SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 28 stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine broj 26/03, pročišćeni tekst 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04) članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 03/02, 09/02 i 19/06 - pročišćeni tekst) Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 17. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2007. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja objekata komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine iznos od 3.519.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

l Grobna pristojba u iznosu od 120.000,00 kuna

l Komunalna naknada u iznosu od 3.399.000,00 kuna


3.519.000,00 kuna

Članak 4.

Sredstva iz predhodnog članka raspoređuju se na sljedeće namjene:

* tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 900.000,00 kuna

* održavanje parkova i zelenih površina 345.000,00 kuna

* održavanje groblja 331.000,00 kuna

* javna rasvjeta 660.000,00 kuna

* izdaci za korištenje deponija i

zbrinjavanje otpada 1.014,000,00 kuna

* održavanje »Bio diska« koncesija 173.000,00 kuna

* veterinarske i sanitarne usluge 60.000,00 kuna

* vodna naknada 36.000,00 kuna


U K U P N O 3.519.000,00 kuna

Nivo održavanja komunalne infrastrukture planiran je u istim ili sličnim veličainama u odnosu na iznose u 2007. godini.

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

Članak 5

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

* sanacija potpornigh zidova na nerazvrstanim cestama

* sanacija udarnih rupa i asfaltiranje narazvrstanih cesta

* održavanje odvodnih kanala u zahvatu cesta

* horizontalna signalizacija

Raspored novčanih sredstava po Mjesnim odborima po ovoj poziciji rasporediti će se na osnovu Zaključka Poglavarstva o načinu rasporeda prema Godišnjem planu nabavki.

Sveukupno za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine: 900.000,00 kuna

- za nerazvrstane ceste na području MO Bribir

- za nerazvrstane ceste na području MO Grižane

- za nerazvrstane ceste na području MO Tribalj

- za nerazvrstane ceste na području MO Drivenik

Mjesni odbori će prema svojim planovima odrediti prioritete uređenja i saniranja nerazvrstanih cesta.

2. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Članak 6.

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom goduine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontuniranoi stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima.

Za održaanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 345.000,00 kn

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 7.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se

* redovito održavanje groblja (pet grobalja) 211.000,00 kuna

* čišćenje prilaza grobljima 60.000,00 kuna

* popravci na grobljima i okolišu 60.000,00 kuna


U K U P N O 331.000,00 kuna

4. JAVNA RASVJETA

Članak 8.

Program javne rasvjete obuhvaća sljedeće djelatnosti:

* utrošak struje javne rasvjete 400.000,00 kuna

* održavanje javne rasvjete 260.000,00 kuna


U K U P N O 660.000,00 kuna

a) Utrošak struje električne rasvjete planiran je na nivou 2007. godine uz racionalizaciju utroška.

b) Održavanje javne rasvjete svedeno je na izmjenu dotrajalih i pregorjelih sijalica određenog broja dotrajalih rasvjetnih tjela, a sve prema jedinačnim cijenama o izvođenju radova.

c) proširenje javne rasvjete odnosi se na postavljanje pojedinačnih rasvjetnih tijela na području općine, a prema zahtjevima MO uz prethodnu konzultaciju odjela za komunalne poslove.

5. IZDACI ZA KORIŠTENJE DEPONIJA »DUPLJE« I ZBRINJAVANJE OTPADA

Članak 9.

* korištenje deponija »Duplje« 427.000,00 kuna

* zbrinjavanje krupnog otpada, kućnog
smeća i divljih deponija 587.000,00 kuna


U K U P N O 1.014.000,00 kuna

6. ODRŽAVANJE »BIO DISKA«

Članak 10.

Održavanje »bio diska« Bribir obuhvaća:

* nadzor i osnovno tekuće održavanje 118.000,00 kuna

* zbrinjavanje nus produkta 35.000,00 kuna

* pogonska energija 20.000,00 kuna


U K U P N O 173.000,00 kuna

7. VETERINARSKE I SANITARNE
USLUGE 60.000,000 kuna

8. VODNA NAKNADA 36.000.000 kuna


UKUPNO 1 - 8 = 3.519.000,00 kuna

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/07-01-10

Ur. broj: 2107-03/07-01-17-07-1

Bribir, 14. prosinca 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=548&mjesto=91253&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr