SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/ 02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 18. redovitoj sjednici održanoj 18. prosinca 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
programa javnih potreba u športu Općine Vinodolske
u 2007. godini

Članak 1.

GLAVA: 5 ŠPORT 667.000,00

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

Članak 3.

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je omogućiti redovnu aktivnost pojedinih športskih udruga i klubova s područja Općine Vinodolske, te osigurati djeci i mladima s područja Općine preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i promicanje športa, kao zdravog načina života.

Članak 4.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa javnih potreba u športu je omogućiti što većem broju djece kao i odraslih osoba bavljenje športskim aktivnostima.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u športu provodi se kroz aktivnosti u športskim klubovima i udrugama:

1. Nogometni klub NK Turbina Tribalj

2. Boćarski kluboviBK Bribir
BK Grižane
BK Tribalj
BK Drivenik

3. Rukometni klub RK Bribir

4. Šport. rib. društvo ŠRD Šaran Tribalj

Osim poticanja amaterskog sporta u sportskim udrugama, Program javnih potreba u športu uključuje i održavanje i drugih športskih manifestacija, prema kriterijima

koje utvrđuje općinsko poglavarstvo. Športske udruge dodatno se mogu financirati i kroz druga poticajna sredstva.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenog programa uključeni su treneri, djelatnici i članovi športskih klubova, te ostali razni stručni suradnici.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2007. g.

Zadržati postojeću razinu športske djelatnosti, te omogućiti što većem broju djece uključivanje u športske aktivnosti sukladno njihovim interesima.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja svih aktivnosti koji su sastavni dio Programa javnih potreba u športu Općine Vinodolske za 2007. g., osigurava se 667.000,00 kn i to:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji Programa su načelnik, resorni član Poglavarstva i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10

Sredstva iz članka 8. ovog Programa služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju športskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovito održavanje športskih igrališta.

Članak 11.

Raspodjela financijskih sredstava iz članka 8. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel, te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Općine Vinodolske.

Članak 12.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 1. ožujka 2008. godine Poglavarstvu Općine preko Jedinstvenog upravnog odjela podnijeti izvješće o izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 13.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/11

Ur. broj: 2107-03/07-01-18-13-1

Bribir, 18. prosinca 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

I. izmjena i dopuna Programa javnih potr  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr