SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

69.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Rijeke za 2011. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/10) članak 30. mijenja se i glasi:

»Tekuće otplate glavnice duga Grada, iskazane u Računu financiranja Proračuna u iznosu od 39.586.200,00 kuna te pripadajuće kamate u iznosu od 22.893.600,00 kuna, iskazane u Razdjelu 002 Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Razdjelu 004 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Razdjelu 006 Odjel gradske uprave za kulturu, Razdjelu 007 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu i Razdjelu 008 Odjel gradske uprave za financije, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Grad će u 2011. godini preuzeti izvršena ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i izvršena ulaganja u prometnice, u ukupnom iznosu od 111.692.000,00 kuna, koja su financirala trgovačka društva Rijeka sport d.o.o. i Rijeka promet d.d., a radi evidentiranja izvršenih ulaganja i povećanja vrijednosti imovine u poslovnim knjigama Grada te iznos obveze za povrat izvršenih ulaganja iskazati u Računu financiranja na stavci primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru.

Grad će se u 2011. godini zadužiti u iznosu od 4.700.000,00 kuna radi sufinanciranja realizacije projekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom »Marišćina«, na temelju ugovora o zajmu kojeg će sklopiti s Ministarstvom financija Republike Hrvatske.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanova čiji je osnivač Grad, može se dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost nadležnih tijela Grada, sukladno pozitivnim propisima i Statutu Grada Rijeke.

Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i ustanovi iz stavka 4. ovoga članka sukladno pozitivnim propisima i Statutu Grada Rijeke, uz prethodnu suglasnost ministra financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Grada.

Zahtjev Gradu za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba pravne osobe ili ustanove iz stavka 4. ovoga članka putem nadležnog tijela gradske uprave, uz suglasnost Odjela gradske uprave za financije. Zahtjevu se prilažu obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate).«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/138

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-3

Rijeka, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr