SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

86.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradonačelnik Grada Rijeke 5. srpnja 2011. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom
za 2011. godinu

Članak 1.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 52/ 10, 5/11 i 15/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»U 2011. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1.Sanacija podmorskog dijela obalnog zida kupališta
za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj
139.000,00 kn

2.Stručni i obračunski nadzor nad izvođenjem radova
sanacije podmorskog dijela obalnog zida kupališta
za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj
8.000,00 kn

3.Održavanje objekata i uređaja na plažama
(građevinsko-obrtnički radovi) i to: sanitarnih objekata, obalnih zidova, obalnih putova, sunčališta, staza,
stubišta, ograda i drugo, te dohranjivanje plaža
šljunkom. 215.000,00 kn

4.Prijelazni radovi iz 2010. 114.000,00 kn

5.Uklanjanje postojećeg, izrada i postava novog
montažnog sanitarnog čvora u parku zapadno
od plaže Ružićevo na Pećinama
70.000,00 kn

6.Tehnička priprema za sanaciju stijenskih pokosa
na plažama: Glavanovo, Sablićevo, Grčevo, Kamp
Preluk, Kostabela i Dječja bolnica Kantrida
80.000,00 kn

7.Sanacija stjenskih pokosa, 75.000,00 kn

8.Održavanje obalnog puta od igrališta odbojke na
pijesku do plaže Igralište i duž obalnog puta«
Lungo mare« na Kostabeli
74.000,00 kn

9.Održavanje plažnih tobogana 74.000,00 kn

10.Ugradnja metalne opreme na plažama, (kose
stube za pristup u more, penjalice i drugo)
8.000,00 kn

11.Nabava i postava opreme na plažama
125.000,00 kn

12.Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na
pomorskom dobru od Pećina do Preluka
59.000,00 kn

13.Tehnička priprema za sanaciju / uklanjanje
destabiliziranih obalnih zidova, stubišta i građevina
na lokacijama: Kamp Preluk, Kostabela, Dječja
bolnica Kantrida, kod Vile Olga i Glavanovo
80.000,00 kn

14.Sanacija zida u Pulskoj ulici k.br. 19
(vrtić Mirta) 182.900,00 kn

15.Održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama
na plažnom pojasu u zoni kompleksa DPK
(Dvoransko plivalište Kantrida)
86.100,00 kn

16.Naknada za Vijeće za davanje koncesijskog
odobrenja 30.000,00 kn


UKUPNO: 1.420.000,00 kn

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 1.420.000,00 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-04/50-56
Ur. broj: 2170/01-15-00-11-1
Rijeka, 5. srpnja 2011.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr