SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

17.

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 102/2017 i 32/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 - pročišćeni tekst i 5/20), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 34. sjednici održanoj dana 30. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama i divljim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihova razmnožavanja, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje:

- kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

- divlje životinje su sve životinje, osim domaćih životinja, kućnih ljubimaca, službenih životinja i radnih životinja,

- domaće životinje su životinje koje je čovjek pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi proizvodnje hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, te u druge gospodarske svrhe,

- izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži,

- napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode, te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao,

- posjednik životinje je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,

- radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe obavljanju drugih poslova, kopitari i druge životinje kojima se čovjek služi za obavljanje drugih poslova, osim proizvodnje,

- službene životinje su životinje koje imaju licenciju za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela,

- sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć,

- slobodnoživuća mačka je mačka koja je rođena u divljini, nema vlasnika niti posjednika,

- javne površine su površine javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima, a koje uključuju javnoprometne površine (javne ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, tuneli, parkirališta, javne garaže, pločnici, nogostupi, pješačke i biciklističke staze, stajališta javnog gradskog prometa i slične površine), javne zelene površine (parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sporski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice), te ostale površine (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe i druge slične površine, otvorene tržnice, groblja, kolodvori, kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom, koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj uporabi, plaže i slične površine).

Članak 3.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na držanje kućnih ljubimaca koji pripadaju zaštićenim vrstama, na držanje opasnih pasa, na držanje radnih i službenih životinja, na koje se primjenjuju posebni propisi.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 4.

Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom.

Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja prema važećim propisima.

Članak 5.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Ukoliko se pojavi zarazna bolest ili znakovi na osnovu kojih se može posumnjati da su životinje oboljele ili uginule od zarazne bolesti, posjednik je dužan odmah prijaviti nadležnoj veterinarskoj ustanovi ili nadležnom veterinarskom inspektoratu, te zatvoriti životinju i držati je zatvorenu do veterinarskog pregleda, te nakon pregleda postupati prema naređenim uputama.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem, te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece.

Članak 6.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je:

- označiti mikročipom pse i cijepiti ih sukladno Zakonu o veterinarstvu,

- izgraditi i održavati odgovarajući objekt odnosno nastambu u skladu sa potrebama pojedine životinjske vrste,

- psima osigurati prostor koji odgovara veličini psa i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje u skladu s Prilogom 1. ove Odluke,

- psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1. ove Odluke,

- osigurati odgovarajuću hranu i pitku vodu u potrebnim količinama,

- osigurati odgovarajući prostor u skladu sa potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

- učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje, te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom ljubimcu,

- osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

- onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,

- osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog ljubimca, a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog ljubimca,

- omogućiti komunalnom redaru nadzor nad provođenjem ove Odluke, dati mu zatražene osobne isprave, podatke i dokumentaciju, omogućiti mu ulazak i pregled prostora i prostorija, kao i ostale informacije o predmetnom nadzoru, omogućiti komunalnom redaru očitavanje mikročipa psa, odnosno na njegov zahtjev posjednik je dužan samostalno očitati čip na psu za kojega komunalni redar ocjeni da bi mogao biti opasan, a prema uputama komunalnog redara.

Članak 7.

Zabranjeno je naročito:

- bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje,

- trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu,

- držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora,

- vezati pse, osim iznimno, kada ograđivanje dvorišta nije izvedivo i to na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu od 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede,

- trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor,

- držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2) ove Odluke, koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 8.

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada, te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.

Posjednik, koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Članak 9.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika/posjednika susjednih nekretnina.

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana.

Članak 10.

Pas se ne smije držati tako da je trajno vezan, a iznimno se može vezati samo u slučajevima kada je to nužno zbog sigurnosti psa i ako ne postoji mogućnost smještaja u ograđeni prostor za pse.

Psa se ne smije trajno smjestiti u ograđenom prostoru, a povremeno se može smjestiti u ograđeni prostor sukladno Prilogu 1. ove Odluke.

Ako u ograđenom prostoru za privremeno smještanje pasa boravi više pasa, mora biti površine minimalno iz Priloga 1. ove Odluke.

Ako se pas trajno smješta u dvorištu, vrtu ili drugom ograđenom otvorenom prostoru, psu se mora osigurati kućica koja mora biti primjerena veličini psa tako da pas može u njoj ležati, stajati uspravno, okrenuti se i njegovati, te u njoj mora biti zaštićen od nepovoljnih vremenskih utjecaja, a otvori na kućici moraju biti dovoljno veliki da pas može nesmetano prolaziti i pozicionirati se na način da je zaštićen od vremenskih neprilika.

III. KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA I UVJETI IZVOĐENJA KUĆNIH LJUBIMACA NA JAVNE POVRŠINE

Članak 11.

Posjednik je dužan osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu, te na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.

Članak 12.

Pse se smije izvoditi na javne površine samo ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Psi se na javnim površinama mogu kretati bez povodca uz nadzor posjednika iznimno na javnim plažama uređenim za kućne ljubimce i na područjima izvan granica građevinskog područja.

Članak 13.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 14.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, travnjacima, uređenim parkovnim površinama, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola, dječjih vrtića, te na drugim mjestima gdje postoji opasnost od ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

Zabranjeno je kupanje pasa u moru na svim uređenim i neuređenim plažama osim na onima koje su označene kao plaže za kupanje pasa.

Članak 15.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 16.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

IV. ISHRANA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 17.

Posjednik je dužan osigurati kućnom ljubimcu redovitu ishranu koja je po vrsti, kakvoći i količini u skladu s vrstom, dobi i fiziološkim potrebama kućnog ljubimca.

Posjednik je dužan osigurati kućnom ljubimcu pristup dovoljnim količinama vode za piće odgovarajuće kakvoće u skladu s njihovim potrebama.

Prostorije u kojima se životinja hrani i napaja kao i opremu za hranjenje i napajanje potrebno je održavati čistima, a oprema za napajanje i hranjenje mora biti izvedena tako da životinje mogu uzimati hranu i vodu na način primjeren njihovoj vrsti, stanju i dobi.

V. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 18.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca u svrhu prodaje, osim ako je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.

Na području Grada Novi Vinodolski propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, osim u slučajevima kada:

- je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka, te ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela,

- je posjednik kućnog ljubimca od upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja dobio suglasnost za drugi način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka.

VI. SLOBODNOŽIVUĆE MAČKE

Članak 19.

Na javnim površinama dopušteno je postavljanje hranilišta za mačke.

Postavljanje hranilišta odobrava nadležni upravni odjel za poslove zaštite okoliša, koji određuje i lokacije i uvjete za postavljanje istih ovisno o broju slobodnoživućih mačaka na području Grada Novi Vinodolski.

Hranilišta se postavljaju nakon provedenog javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta, koji se raspisuje putem web stranica Grada Novi Vinodolski.

Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge.

VII. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 20.

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske

prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje, a u slučaju veterinarske skrbi, troškove snosi Grad Novi Vinodolski.

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik, te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.

Sve troškove skloništa za primljenu životinju snosi Grad Novi Vinodolski.

Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove, kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

VIII. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Članak 21.

S divljači izvan lovišta i zaštitćenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se po zasebnom Programu zaštite divljači izvan lovišta kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

Zabranjuje se hraniti divlje životinje (golubovi, vjeverice i sl.) u blizini i u stambenim i gospodarskim objektima.

IX. ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Članak 22.

Grad Novi Vinodolski će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.

Članak 23.

Svatko tko ozlijedi ili primjeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama mora organizirati i financirati Grad Novi Vinodolski.

Ako se utvrdi posjednik ozijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.

Članak 24.

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija i prošnju, te ih izlagati na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela Grada Novi Vinodolski.

Članak 25.

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno posebnim prospisima.

X. NADZOR

Članak 26.

Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni redar Grada Novi Vinodolski.

U svom postupanju komunalni redar ovlašten je zatražiti pomoć policijskih službenika ako se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.

Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno zakonu, ovoj Odluci, te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:

- pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih u nadzoru,

- ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci prema odobrenju vlasnika kućnog ljubimca ili po nalogu suda,

- uzimati izjave stranaka i drugih osoba,

- za tražiti od stranke podatke i dokumentaciju,

- prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,

- očitati mikročip,

- podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima,

- donijeti rješenje koji nalaže promjenu uvjeta u skladu s Odlukom Grada pod prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne,

- naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom,

- upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe,

- narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanje prekršaja,

- obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik, te kasnije dostaviti pisano rješenje.

Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:

- u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom,

- posjednik nije označio mikročipom psa u zakonski predviđenom roku, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca),

- posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt, te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije,

- posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ako ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima,

- posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa,

- posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca,

- uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva,

- posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca,

- utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad,

- posjednik životinju koristi za predstavljanje, te u zabavne ili druge svrhe.

Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.

U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči protupravnosti u kojima nije ovlašten postupati, ovlašten je i dužan utvrditi činjenično stanje, te proslijediti prijavu ovlaštenim tijelima na nadležno postupanje.

XI. NOVČANE KAZNE

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj posjednik kućnog ljubimca ako:

- nije svom ljubimcu osigurao držanje u skladu s njegovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom (članak 4.),

- nije osigurao odgovarajući objekt odnosno nastambu (članak 6. stavak 1. alineja 2.),

- nije psima osigurao adektvatan prostor (članak 6. stavak 1. alineja 3.),

- nije psima osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu (članak 6. stavak 1. alineja 4.),

- nije kućnom ljubimcu osigurao odgovarajuću hranu i pitku vodu (članak 6. stavak 1. alineja 5.),

- nije osigurao kućnom ljubimcu odgovarajući prostor u skladu sa njegovim potrebama (članak 6. stavak 1 alineja 6.),

- ne čisti redovito i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (članak 6. stavak 1. alineja 7.),

- nije osigurao nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama (članak 6. stavak 1. alineja 8.),

- propusti onemogućiti bijeg kućnog ljubimca (članak 6. stavak 1. alineja 9.),

- nije osigurao odgovarajuću veterinarsku zaštitu i njegu kućnog ljubimca (članak 6. stavak 1. alineja 10.),

- postupa u suprotnosti s odredbom članka 7. ove Odluke,

- nije poduzeo odgovarajuće mjere kako bi spriječio učestali i dugotrajni lavež psa čiji je posjednik (članka 9. stavak 2.),

- postupa u suprotnosti s odredbom članka 10. ove Odluke,

- izvodi na javne površine psa bez povodca i psa koji nije označen mikročipom (članak 12. stavak 1.),

- omogući psu da se kreće javnim površinama bez njegovog nadzora i bez povodca (članak 12. stavak 2.),

- omogući kućnim ljubimcima kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, travnjacima, uređenim parkovnim površinama, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola, dječjih vrtića (članak 14. stavak 1.),

- omogući kupanje psa u moru u suprotnosti s odredbom članka 14. stavka 2. ove Odluke,

- pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne očisti površinu koju njegov ljubimac onečisti (članak 15.),

- postupa u suprotnosti s odredbom članka 18. ove Odluke,

- koristi životinje za sakupljanje donacija i prošnju, izlaže ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i sl., koristi ih u zabavne ili duge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela Grada Novi Vinodolski (članak 24.),

- prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca (članak 25.).

Novačnom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja na javnim površinama postavlja hranilišta za mačke u suprotnosti s odredbom članka 19. ove Odluke.

Sredstva naplaćena u skladu sa ovim člankom prihod su Grada Novi Vinodolski i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, načinu držanja vezanih pasa, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 44/12 i 41/14).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/20-01/8

Ur. broj: 2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 30. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=51250&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr