SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
OPĆINA JELENJE

10.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08 i 36/09), članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Jelenje na svojoj sjednici od 17. rujna 2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o visini koeficijenta za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visine koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika JUO-a Općine Jelenje.

Članak 2.

Visina koeficijenata iz članka 1. ove Odluke iznosi kako slijedi:

Red.br. RADNO MJESTO koef.


1.Radna mjesta 1. klasifikacijskog ranga
(pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela) 2,50

2.Radna mjesta 6. klasifikacijskog ranga
(viši stručni suradnik za financije i proračun) 1,58

3.Radna mjesta 11. klasifikacijskog ranga
(administrativna tajnica općinskog načelnika, referent za komunalni sustav, komunalni redar) 1,25

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za izračun plaća djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje klasa: 021-01/10- 01/34, ur. broj: 2170/04-01-10-1 od 16. 9. 2010.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-02/12-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-12-1

Dražice, 17. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51218&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr