SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
34. Ispravak Općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja
28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Kastva
27. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
26. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2011. godinu
25. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2011. godinu
24. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
23. Izmjene i dopune Odluke o porezima Grada Kastva
22. Zaključak Ur. broj: 2170-05/01-1-11-4
21. Odluka o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kastva
20. Odluka o donošenju UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-3
19. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2011. i Projekcija za 2012.-2013. godinu
15. II. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu
39. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu
38. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova
37. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente
86. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu
85. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Rijeka
84. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Gradske knjižnice Rijeka
83. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Rijeku
82. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke
81. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke
80. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
79. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Rijeka«
78. Odluka o provedbi projekta Kompleks Zapadna Žabica po ugovorenom modelu javno- privatnog partnerstva
77. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2011. godini
76. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka
75. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
74. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
73. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
72. Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu
71. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2011. godinu
70. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu
69. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu
68. Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu
67. Odluka o razrješenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Nikola Tesla«
66. Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke
65. Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke
64. Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke
20. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima
29. Ispravak Plana razvojnih programa Općine Lovran za razdoblje 2011. - 2013. godine
22. II. Izmjena i dopuna Pravilnika o ostvarivanju poticaja za poljoprivrednu proizvodnju na području općine Matulji

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr