunjava sve zahtjeve Davatelja koncesije utvrđene dokumentacijom za nadmetanje.

11. Uputa o pravnom lijeku: žalba u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda može se izjaviti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana primitka odluke o odabiru.

Klasa: 021-05/12-01/175

Ur.broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 27. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51000&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr