SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
24. I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu
23. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
22. Zaključak Urbroj: 2107/02-01-20-6
21. Odluka o oslobađanju od plaćanja participacije roditelja - korisnika usluga Dječjeg vrtića Fijolica
20. Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
19. Zaključak Urbroj: 2107/02-01-20-2
18. Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Novi Vinodolski
17. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 39/18 i 36/19)
15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 39/18, 6/19, 17/19 i 36/19)
14. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu
34. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76 i 91 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
33. Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov Opatija za 2020. godinu
32. Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2020. godinu
31. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Rikard Katalinić Jeretov« Opatija
30. Odluka o dopunama Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija za školsku godinu 2019./20.
29. Dopuna Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020. godini
28. Odluka o poništenju Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
27. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
26. Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatija
23. Odluka o Izmjeni Odluke o korištenju kratkoročnog kredita po poslovnom računu
22. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2020. godinu
21. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška
20. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih objekata
19. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška
18. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
17. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
3. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Vrbnik
1. 1.Statut Turističke zajednice Općine Vinodolske općine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr