SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

18.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 67/ 2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/ 2015, 108/2017, 70/2019) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 - pročišćeni tekst i 5/20.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske, Broj: 511-09-05-92- 10/15 i Broj: 511-09-05-87-06/18 DG, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 34. sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom
u Gradu Novi Vinodolski

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad), te uvjeti i postupak provođenja natječaja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom (u daljnjem tekstu: natječaj).

Članak 2.

Prijevoz putnika cestovnim vlakom obavlja se na temelju rješenja, koje donosi upravni odjel u čijoj su nadležnosti poslovi uređenja prometa, a po provedenom javnom natječaju.

Rješenje se izdaje na vremensko razdoblje od 5 godina.

Članak 3.

Izuzetno od odredbi članka 2. Odluke u vrijeme održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, političkih, humanitarnih i sličnih manifestacija, gradonačelnik može zaključkom odobriti prometovanje cestovnim vlakom bez provođenja natječaja, na vrijeme od najviše 15 dana i uz naknadu koju odredi.

Članak 4.

Djelatnost prijevoza cestovnim vlakom obavlja se od 01. lipnja do najkasnije 30. rujna kalendarske godine.

Dvije su relacije prometovanja cestovnim vlakom i to:

- I. trasa: Vinodolska ulica - Ulica Antona Mataije - Pavlomir - Ulica Mel - kružno raskrižje - Obala kneza Domagoja - Lišanjska ulica - prijelaz semaforiziranog raskrižja Ulice kralja Tomislava - Korzo hrvatskih branitelja - Frankopanski trg - Vinodolska ulica,

- II. trasa: Korzo hrvatskih branitelja - Frankopanski trg - Vinodolska ulica - Ulica A. Mataije - kružno raskrižje - Državna cesta D8 - Pod sv. Mikulj - Obala Petra Krešimira IV - bivše TN Zagori - Obala Petra Krešimira IV - Državna cesta D8 - Ulica kralja Tomislava - prijelaz semaforiziranog raskrižja - Korzo hrvatskih branitelja.

II. NATJEČAJ

Članak 5.

Odluku o raspisivanju natječaja donosi gradonačelnik.

Natječaj raspisuje upravni odjel u čijoj su nadležnosti poslovi uređenja prometa (u daljnjem tekstu: nadležni odjel).

Postupak natječaja provodi povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje gradonačelnik (u daljnjem tesktu: povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 6.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda i njihovim dostavljanjem u zatvorenoj omotnici sa naznakom: »PONUDA NA NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA CESTOVNIM VLAKOM - NE OTVARATI«.

Rok za podnošenje ponuda iznosi minimalno 8 dana od dana objave natječaja.

Početni iznos godišnje naknade iznosi 15.000,00 kn.

Članak 7.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranicama Grada, a u dnevnom tisku objavljuje se obavijest o raspisanom natječaju.

Natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se isti raspisuje,

- vrijeme na koje se izdaje rješenje,

- početni godišnji iznos naknade,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude na natječaj,

- iznos jamčevine,

- naznaku da ponuditelj koji odustane od ponude nakon javnog otvaranja ponuda gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine,

- rok plaćanja naknade,

- naznaku da se nepotpune ponude neće uzeti u razmatranje,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude,

- relaciju i vrijeme prometovanja.

U Odluci o raspisivanju natječaja gradonačelnik može propisati i druge uvjete koji mogu biti od značenja za provođenje natječaja.

Članak 8.

Ponuda za natječaj sadrži:

- zahtjev sa osobnim podacima,

- iznos naknade,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- dokaz da ponuditelj posjeduje sredstvo za obavljanje djelatnosti, tj. da u svom vlasništvu ima cestovni vlak ili da ima sklopljen ugovor o korištenju cestovnog vlaka,

- isprave kojima ponuditelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom (izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra),

- potvrdu porezne uprave da nema dugovanja s osnova poreza ili doprinosa,

- potvrdu Grada da nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu po bilo kojoj osnovi,

- potvrdu Komunalnog trgovačkog društa Ivanj d.o.o. i VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. da nema nepodmirenih dospjelih obveza,

- dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna dozvola za vučno vozilo i priključna vozila),

- druge potvrde i dokaze u svezi s uvjetima koje mora zadovoljavati cestovni vlak sukladno ovoj Odluci.

Članak 9.

Najtečaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

O postupku otvaranja ponuda sastavlja se zapisnik.

Postupku otvaranja ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz predočenje pisanog dokaza ovlasti.

U razmatranje se uzimaju samo potpune ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz objavljenog natječaja.

Najpovoljnija je ponuda s najviše ponuđenim iznosom godišnje naknade.

Članak 10.

Prijedlog Odluke o najpovoljnijoj ponudi sa zapisnikom o provedenom natječaju, povjerenstvo dostavlja gradonačelniku na donošenje najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana otvaranja ponuda.

Gradonačelnik zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu prispjelu ponudu.

Članak 11.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja posebno sadrži:

- ime i adresu ponuditelja,

- vrijeme na koje se izdaje rješenje,

- iznos naknade,

- rok za donošenje rješenja.

Odluka se dostavlja svim ponuditeljima najkasnije u roku od osam (8) dana od dana donošenja.

Članak 12.

Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od zaključivanja natječaja, dok se onom ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uračunava u naknadu.

Ponuditelju koji odustane od ponude do javnog otvaranja ponuda, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustanku od ponude.

Članak 13.

Po provedenom natječaju, nadležni odjel donosi rješenje, koje sadrži odobrenje za prometovanje cestovnog vlaka najpovoljnijem ponuditelju, rok na koji se izdaje, iznos naknade i rok plaćanja iste, trasu prometovanja, obveze prijevoznika i druge potrebne podatke.

Članak 14.

Rješenje kojim se odobrava prometovanje cestovnog vlaka na području Grada Novi Vinodolski ukinut će se prije isteka roka na koje je izdano ako:

- prijevoznik to zatraži,

- prestankom postojanja pravne ili smrću fizičke osobe prijevoznika,

- prijevoznik prestane ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti,

- prijevoznik obavlja djelatnost prijevoza suprotno izdanom Rješenju i ovoj Odluci,

- prijevoznik ne plati iznos godišnje naknade u ostavljenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana primitka opomene.

U slučaju ukidanja rješenja iz stavka 1. ovog članka, prijevoznik nema pravo na povrat do tada uplaćene naknade.

Rješenje iz stavka 1. donosi nadležni odjel.

III. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM

Članak 15.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom, vozač je dužan kod sebe imati:

- rješenje,

- cjenik usluga.

Cjenik vozne karte utvrđuje prijevoznik, a ovjerava nadležni odjel.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim vlakom, vozač mora biti uredno odjeven ili imati uniformu i uljudno se odnositi prema putnicima, a cestovni vlak mora biti uredan i čist.

Članak 16.

Vozač cestovnog vlaka nije dužan primiti putnika ako je:

- putnik fizički agresivan,

- putnik u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih sredstava.

Vozač cestovnog vlaka ne smije prevoziti djecu mlađu od osam godina bez pratnje punoljetne osobe.

Članak 17.

Vozač cestovnog vlaka dužan je putniku izdati račun ili voznu kartu, te ujedno izvršiti kontrolu kupljenih karata za obavljeni prijevoz.

Smatra se da je račun uredan kada su na njemu naznačeni:

- izvršitelj usluge,

- datum vožnje,

- broj računa,

- novčani iznos naknade,

- drugi elementi koji se reguliraju u skladu s posebnim propisima.

Članak 18.

Nakon završene vožnje vozač cestovnog vlaka dužan je pregledati vozilo i eventualno nađene stvari predati policijskoj postaji.

IV. UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM

Članak 19.

Okretišta i stajališta cestovnog vlaka moraju biti posebno obilježena.

Posebna oznaka na okretištu i stajalištu cestovnog vlaka mora sadržavati:

- naziv prijevoznika,

- natpis »stajalište cestovni vlak«,

- vrijeme polaska i dolaska,

- cjenik izražen u kunama.

Pored natpisa na hrvatskom jeziku, mora stajati natpis i na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Članak 20.

Oznake iz članka 19. ove Odluke prijevoznik je dužan obilježiti i postaviti o svom trošku, a prema uputama nadležnog odjela.

V. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja komunalno redarstvo Grada Novi Vinodolski.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/15).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/20-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 30. travnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=51250&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr