SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

20.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/ 02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 17. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Općine Vinodolske u 2008. godini

Članak 1.

GLAVA: 5 SPORT 692.000,00 kn

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

Članak 3.

SVRHA PROGRAMA:

Svrha Programa je omogućiti redovnu aktivnost pojedinih sportskih udruga i klubova s područja Općine Vinodolske, te osigurati djeci i mladima s područja Općine preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i promicanje športa, kao zdravog načina života.

Članak 4.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa javnih potreba u športu je omogućiti što većem broju djece kao i odraslih osoba bavljenje športskim aktivnostima.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u športu provodi se kroz aktivnosti u sportskim klubovima i udrugama:

1. Nogometni klub NK Turbina Tribalj

2. Boćarski kluboviBK Bribir
BK Grižane
BK Tribalj
BK Drivenik

3. Rukometni klub RK Bribir

4. Šport. rib. društvo ŠRD Šaran Tribalj

Osim poticanja amaterskog sporta u sportskim udrugama, Program javnih potreba u sportu uključuje i održavanje i drugih sportskih manifestacija, prema kriterijima

koje utvrđuje općinsko poglavarstvo. Sportske udruge dodatno se mogu financirati i kroz druga poticajna sredstva.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenog programa uključeni su treneri, djelatnici i članovi sportskih klubova, te ostali razni stručni suradnici.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2008. g.

Zadržati postojeću razinu sportske djelatnosti, te omogućiti što većem broju djece uključivanje u sportske aktivnosti sukladno njihovim interesima.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja svih aktivnosti koje su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu Općine Vinodolske za 2008. g., osigurava se 692.000,00 kn i to:

Pozi-
cija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

72

3811

NK »Turbina« Tribalj

300.000,00

72.1

3811

R.K. »Bribir« Bribir

210.000,00

73

3811

Boćarski klub Bribir

30.000,00

74

3811

Boćarski klub Grižane

20.000,00

75

3811

Boćarski klub Tribalj

5.000,00

76

3811

Boćarski klub Drivenik

20.000,00

76.1

3811

ŠRD »Šaran« Tribalj

7.000,00

77

3811

Športske manifestacije

50.000,00

84.3

4214

Športski i rekreac. tereni

50.000,00

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji Programa su načelnik, resorni član Poglavarstva i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Sredstva iz članka 8. ovog Programa služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovito održavanje sportskih igrališta.

Članak 11.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 8. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel, te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Općine Vinodolske.

Članak 12.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 1. ožujka 2009. godine Poglavarstvu Općine preko Jedinstvenog upravnog odjela podnijeti izvješće o izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 13.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/07-01-10

Ur. broj: 2107-03/07-01-17-07-5

Bribir, 14. prosinca 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr