SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
5. Javna rasprava o prijedlozima urbanističkih planova uređenja poslovne zone »Lunga« Hreljin i poslovne zone »Glavičina« Hreljin
3. Poslovnik o radu Gradskog savjeta mladih Grada Cresa
8. Odluka o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj
7. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 21/99, 23/00
6. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2007. godinu
8. Odluka o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada Krka
7. Odluka o izboru osobe za izvođenje radova na obnovi vodoravne prometne signalizacije
6. Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvo Republike Hrvatske na području Grada Krka
5. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku
5. Odluka o usklađenju Odluke o Detaljnom planu uređenja »Centra Klenovice« s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojim
19. Odluka o izmjeni Odluke o plaćama djelatnika gradske uprave
18. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba
35. Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdo
34. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o obvezatnoj minimalnoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji
33. Program provođenja obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke za 2008. godinu
18. Zaključak Ur. broj: 2142-03-08-25
17. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Baška
16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
15. Odluka o komunalnom redu
14. Odluka o imenovanju EKO stožera za provedbu Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška
13. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška
12. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
11. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška
10. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatne komisije
9. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Baška
8. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Baška
7. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
6. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
5. Odluka o I. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2008. godinu
4. Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2007. godinu
3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
2. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini u Općini Čavle
5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-1 Sveti Vid-sjever
3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2007. godinu
2. Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2007. godinu
4. Ponovna javna rasprava o konačnom prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Poljice I., skijališta Čelimbaša i o kona
26. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vinodolske
25. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Vinodolske
24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«
23. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav«, Tribalj 19
22. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja i vatroga
21. Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Vinodolskoj za 2008.
20. Program javnih potreba u sportu Općine Vinodolske u 2008. godini
19. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Općine Vinodolske za 2008. godin
18. Program javnih potreba u oblasti kulture u Općini Vinodolskoj za 2008. godinu
17. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu na području Općine Vinodolske
16. Godišnji program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2008. godinu
15. Plan raspodjele prihoda po osnovi grobne pristojbe, komunalne naknade, komunalnog doprinosa i šumske rente za 2008. godinu
14. Plan nabave dugotrajne imovine za 2008. godinu
13. Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2008. godinu
12. Plan javne nabave Općine Vinodolske za 2008. godinu
11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
10. I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Vinodolskoj za 2007.
9. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Općine Vinodolske u 2007. godini
8. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Općine Vino
7. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Vinodolskoj za 2007. godinu
6. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2007. godinu na području Općine V
5. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
4. II. izmjene i dopune Plana raspodjele prihoda po osnovi grobne pristojbe, komunalne naknade komunalnog doprinosa i šumske rente z
3. II. izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2007. godinu
2. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu
1. II. izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Vinodolske za 2007. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr