SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
215. Odluka o davanju suglasnosti na odluku o davanju u zakup poslovnog prostora radi obavljanja zdravstvene djelatnosti
214. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o usklađenju i proširenju djelatnosti Lječilišta Veli Lošinj
213. Program javnih potreba u sportu Primorsko- goranske županije za 2020. godinu
212. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
211. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
210. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko- goranske županije
209. Odluka o sklapanju Sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
208. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2020. godinu
207. Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
206. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije
205. Odluka o podmirenju troškova pokopa posmrtnih ostataka umrle osobe u slučaju nepreuzimanja tijela u roku od 48 sati od nastupa smrti
204. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju članov i zamjenik članova Županijskog operativnog centra Primosko-goranske županije
203. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
202. Odluka o preraspodjeli sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2019. godini
91. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov Opatija
90. Odluka o porezu na potrošnju
89. Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretvo Opatija za školsku godinu 2019./20.
88. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
87. Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije
29. Odluka o proglašenju božićno-novogodišnje manifestacije »Najljpši otočni Advent - Advent na Rabu«
67. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji
66. Dopuna Plana prijma u službu za 2019. godinu
29. Ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj
77. Proračun za 2020. i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
76. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu
75. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2020. godinu
74. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
73. Program javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2020. godinu
72. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2020. godinu
71. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
70. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
69. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijću Općine Omišalj za 2020. godinu
68. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Omišalj u 2020. godini
67. Odluka o pristupanju Općine Omišalj kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
66. Odluka o povremenom i privremenom korištenju prostora u vlasništvu Općine Omišalj
65. Odluka o porezima Općine Omišalj
64. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvo Općine Omišalj na korištenje udrugama
63. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu
62. Odluka o Izmjeni Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Omišalj
61. Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnom redu
60. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
59. Odluka o groblju
58. Odluka o darovanju namještaja i opreme Osnovnoj školi Omišalj
57. Odluka o Izmjenama Odluke o koeficijentu za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
56. Odluka o darovanju namještaja i opreme komunalnom društvu Pesja-nautika d.o.o.
51. Pravilnik o II. Izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
50. Zaključak Urbroj: 2142-02-03/13-19-30

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr