SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 31/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), te članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/ 01) i suglasnosti Sektora policije, Odjela za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Primorsko-goranske, Broj: 511-09-05/N-62/06-08.B.S., Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke
o uređenju prometa u Gradu Krku

Članak 1.

U Odluci o uređenja prometa u Gradu Krku (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/04) iza članka 13. dodaju se članci 13a., 13b., 13c., 13d. i 13e. i to kako slijedi:

»Članak 13a.

U naselju Kornić (ovisno o značaju - važnosti ulica) utvrđuje se sljedeće:

â glavni tokovi prometa (kronološki poredane po važnosti):

- Ulica Svetog Dunata, od njenog početka na južnom rubu naselja Kornić do Place;

- Ulica Placa koja se prostire oko crkve Sv. Jakova i Doma Kornić do ulice Murajska;

- Ulica Murajska koja se proteže od Place kroz glavnu prometnicu do sjeverozapadnog ruba naselja - zadnjih kuća prema naselju Muraj.

Sve priključne ulice u odnosu na navedene ulice iz prednjeg stavka, podstavka 1. do 3. smatraju se sporednima i kao takve označit će se prometnim znacima »Stop«.

â Ostale ulice (prometnice) s prednošću prolaska:

- Ulica Partizanski put, koja se proteže od raskrižja sa Ulicom Sv. Dunata prema jugozapadu, a zatim u nastavku Ulica Lokvić do završetka suvremenog kolničkog zastora;

- Ulica 17. travnja u cijeloj dužini koja se proteže od raskrižja Ulice Svetog Dunata i Place prema zapadu.

Sve priključne ulice u odnosu na navedene ulice iz prednjeg stavka, podstavka 1. i 2. smatraju se sporednima i kao takve označit će se prometnim znacima »Stop«.

Članak 13b.

Sva ostala nenavedena raskrižja ulica u naselju Kornić, smatraju se kao ceste iste važnosti na kojima se primjenjuje pravilo »desne strane«, te uključivanje u promet na kolnik sa suvremenim kolničkim zastorom.

Članak 13c.

U naselju Pinezić (ovisno o značaju - važnosti ulica) utvrđuje se sljedeće:

â glavni tokovi prometa (kronološki poredane po važnosti):

- Glavna prometnica koja vodi u naselje, odnosno LC 58088, od njenog početka na istočnom rubu naselja, pa u nastavku Ulice Runjak, Centar i Put svete Fuske prema uvali Draga prema moru;

- Ulica Kućine, u nastavku Ulica Potok i dalje prema moru;

- Od košarkaškog igrališta, Ulica Lokvić i dalje prema ulici Krč;

- Od Ulice Put svete Fuske (od k.b. 19) dalje ravnim dijelom Ulice Luvere do spoja sa Ulicom Potok (kod k.b. 16).

Sve priključne ulice u odnosu na navedene ulice iz prednjeg stavka, podstavka 1. do 4. smatraju se sporednima i kao takve označit će se prometnim znacima »Stop«.

â ostale sporedne ulice s prednošću prolaza:

- Dio Ulice Centar, od gostionice Sopele prema trgovini Dado, u odnosu na Ulicu Pava Žužića koja se proteže od društvenog doma prema moru, slijepa.

Članak 13d.

Sva ostala nenavedena raskrižja ulica u naselju Pinezić, smatraju se kao ceste iste važnosti na kojima se primjenjuje pravilo »desne strane«, te uključivanje u promet na kolnik sa suvremenim kolničkim zastorom.

Članak 13e.

U naselju Skrbčići, glavni tok prometa odvija se glavnom prometnicom naselja, oznake LC 58087, i sve priključne ceste u odnosu na istu smatraju se sporednima i kao takve označit će se prometnim znacima »Stop« (kod trafostanice te kod autobusnih stajališta Raskriž i ispod crkve).«

Članak 2.

Članak 36. mijenja se i glasi:

- Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno 5.000,00 kn fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je počinila prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta, te 2.000,00 kn fizička osoba ako:

- ne pribavi odobrenje iz članka 7. Odluke,

- postupa suprotno odredbi članka 8. stavka 1. ove Odluke,

- se ne pridržava odobrenja i uvjeta iz članka 8. stavka 3. Odluke,

- postupi suprotno odredbama članka 12. Odluke,

- postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu prepreku bez odobrenja ( članak 14. st. 3. Odluke),

- postupi suprotno odredbi članka 16. Odluke,

- zaustavi vozilo radi opskrbe izvan prostora rezerviranog za vozila opskrbe (članak 24. Odluke),

- postupi suprotno odredbi članka 25. Odluke,

- postupi suprotno odredbi članka 26. Odluke,

- parkira svoje vozilo na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje (članak 31. Odluke),

- postupa suprotno odredbi članka 34. stavak 1. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz prethodnog stavka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se i zaposlenik u pravnoj osobi koji učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno 5.000,00 kn fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je počinila prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta, te 2.000,00 kn fizička osoba iz članka 20. i 29. ove Odluke ako:

- ne postupi sukladno odredbi članka 19. Odluke,

- postupa suprotno odredbama članka 20. stavak 1. - 6. Odluke,

- ne postupi sukladno odredbi članka 31. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka.

Novčanom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se i zaposlenik u pravnoj osobi koji učini prekršaj iz stavka 1 ovoga članka.«

Članak 4.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se na licu mjesta fizička osoba, 2.500,00 kn fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je počinila prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta, odnosno 5.000,00 kn pravna osoba koja učini prekršaje opisane u člancima 36. i 37. ove Odluke.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/08-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-08-5

Krk, 13. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=51500&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr