SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD OPATIJA

33.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09, 7/13, 3/ 18, 5/18-ispravak) i točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini (»Narodne novine« broj 128/ 2019), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 29. travnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu
školu Rikard Katalinić Jeretov Opatija za 2020. godinu

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini za Grad Opatiju iznose ukupno 1.230.199 kuna, a rasporedit će se na sljedeći način:

I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 957.599 kn

1. Materijalni troškovi 811.807 kn

2. Financijski rashodi 15.000 kn

3. Prijevoz učenika 130.792 kn

II. RASHODI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE 91.805 kn

1.Za rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja 91.805 kn

III. KAPITALNA ULAGANJA 218.723 kn

1.Za rashode za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 218.723 kn

IV. UKUPNO 1.268.127 kn

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke doznačavat će se na sljedeći način:

1. Materijalni i financijski rashodi, prema nastalom trošku na račun korisnika OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija

2. Troškovi prijevoza učenika (prema zakonu kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi)

a) Odabranom prijevozniku prema ugovoru, na temelju računa za izvršenu uslugu za prijevoz učenika na linijama javnog prijevoza

b) Za prijevoz učenika osobnim automobilom na relaciji Vela Učka - Veprinac(zbog nemogućnosti korištenja javnog prijevoza), prema ostvarenom broju kilometara uz priznati trošak od 10% cijene goriva po kilometru, na račun OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija

3. Za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja - za hitne intervencije te za tekuće i investicijsko održavanja prema Planu škole, prema nastalom trošku na račun korisnika OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija

4. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (kapitalna ulaganja) - prema Planu škole,na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom (odluka o odabiru izvoditelja prema propisima o javnoj nabavi, ugovor o radovima i drugo) te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove, na račun korisnika OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija.

Korisniku Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija doznačit će se sredstva na temelju ovjerenog zahtjeva i unesenog naloga u aplikaciju Nalozi proračunskih korisnika, a na osnovi stvarno nastalih rashoda.

Ravnatelj Škole odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te za namjensko trošenje tih sredstava.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/20-01/2

Ur. broj: 2156/01-01-20-3

Opatija, 29. travnja 2020.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10006&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr