SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
GRAD OPATIJA

29.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»»Službene novine«« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine donosi

DOPUNU PROGRAMA
POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA
I PODUZETNIŠTVA TE RAZVOJA ZALEĐA
U 2020. GODINI

Članak 1.

Iza Članka 3. Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020.g. (»Službene novine« PGŽ broj 3/20), dodaje se Članak 3.a koji glasi:

Poduzetnici iz članka 2. te neprofitne organizacije koje imaju sjedište na području Grada Opatije koji su predali zahtjev nakon 29.02.2020., u trenutku predaje zahtjeva za zapošljavanje moraju imati minimalno isti broj zaposlenih osoba kao na dan 29.02.2020. godine, a poticaje će moći koristiti za osobe koje zaposle dodatno iznad broja zaposlenih osoba koje su imali na dan 29.02.2020. godine, uvažavajući ostale odredbe iz Programa.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje potrebno je dodatno priložiti:

- Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja za obračunsko razdoblje od 1. 2. 2020. do 29. 2. 2020. godine, ovjeren od strane Porezne uprave.

Članak 2.

U Prijelaznim i završnim odredbama Programa, iza članka 33. dodaje se novi članak 33.a, koji glasi:

Za poduzetnike koji su zaključili ugovor o dodjeli poticaja prema Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini (»Službene novine« PGŽ br 7/19, 13/19) i prema Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020. godini (»Službene novine« PGŽ br. 3/20) utvrđuju se dodatni uvjeti, a vezano uz epidemiju COVID-19:

1) Ukoliko je kod Korisnika poticaja za zapošljavanje čiji su Ugovori o dodjeli poticaja još u tijeku, kao posljedica obvezne obustave rada došlo do raskidanja radnih odnosa produžuje se rok u kojem moraju zaposliti drugog zaposlenika, na način da je Korisnik poticaja obvezan zaposliti drugu osobu u roku od 60 dana od dana prestanka epidemije.

2) Ukoliko Korisnik poticaja za zapošljavanje koristi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak ujedno i trošak plaće osobe za koju koriste poticaje za zapošljavanje Grada Opatije, obustaviti će se primjena Ugovora o dodjeli poticaja u dijelu isplate mjesečnih poticaja. S ostatkom isplata nastaviti će se za mjesece koji slijede nakon isteka razdoblja korištenja mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugih davatelja, te se ugovorna obveza produžuje za onoliko vremena koliko se nisu isplaćivali poticaji.

3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka sklopit će se Aneks ugovoru o dodjeli poticaja.

4) Ukoliko je kod Korisnika poticaja za početak obavljanja djelatnosti, čiji su Ugovori o dodjeli poticaja još u tijeku, kao posljedica obvezne obustave rada došlo do zatvaranja objekata u kojima obavljaju svoju djelatnost, nastaviti će se s isplatom mjesečnih poticaja. Umjesto Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplaćuje, Korisnik poticaja se obvezuje dostaviti dostavi dokaze o izvršenom plaćanju svojih obveza najmanje u visini ugovorenog iznosa poticaja (plaće, porezi, doprinosi, zakup, dobavljači ili sl.).

5) Ukoliko je Korisnik poticaja za obavljanje djelatnosti u zaleđu čiji su Ugovori o dodjeli poticaja još u tijeku, zatvorio objekt uslijed obvezne obustave rada, ne raskine ugovor o najmu te se sa zakupodavcem dogovori da se oslobađa plaćanja zakupnine dok traje zabrana rada, obustaviti će se primjena Ugovora o dodjeli poticaja u dijelu isplate mjesečnih poticaja. S ostatkom isplata nastaviti će se za mjesece koji slijede nakon donesene Odluke o prestanku obustave, te se ugovorna obveza produžuje za onoliko vremena koliko se nisu isplaćivali poticaji.

6) Obustava rada iz ovog članka odnosi se samo na obustave nastale temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ova Dopuna Programa stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 403-01/20-01/2

Ur. broj: 2156/01-01-20-10

Opatija, 29. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=10006&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr