SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 14. stavak (1) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), članka 35. Zakona o lokalnoj i poduzetničkoj (regionalnoj) samoupravi

 (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06, pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 17. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2007. godine, donijelo je

PLAN JAVNE NABAVE
Općine Vinodolske za 2008. godinu

Članak 1.

Planom javne nabave Općine Vinodolske za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se javna nabava roba i usluga te ustupanje radova koju obavlja Općina Vinodolska kao naručitelj određen Zakonom o javnoj nabavi, za koje su planirana sredstva u Proračunu Općine Vinodolske za 2008. godinu, a čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos veći ili jednak iznosu od 200.000,00 kuna, zatim osnivanje te prava i obveze stručnog Povjerenstva za nabavu.

U vrijednost nabave iz ovog Plana uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Općina Vinodolska provodit će postupak nabave roba i usluga te ustupanja radova iz članka 1. ovog Plana, u pravilu javnim nadmetanjem u otvorenom postupku nabave, a izuzetnim slučajevima; nadmetanjem po pozivu u ograničenom postupku nabave, odnosno izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku nabave.

Članak 3.

Tijekom 2008. godine Općina Vinodolska će pristupiti nabavi sljedećih roba, usluga i radova:

Red.
br.

OPIS NABAVE
(naziv roba i usluga te ustupanje
radova)

Broj proračunskog konta

Planirani iznos
novčanih sredstava izražen u kunama

1

sanacija divljih deponija

3234-32

200.000,00 kn

2

Izrada i proširenje kanalizacijskog sustava na području Općine

84-42141

450.000,00 kn

3

Investicijsko održavanje lokalnih cesta

28.2-323212

700.000,00 kn

4.

Tekuće i investiciono održavanje spomenika kulture

28.3-323213

1.400.000,00 kn

5.

Uređenje parkova Tribalj, Drivenik

38-3234

255.000,00 kn

Članak 4.

Za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga te ustupanje radova iz ovog Plana, općinski načelnik predlaže kao odgovorna osoba naručitelja Općine Vinodolske, a općinsko Poglavarstvo donosi odluku o imenovanu stručnog Povjerenstva za nabavu. Broj članova stručnog povjerenstva za provedbu postupku jabne nabave iz prethodnog stavka ovog članka mora biti neparan, a sastoji se od minimalno tri člana u pravilu od pet članova, od kojih je jedan imenovan za voditelja (predsjednika) stručnog povjerenstva.

Za jednog člana stručnog povjerenstva za nabavu može se imenovati i tzv. vanjski član, tj. osoba izvan naručitelja, za koju se može pretpostaviti da dobro poznaje predmet nabave, odnosno da će biti od iznimne koristi za provođenje postupka javne nabave.

Prilikom imenovanja stručnog Povjerenstva iz članka iz stavka 1. ovog članka treba nastojati da u isto budu imenovane stručne osobe koje prije svega dobro poznaju predmet nabave, a isto tako da što bolje poznaju postupak javne nabave te posebne propise koji ga reguliraju.

Članak 5.

Član stručnog Povjerenstva za nabavu ne može biti osoba za koju se opravdano može pretpostaviti da bi mogla biti u sukobu interesa prilikom provedbe postupaka javne nabave.

Članak 6.

Odluku o osnivanju stručnog Povjerenstva za nabavu, za pripremu i provedbu postupaka nabave roba, usluga i radova, kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi donosi općinsko Poglavarstvo.

Administrativne poslove za provedbu postupaka nabave provodit će Upravni odjel - nadležni Odsjek čiji djelokrug rada obuhvaća nabavu iz članka 3. ovog Plana.

Članak 7.

Stručno povjerenstvo za nabavu iz ovog Plana, ovisno o predmetu nabave, priprema dokumentaciju za nadmetanje, provodi postupak javne nabave sukladno odredbama posebnih propisa, obavlja analizu traženih i danih dokaza o sposobnosti utvrđuje sposobnost natjecatelja kao i prihvatljivost dostavljenih ponuda, usmjerava i koordinira rad stručnih službi naručitelja i ostalih stručnih osoba, te Općinskom poglavarstvu daje prijedlog za odabir najpovoljnije ponude, odnosno u slučaju prigovora daje mišljenje vezano uz navode iz prigovora.

Članak 8.

Tijekom provedbe postupka javne nabave, članovi stručnog Povjerensva za nabavu moraju postupiti u skladu s načelima javne nabave.

Članak 9.

Općinsko poglavarstvo prijedlog stručnog Povjerensta za nabavu može prihvatiti ili odbiti, ali ne može kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrati sudionika koji nije predložen od stručnog Povjerenstva.

Članak 10.

Odgovorna osoba Naručitelja Općine Vinodolske, načelnik Općine, odgovara za odabrani način nabave, pripremu i provedbu postupka nabave, dok su članovi stručnog Povjerenstva za nabavu odgovorna Poglavarstvu koje ih je imenovalo, za svoj rad.

Članak 11.

Za provedbu postupaka nabave u Upravnom odjelu- Odsjek za financiranje i proračun, vodit će se evidencija postupaka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi, na propisanim obrascima.

Članak 12.

Ovim Planom nisu obuhvaćene nabave roba, usluga i radova čija ukupna vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 200.000,00 kuna, te će se za ovu nabavu Općine Vinodolske donijeti poseban Plan.

Članak 13.

Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01-10

Ur. broj: 2107-03/07-01-17-06-1

Bribir, 11. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr