SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

82.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju komunalne djelatnosti koje se na području grada Rijeke obavljaju na temelju ugovora o koncesiji te utvrđuju pripremne radnje, kriteriji i postupak davanja koncesije.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji jesu:

1. tržnice na malo,

2. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) koncesiju može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.

Koncesija se daje na vrijeme od pet godina.

II. PRIPREMNE RADNJE

Članak 4.

Prije početka postupka davanja koncesije, Davatelj koncesije provodi pripremne radnje sukladnu zakonu kojim se uređuju koncesije i propisima kojima se pobliže uređuju komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Prije početka postupka davanja koncesije, Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) imenuje Stručno povjerenstvo za koncesiju.

Stručno povjerenstvo za koncesiju se sastoji od predsjednika i dva člana i istog broja zamjenika.

III. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

Članak 6.

Na postupak davanja koncesije, prikupljanje ponuda te na dokumentaciju za nadmetanje primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, koncesije i javna nabava.

Članak 7.

Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama«.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje Gradonačelnik.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

- naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte Davatelja koncesije,

- predmet koncesije, prirodu i opseg djelatnosti koncesije, mjesto obavljanja djelatnosti za koju se daje koncesija te rok trajanja koncesije,

rok za predaju ponuda, adresu na koju se moraju poslati ponude, jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane,

- osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje,

- kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, datum otpreme obavijesti,

- naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Osim podataka utvrđenih u stavku 3. ovoga članka, obavijest o namjeri davanja koncesije sadrži i podatak o vrsti postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije.

Obavijest o namjeri davanja koncesije, nakon njezine objave sukladno stavku 1. ovoga članka, može biti objavljena i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja te na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr, u neizmijenjenom sadržaju i uz navođenje datuma objave u »Narodnim novinama«.

Članak 8.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka (Središnja pisarnica Grada Rijeke) s naznakom »NE OTVARAJ - PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ____________NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI«.

Na omotnici je potrebno navesti ime odnosno naziv i adresu ponuditelja.

Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama«.

Članak 9.

Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude jesu:

1. ekonomski najpovoljnija ponuda: kvaliteta usluge (poslovni ugled ponuditelja, jamstva), sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije te drugi kriteriji propisani zakonom kojim se uređuju koncesije,

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Davatelj koncesije može u obavijesti o namjeri davanja koncesije utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, ovisno o specifičnostima pojedine komunalne djelatnosti za koju se daje koncesija.

Davatelj koncesije u obavijesti o namjeri davanja koncesije određuje koji će se kriteriji u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka primijeniti.

Članak 10.

Postupak davanja koncesije provodi Stručno povjerenstvo za koncesiju iz članka 5. ove Odluke.

Na temelju pregleda i ocjene pristiglih ponuda, Stručno povjerenstvo za koncesiju izrađuje izvješće s prijedlogom odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili s prijedlogom odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva za koncesiju iz stavka 2. ovoga članka, Gradsko vijeće Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji ili donosi odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

Gradsko vijeće poništit će postupak davanja koncesije u slučajevima i na način propisan zakonom kojim se uređuju koncesije.

Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka koncesije postane izvršna.

Članak 11.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji sa odabranim ponuditeljem sklapa Gradonačelnik u roku od 10 dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna.

Sklapanjem ugovora o koncesiji koncesionar stječe pravo i preuzima obvezu obavljanja djelatnosti iz ugovora o koncesiji.

Članak 12.

Osim obveznog sadržaja prema zakonu kojim se uređuju koncesije, ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. rok na koji se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze koncesionara,

7. jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8. način prestanka koncesije,

9. ugovorne kazne.

IV. PRESTANAK KONCESIJE

Članak 13.

Koncesija prestaje:

- istekom roka na koji je dana,

- smrću koncesionara fizičke osobe, odnosno prestankom koncesionara pravne osobe,

- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,

- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,

- pravomoćnošću sudske odluke kojim se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava.

Postupak prestanka koncesije provodi se sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije.

V. PRAVNA ZAŠTITA

Članak 14.

Pravna zaštita u postupku davanja koncesije provodi se sukladno propisima kojima se uređuje javna nabava.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Na sve što nije regulirano odredbama ove Odluke primjenjivat će se zakoni kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, koncesije i javna nabava.

Članak 16.

Ugovori o koncesiji sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke vrijede do isteka vremena na koje su sklopljeni.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/02).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/128

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-3

Rijeka, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr