SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

206.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 1. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/ 12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17), članka 28. točka 12. i članka 60. stavak 2. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 67. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH
TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se ustrojstvo, naziv i djelokrug upravnih tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: upravna tijela), te druga pitanja značajna za rad upravnih tijela.

Članak 2.

Riječi i izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 3.

Upravna tijela obavljaju upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) te povjerene poslove državne uprave (u daljnjem tekstu: poslovi) sukladno zakonu, Statutu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Statut) i drugim propisima.

Upravna tijela obavljaju i poslove koje jedinice lokalne samouprave na području Županije prenesu na Županiju sukladno zakonu, drugim propisima i Statutu.

Članak 4.

Upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Županije, obavljajući upravne i stručne poslove, izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose Županijska skupština i Župan, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke, opće i druge akte te obavljaju i druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela dužna su raditi po uputama, smjernicama i preporukama Župana.

Upravna tijela dužna su osigurati učinkovito obavljanje poslova iz svoga djelokruga.

Članak 5.

Sjedište upravnih tijela je u sjedištu Županije.

Upravna tijela mogu poslove iz svog djelokruga obavljati i izvan njihovog sjedišta.

Upravna tijela obavljaju poslove iz svog djelokruga na području Županije utvrđenom zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Županije u skladu sa zakonom.

II. UPRAVNA TIJELA I DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

Članak 7.

Upravna tijela su:

1. Ured Županije,

2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu,

3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

4. Upravni odjel za zdravstvo,

5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje,

6. Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom,

7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze,

8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj,

9. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima,

10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade,

11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu,

Članak 8.

Ured Županije obavlja stručne poslove koji se odnose na:

- pripremu sjednica Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) i njenih radnih tijela, pripremu sjednica i sastanaka koje saziva i kojima predsjedava Župan i njegovi zamjenici, poslove objavljivanja akata Skupštine i župana te poslovi praćenja provedbe donesenih akata;

- savjetodavne, stručne i analitičke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine iz djelokruga njihova rada;

- administrativne i tajničke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine;

- protokolarne i druge prateće poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine;

- poslove usmjeravanja naloga Župana, njegovih zamjenika i predsjednika Skupštine ostalim upravnim tijelima i nadzor nad njihovom provedbom;

- poslove odnosa s javnošću i ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštitu osobnih podataka, informacijsku sigurnost, provedbe strategije suzbijanja korupcije te promidžbu Županije;

- razvoj civilnog društva, ostvarivanje prava nacionalnih manjina i ljudska prava;

- civilnu zaštitu, zaštitu od požara i obranu;

- provedbu svih potrebnih radnji i postupaka vezanih uz proglašenje elementarne nepogode ili izravnu opasnost od njezina nastanka;

- suradnju s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te međuregionalnu i međunarodnu suradnju;

- razmatranje predstavki i pritužba građana upućenih Županu

- poslove suradnje sa saborskim zastupnicima;

- poslove vezane uz pokroviteljstva Župana i Skupštine;

- poslove vezane uz raspodjelu sredstava proračunske zalihe;

- predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

- razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Ured Županije obavlja i druge poslove iz područja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, informacijsku sigurnost, civilnu zaštitu, zaštitu od požara i obranu, koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 9.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnosi na:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana;

- planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te pratećih akata;

- praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju Proračuna,te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;

- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga;

- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna;

- financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove;

- koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Županiji;

- izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije;

- izradu plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, pripremu i provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela,

- vođenje evidencije o provedenim postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima, te izradu propisanih izvješća za potrebe nadležnih tijela;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obavlja i druge poslove iz područja proračuna, financija i javne nabave koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 10.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;

- vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja;

- izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;

- izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i gospodarenju otpadom;

- koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima;

- vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;

- davanje koncesija za zaštićena područja prirode;

- vođenje evidencija o komunalnim naknadama i doprinosima;

- obavljanje poslova vezanih za vrednovanje nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko-goranske županije;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;

- izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade;

- izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu;

- u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;

- izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje);

- provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje;

- davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji;

- donošenje privremenog rješenja,

- stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja;

- određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;

- u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;

- utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;

- područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije;

- obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu - popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu;

- prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave;

- obavljanje nadzora zakonitosti odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, odluke o obvezi plaćanja namjenske naknade i odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi;

- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje

prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja i druge poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša i iz imovinsko- pravnih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 11.

Upravni odjel za zdravstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- popunjavanje mreže javne zdravstvene službe;

- koordiniranje i organiziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija;

- predlaganje mjera radi osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;

- donošenje Plana zdravstvene zaštite za područje Županije;

- izradu jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti;

- predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite na depopuliranim i slabije razvijenim područjima Županije (Gorski Kotar i otoci);

- organiziranje i provedbu postupka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Županija;

- izradu izvještaja, stručnih podloga i nacrta akata iz područja zdravstva koje donosi Župan odnosno Županijska skupština;

- osiguravanje sredstava za hitnu medicinu na svojem području, organiziranje rada mrtvozorničke službe, investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe, kao i za pokriće gubitaka zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, organiziranje i provođenje mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima;

- pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih skupina u području zdravstva;

- predlaganje, kandidiranje i provedba projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari;

Upravni odjel za zdravstvo obavlja i druge poslove iz područja zdravstva koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 12.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;

- stručne i druge poslove vezano za mrežu dječjih vrtića i mrežu osnovnih i srednjih škola kojima je Primorsko- goranska županija osnivač;

- analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija;

- planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za županijske ustanove školstva;

- planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe školskog kurikuluma - iznad zakonskog standarda u školstvu;

- obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za ustanove školstva;

- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja ostalih programa u odgoju, obrazovanju i znanosti i visokom obrazovanju;

- suradnju sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;

- suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama;

- utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole;

- privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika;

- izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik;

- donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama;

- poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci;

- izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja;

- vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme;

- raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati;

- rješavanje zahtjeva za ostvarenja prava djece smrtno stradalih osoba (pirotehničari i s njima izjednačene osobe) na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja i druge poslove iz područja odgoja i obrazovanja koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

Članak 13.

Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- vođenje evidencije nekretnina u vlasništvu Županije, izradu prijedloga mjera upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije te uređivanje vlasničko-pravnih odnosa;

- savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta i zastupanje pred sudovima i drugim tijelima;

- izradu izvješća o rješavanju predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;

- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora;

- izradu nacrta općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela;

- provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenički odnosi;

- stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije;

- ostvarivanje prava Župana i njegovih zamjenika temeljem profesionalnog obavljanja dužnosti;

- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda Primorsko-goranske županije;

- razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu, sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem;

- uredsko poslovanje upravnih tijela Županije (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta);

- provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara;

- investicijsko i tekuće održavanje imovine u vlasništvu Županije te održavanje poslovnih prostora danih na korištenje Županiji;

- nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela;

- osiguranje službenika i namještenika te imovine Županije i vođenje postupka za naplatu štete;

- obavljanje pomoćno-tehničkih poslova;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primatelja akata na području Županije.

- promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama;

- vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu;

- pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva, stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;

- vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača, te izdavanje potvrda iz iste;

- osnivanje, registraciju, pravni položaj, upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe;

- vođenje registra udruga u informatičkom obliku;

- vođenje zbirke isprava udruga te izdavanje potvrda iz istih;

- provođenje postupka likvidacije udruga;

- provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga;

- upis stranih udruga u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga, te izdavanja potvrda iz istih;

- odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći;

- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.

Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom obavlja i druge poslove iz područja upravljanja imovinom, službeničkog sustava, uredskog poslovanja, opće uprave, zaštite na radu i zaštite od požara koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

Članak 14.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- poticanje, usklađivanje i ravnomjerni razvoj cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa i veza na području Županije te brigu o prometnoj povezanosti svih jedinica lokalne samouprave sa sjedištem Županije;

- provođenje postupka prikupljanja i pripreme dokumentacije te izrada prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja;

- provedbu geodetskih i parcelacijskih elaborata u katastarskim evidencijama i zemljišnim knjigama za utvrđene granice pomorskog dobra, vođenje evidencije granica pomorskog dobra te pripremanje i dostavljanje podataka za izradu GIS-a granica pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru;

- davanje koncesija na pomorskom dobru, vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela;

- praćenje i analiza stanja na pomorskom dobru te izradu stručne dokumentacije;

- planiranje, sudjelovanje i provedbu saniranja, održavanja, modernizacije i izgradnje pomorskog dobra, odnosno lučke podgradnje i nadgradnje u lukama županijskog i lokalnog značaja te poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru;

- brigu o zaštiti mora i priobalja te praćenja provedbe ugovora o čišćenju akvatorija Jadranskog mora na području Županije;

- poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije te provođenje postupka;

- poticanje, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području cesta i cestovnog prometa te usklađivanje i koordinaciju ravnomjernog održavanja županijskih i lokalnih cesta;

- poticanje programa i projekata u cilju edukacije iz sigurnosti cestovnog prometa te praćenje i analiza sigurnosti prometa na javnim cestama:

- izdavanje dozvola i vođenje upisnika izdanih dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika;

- poticanje programa i projekata s ciljem održavanja aerodroma, razvoja i povećanja zračnog prometa na području Županije te praćenje realizacije;

- poticanje programa i projekata s ciljem uspostavljanja i održavanja zračnih linija radi bolje međusobne povezanosti otoka i otoka s kopnom;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

- predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe;

- izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe;

- donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze obavlja i druge poslove iz područja pomorstva, prometa i veza koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

Članak 15.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma u skladu sa strateškim planovima razvoja turizma Županije i suradnju s turističkim zajednicama i strukovnim udruženjima iz područja turizma;

- praćenje stanja u području gospodarstva, predlaganje i provođenje mjera promicanja razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva;

- suradnju s domaćim i stranim institucijama, udruženjima i centrima koji se bave razvojem poduzetništva i inovacija;

- praćenje provedbe nacionalnog programa ruralnog razvoja te pripremu, provođenje i praćenje programa i mjera ruralnog razvoja u Županiji u području poljoprivrede poduzetništva, turizma i šumarstva;

- praćenje stanja u području poljoprivrede, predlaganje i provođenje programa i mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;

- praćenje dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup, te pripremanje i sudjelovanje u provedbi programa i mjera okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;

- predlaganje i provođenje programa i mjera razvoja u području šumarstva i drvoprerađivačke industrije i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;

- primjena propisa iz područja lovstva, a posebice provođenje postupaka davanja u zakup zajedničkih lovišta, te predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i suradnja sa subjektima iz navedenog područja;

- primjena propisa iz područja zaštite životinja, a posebice sudjelovanje u pripremi i predlaganju akata i mjera kojima se uređuje zaštita napuštenih i izgubljenih životinja te praćenje izvršenja;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a u kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar;

- izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih;

- izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja;

- utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima;

- utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata;

- razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu;

- utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu;

- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje

- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča;

- utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju;

- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine;

- izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara;

- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga prestanka zadruge u zakonom propisanim slučajevima;

- utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;

- obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume;

- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj obavlja i druge poslove iz područja gospodarstva, ruralnog razvoja, turizma, poduzetništva poljoprivrede, lovstva i šumarstva koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost

Članak 16.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja stručne poslove koji se odnose na:

- planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike regionalnog razvoja na području Županije i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnog razvoja;

- ustrojavanje i vođenje županijske baze razvojnih projekata;

- sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenju razvojnih programaiz nadležnosti Upravnog odjela;

- koordiniranje izrade i praćenje provedbe županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije;

- koordiniranje provedbe županijskih razvojnih programa;

- pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;

- pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture;

- pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska, Županija i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;

- sudjelovanje u radu partnerskog vijeća statističke regije, partnerskog vijeća za područje Županije i partnerskog vijeća za urbano područje;

- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;

- pripremu i provedbu razvojnih projekata više razine složenosti na području Županije koji se financiraju sredstvima iz Proračuna sukladno odluci Župana;

- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje, energetike i energetske infrastrukture;

- davanje koncesije u području energetike i praćenje realizacije sklopljenih ugovora o koncesiji;

- suradnju s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja i druge poslove iz područja regionalnog razvoja, infrastrukture i upravljanja projektima koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 17.

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije;

- praćenje provedbe Socijalnog plana za područje Županije;

- praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji i analiza dostupnosti i kvalitete istih;

- koordiniranje rada i poticanje na suradnju pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost socijalne skrbi radi razvijanja socijalnog partnerstva;

- predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;

- predlaganje sufinanciranja rada udruga i drugih organizacija u provedbi programa i projekata iz područja socijalne skrbi, skrbi o djeci i mladima, te drugih humanitarnih djelatnosti od interesa za Županiju;

- izdavanje akata radi utvrđivanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga, te o pravima iz područja socijalne skrbi;

- planiranje i razvoj mreže institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga;

- unaprjeđivanje suradnje s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, te ustanovama u području socijalne skrbi i skrbi o djeci i mladima;

- poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih, kroz planiranje i razvoj mreže informativno-edukativnih punktova i društvenih domova za djecu i mlade;

- poticanje razvoja društvenog poduzetništva i zadrugarstva kao integralnih dijelova moderne socijalne politike kroz informiranje javnosti umrežavanje dionika;

- poticanje razvoja socijalnih inovacija s ciljem otvaranja mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi te jačanja socijalne integracije i kohezije;

- pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije, Savjeta mladih Primorsko-goranske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Vijeća seniora Primorsko-goranske županije

- predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji;

- zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji;

- pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;

- pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji;

- ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim;

- ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba;

- u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok;

- ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike;

- izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka;

- ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta;

- sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata;

- sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika;

- obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava;

- izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;

- evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava;

- registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika;

- vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji;

- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći;

- davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije;

- donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije;

- prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć;

- izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu;

- vođenje evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sastavljanje izvješća, te dostavljanje objedinjenog izvješće nadležnom ministarstvu;

- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstva za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja i druge poslove iz područja socijalne politike i zaštite, socijalnog poduzetništva i rada, demografije, te poslova koji se odnose na hrvatske branitelje i ratne stradalnike koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

Članak 18.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- djelatnosti u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;

- analizu, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija;

- obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova iz nadležnosti osnivača za ustanove u kulturi;

- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;

- praćenje stanja i zaštitu kulturne baštine;

- suradnju s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

- suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra;

- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja i druge poslove koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.

III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 19.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici.

Pročelnike upravnih tijela na temelju javnog natječaja imenuje Župan.

Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovara Županu.

Članak 20.

Pročelnik je dužan redovno, a najmanje jednom u tri mjeseca, pisanim putem izvješćivati Župana o radu upravnog tijela.

Članak 21.

Pročelnik može imati zamjenike i pomoćnike.

Zamjenik pročelnika zamjenjuje pročelnika u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti u radu, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik.

Ako zamjenik pročelnika nije imenovan, pročelnika u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti u radu zamjenjivat će pomoćnik pročelnika, odnosno druga osoba koju odredi Župan.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA

Članak 22.

Načela za unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazive i uvjete za ustrojavanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica, kako u sjedištu tako i izvan sjedišta Županije, te upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama utvrdit će posebnim aktom Župan.

Župan će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti načela iz stavka 1. ove Odluke.

Matični uredi ustrojavaju se sukladno mreži matičnih ureda Republike Hrvatske utvrđenoj posebnim propisima i to:

1. Matični ured Rijeka

2. Matični ured Bakar

3. Matični ured Čavle

4. Matični ured Kastav

5. Matični ured Kraljevica

6. Matični ured Crikvenica

7. Matični ured Novi Vinodolski

8. Matični ured Čabar

9. Matični ured Delnice

10. Matični ured Krk

11. Matični ured Malinska

12. Matični ured Mali Lošinj

13. Matični ured Cres

14. Matični ured Opatija

15. Matični ured Lovran

16. Matični ured Matulji

17. Matični ured Rab

18. Matični ured Vrbovsko

Pisarnica kao zajednička ustrojstvena jedinica upravnih tijela Županije, ustrojava se sukladno posebnim propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje.

Članak 23.

Pravilnikom o unutarnjem redu, koji se donosi za svako upravno tijelo zasebno, utvrdit će se unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, način rada, te druga pitanja značajna za rad upravnih tijela.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi Župan na prijedlog pročelnika upravnog tijela.

Članak 24.

Raspored radnog vremena i uredovne dane posebnom odlukom uređuje Župan.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Članak 25.

Poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove, a namještenici pomoćno-tehničke i ostale poslove neophodne za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela.

Službenici i namještenici su dužni obavljati poslove savjesno, pridržavajući se zakona, Statuta, drugih propisa i pravila struke.

Članak 26.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima Županije uređuju se općim aktom kojeg donosi Župan u skladu s posebnim zakonom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju raditi s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom:

Ured Županije,

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu,

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

Upravni odjel za zdravstvo,

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje,

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze,

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj,

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima,

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade,

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove, nastavlja raditi s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom kao Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom.

Članak 28.

Župan će u roku od dva mjeseca, od dana stupanja na snagu ove Odluke, donijeti pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela usklađene s odredbama ove Odluke.

Pravilnici o unutarnjem redu Ureda Županije i Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima doneseni temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, (»Službene novine« broj 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst, 32/15 i 36/18, 4/19 - pročišćeni tekst), ostaju na snazi.

Članak 29.

Temeljem pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela, pročelnici upravnih tijela donijet će rješenja o rasporedu službenika i namještenika na radna mjesta i to u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu.

Na službenike i namještenike koji ne budu raspoređeni u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe propisa koji se odnosi na raspolaganje službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 30.

Do donošenja rješenja iz članka 29. stavka 1. ove Odluke, preuzeti službenici i namještenici nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni te imaju pravo na plaću prema dosadašnjim rješenjima.

Članak 31.

Upravna tijela Županije koja temeljem ove Odluke preuzimaju poslove, preuzimaju i opremu, pismohranu te drugu dokumentaciju kao i sredstva za rad Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ove Odluke imenovani pročelnici upravnih tijela iz članka 27. ove Odluke nastavljaju s radom.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, (»Službene novine« broj 25/ 13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst, 32/15 i 36/18, 4/ 19 - pročišćeni tekst).

Članak 34.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-5

Rijeka, 21. studenoga 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=00001&odluka=206
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr