SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

22.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18 06/20) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Baška za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/19) u članku 30. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

» Zbog teških gospodarskih prilika prouzročenih epidemijom bolesti COVID-19, te utjecaja mjera suzbijanja zaraze virusom SARS-CoV-2 na poslovanje, Općinski načelnik odlukom može u razdoblju u kojem traju izvanredne okolnosti, u cijelosti ili djelomično:

- odgoditi otplatu duga bez obveze obračuna zateznih kamata,

- osloboditi obveze plaćanja duga.«

Članak 2.

U članku 33. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

» Općina se može kratkoročno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, najduže na rok od 12 mjeseci. Općina može koristiti beskamatni zajam Ministarstva financija za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren žiro račun do iznosa od 6.000.000,00 kuna. »

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-03-1/1-20-11

Baška, 27. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10007&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr