SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

21.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 26. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kastva

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kastva »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/03, 14/06, 13/10 (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je Pročelnica Odjela.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune Plana

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09 i 55/11) i Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00, 12/05, 50/06 i 08/ 09).

Razlozi donošenja Izmjene i dopune Plana

Članak 3.

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se radi unapređenja stanja u prostoru Grada Kastva i usklađenja s promjenama u gospodarskom, prometnom, društvenom i ostalom razvitku koje su se desile od donošenja Prostornog Plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/03, 14/06, 13/10) te zbog stvaranja preduvjeta za racionalniji i održivi razvoj Grada.

Obuhvat Plana

Članak 4.

Obuhvat Plana je područje Grada Kastva u njegovim administrativnim granicama.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Površina Grada Kastva zauzima površinu od 11,40 km2, odnosno 1140,00 ha. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine broj stanovnika u Gradu Kastvu iznosi 8891 stanovnika, a prema neslužbenim podacima iz 2011. godine ta se

brojka popela na cca 10.500 stanovnika. S obzirom na relativno pozitivne demografske pokazatelje i važnost Grada Kastva i planiranog područja u priobalnom dijelu Županije, za očekivati je daljnji porast broja stanovnika.

Grad Kastav u okviru Primorsko-goranske županije ima srednje razvijeno gospodarstvo, s dominacijom trgovine i servisa, te prerađivačkom industrijom. Druge djelatnosti nisu značajnije zastupljene.

Komunalna infrastruktura je većim djelom izgrađena, ali su nužni zahvati na rekonstrukciji postojeće kao i izgradnji nove infrastrukture na područjima gdje ista nedostaje.

Razvoj naselja Kastav treba biti takav da se ne naruši prostorni identitet i prirodne datosti područja.

Ciljevi izrade Plana

Članak 6.

Osnovni cilj prostornog uređenja Grada Kastva jest postizanje više razine urbanog standarda naselja. Planom je potrebno omogućiti racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštitu prostora, odrediti namjenu i organizaciju prostora uzimajući u obzir zatečeno stanje te razvitak temeljen na načelu održivosti. Pri tome treba težiti postizanju optimalnog i uravnoteženog odnosa između postojećeg i planiranog dijela naselja, uz određivanje takvog načina gradnje koji je primjeren području - veće površine čestica, više zelenih površina i sl. Naselje Kastav treba iskoristiti blizinu Rijeke kao jakog emitivnog centra i potencijalnog korisnika svojih turističko-rekreativno-izletničkih potencijala. U razvitku gospodarstva primarni je zadatak otvaranje novih radnih mjesta, koristeći komparativne prednosti područja.

Programska polazišta Plana

Članak 7.

Programske smjernice za izmjenu i dopunu Plana odnose se na:

. redefiniranje opsega izgrađenog i neizgrađenog dijela građevnog područja naselja te sukladno istom korekcija područja posredne provedbe Plana (UPU i DPU) te redefiniranje smjernica za izradu planova nižeg reda

. Proširenje građevinskog područja:

Ovim izmjenama Plana nije predviđeno proširenje građevinskog područja, osim u konkretnim niže navedenim situacijama od posebnog značaja:

a) planirati izdvojeno građevinsko područje predviđeno za izgradnju novog groblja, crkve i župnog dvora na području između Žegota i granica sa Općinom Viškovo

b) na prostoru između ulica Gorice, Put Rešetaron i 111. brigade ZNG-a planirati izgradnju objekata društvene namjene (crkve i popratnih objekata)

c) planirati proširenje zone reciklažnog dvorišta

Osim navedenog mogu se izvršiti proširenja građevinskog područja naselja na lokacijama gdje su izgrađeni objekti prema izdanim pravomoćnim aktima za gradnju, a locirani su izvan građevinskog područja naselja.

. redefiniranje uvjeta smještaja i gradnje građevina u području neposredne provedbe Plana (ujednačiti uvjete na čitavom području Grada Kastva, redefinirati kig, kis, visinu građevine, etažnost, uvjete rekonstrukcije, načina priključenja građevne čestice na javnu površinu, udaljenost građevnog pravca od regulacijske linije, udaljenost građevine od ruba građevne čestice, koridore postojećih i planiranih cesta, ukinuti ograničenja tlocrtne površine građevine te ograničenja dužine pročelja)

. Određivanje smjernica u dijelu posredne provedbe plana (UPU i DPU) za izradu:

a) DPU groblja, crkve i župnog dvora između Žegota i granica sa Općinom Viškovo

b) UPU-a na dosadašnjoj predviđenoj lokaciji groblja (G2) koja se prenamijenjuje u građevinsko područje naselja za javnu i društvenu namjenu

c) novog UPU-a u građevinskom području naselja N1-3 na način da se odredi zona obuhvata uključivši zemljište u vlasništvu Grada Kastva sa neizgrađenim građevinskim područjem u toj zoni zajedno i sa dijelom zemljišta uključenim u obuhvat važećeg DPU-a 7 koji se ugrađuje u novoplanirani UPU

d) Izmjene i dopune DPU 2 dijela naselja Rubeši na način da se korigiraju granice DPU-a, izvede drugačije prometno priključenje na postojeću prometnu infrastrukturu i usklađenje predmetnog DPU-a sa planom višeg reda i važećim zakonskim propisima

. ukidanje DPU 3 dijela stambenog naselja Rešetari te definiranje neposrednih uvjeta gradnje i smještaja uključivo uvjete parkiranja za predmetnu zonu

. Ispitivanje koridora prometne infrastrukturne mreže i usklađenje istih s PPPGŽ:

a) izmještanje koridora lokalne ceste koja se proteže od spoja raskrižja na planiranoj županijskoj cesti Orehovica - Pašac - Grohovo - Drenova - Viškovo - Kastav - Matulji - Veprinac - Vela Učka kroz naselja Škrlji - Tuhtani - Diraki kao veza istočnog dijela Grada Kastva s Rijekom, a posebno je značajna za povezivanje do sada slabo prometno opskrbljenih područja Škrlji, Tuhtani i Frlani

b) smanjenje koridora pruge »velikih učinkovitosti« Trst-Rijeka-Split-Dubrovnik sa 200 na 100 metara

c) uskladiti tekstualni i kartografski prikaz infrastrukture - vodnogospodarski sustav - odvodnja, sa koncepcijom odvodnje definiranom po Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija

. Preispitivanje uvjeta gradnje i smještaja prema primjedbama građana pristiglih nakon usvajanja Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Kastva

Popis stručnih podloga potrebnih za izradu Plana

Članak 8.

Za izradu Plana koristit će se sljedeće stručne podloge:

1. Stručna podloga za provedbu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kastva, izrađena po Plan 21, d.o.o. Rijeka

2. Elaborat (djelomičnog) renormiranja uvjeta i procedura gradnje i smještaja u dijelu neposredne i posredne provedbe Prostornog plana uređenja Grada Kastva

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih katastarsko- topografskih podloga

Članak 9.

Kartografski prikazi Plana izrađivat će se na topografsko-katastarskom planu (ili na digitalnim ortofoto planu koji ima visinsku pretstavu terena) te na njih uklopiti katastarski plan u mjerilu 1:5000.

Način pribavljanja stručnih podloga (rješenja)

Članak 10.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribavit će se, u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u roku od 60 dana od dana dostave ove Odluke.

Stručne podloge iz članka 8. ove Odluke pribavljaju se sukladno važećim zakonskim propisima.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi Plana

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

1. HRVATSKE VODE Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Đure Šporera 3

2. MUP - Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka, Žrtava fašizma 3

3. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Splitska 2;

4. PGŽ, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša RIJEKA, Riva 10

5. Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14

6. Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14

7. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2

8. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Pogon Opatija, 51410 Opatija, Maršala Tita 73/1

9. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Prijenosno područje Rijeka, Opatija, Maršala Tita 166

10. Ured državne uprave u PGŽ - Odjel za rad, zdravstvo i socijalnu skrb (Sanitarna inspekcija) Rijeka, Riva 10

11. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka

12. Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

13. Županijska uprava za ceste, Rijeka, Nikole Tesle 9/X

14. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

15. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12 .

16. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

17. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i regionalnog gospodarstva, Zagreb, Babonićeva 121

18. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva /za vodno gospodarstvo/ Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

19. Hrvatske šume, Uprava šuma Delnice, Supilova 2

20. Komunalno društvo »Čistoća«, Rijeka, Dolac 14

21. Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14

22. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

23. Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Zagreb, Koturaška cesta 43

24. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Rijeka, Ružićeva 16

25. Općina Matulji, Matulji, Trg m. Tita 11

26. Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće3

27. Općina Klana, Klana 33

28. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Rijeka, Titov trg 3

Rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: u roku 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada koncepcije Plana - prednacrta prijedloga plana za potrebe provođenja prethodne rasprave: u roku od 30 dana od pribavljanja stručnih podloga i zahtjeva iz članka 8. ove Odluke,

- Izvješće o prethodnoj raspravi, izrada nacrta prijedloga Plana i utrvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: u roku 60 dana od provedene prethodne rasprave

- početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana za javnu raspravu,

- provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog plana: u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga plana u skladu sa prihvaćenim očitovanjima, primjedbama i prijedlozima iz izvješća: 60 dana od okončanja javne rasprave,

- Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima iz čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji: u roku od 30 dana,od primitka zahtjeva,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: u roku od 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- Pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije na konačni prijedlog Plana u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva,

- Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada Kastva: 60 dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana.

Izvori financiranja

Članak 13.

Izrada Plana se financira iz sredstava Proračuna Grada Kastva.

Završne odredbe

Članak 14.

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-6

Kastav, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51215&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr