SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

66.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije«, broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 22. studenog 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o povremenom i privremenom korištenju prostora
u vlasništvu Općine Omišalj

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja na povremeno i privremeno korištenje prostora (u daljnjem tekstu: prostor) u objektima u vlasništvu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina), a koji nisu u zakupu za obavljanje poslovne djelatnosti.

Prostorima iz stavka 1. ovoga članka neposredno upravlja Općinska načelnica.

Članak 2.

Povremenim korištenjem u smislu ove Odluke smatra se korištenje za koje se potreba pojavljuje od vremena do vremena i traje neprekidno najduže 7 dana: za redovne aktivnosti političkih stranaka i udruga građana, održavanje sastanaka, predavanja, tribina, sajmova, izložbi, proslava, kulturno-zabavnih i sportskih priredbi i manifestacija i sl.

Privremenim korištenjem u smislu ove Odluke smatra se kontinuirano korištenje prostora kroz određeno razdoblje, ne duže od 30 dana.

Članak 3.

Prostor u vlasništvu Općine Omišalj daje se na privremeno i povremeno korištenje uz naknadu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka plaćanja naknade oslobađa se povremeno korištenje prostora za:

- aktivnosti od značaja za život i napredak stanovništva (predavanja, savjetovanja, izložbe i slično za koja se ne naplaćuju ulaznice ili neki drugi oblik naknade),

- Općinu Omišalj i društva u vlasništvu Općine Omišalj za sastanke, prezentacije i ostale priredbe i manifestacije,

- aktivnosti učenika osnovnih škola i polaznika dječjih vrtića s područja općine Omišalj,

- pravne i fizičke osobe koje vrše edukaciju ili usavršavanje poljoprivrednicima, obrtnicima, poduzetnicima i sl. bez naplate,

- u svrhu humanitarne akcije (bez skladištenja robe).

Općinska načelnica može na temelju pisanog zahtjeva Odobrenjem osloboditi od plaćanja naknade za povremeno korištenje prostora i za druge aktivnosti za koje utvrdi da su od interesa za Općinu ili njeno stanovništvo.

II. ODREĐIVANJE NAKNADE

Članak 4.

Naknada za povremeno i privremeno korištenje prostora iz Priloga I. ove Odluke sadrži:

- cijenu korištenja,

- paušalni režijski trošak,

- najam projektora.

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Iznimno od članka 4. ove Odluke, visina naknade za povremeno korištenje prostora u upravnoj zgradi Općine Omišalj - velike vijećnice utvrđuje se u iznosu od 50,00 kuna i male vijećnice u iznosu od 25,00 kuna s uključenim paušalnim režijskim troškom, jednokratno.

Iznos iz stavka 1. uvećava se za PDV.

Članak 6.

Novčani polog u slučaju štete navodi se kao odredba u Ugovoru radi naknade za eventualnu počinjenu štetu. Novčani polog iznosi 500,00 (petstotina) kuna za svaki poslovni prostor te se uključuje samo u Ugovor u slučaju održavanja zabava.

U slučaju učinjene štete Općina Omišalj kao vlasnik šalje svoga procjenitelja koji će procijeniti učinjenu štetu i obavijestiti korisnika ukoliko postoji potreba za nadoknadom novčanog pologa uz naznaku roka plaćanja od 8 dana od poslane obavijesti. Ukoliko štete ne bude, vrši se povrat uplate novčanog pologa.

Korisnik prostora kojemu su za realizaciju programa nužni i dodatni tehnički uvjeti, dužan je samostalno osigurati tehničkog voditelja programa, odnosno oblikovatelja i voditelja rasvjete i tona i radnika za realizaciju scenografije.

III. ZASNIVANJE POVREMENOG I PRIVREMENOG KORIŠTENJA PROSTORA

Članak 7.

Prostori iz Priloga I. ove Odluke daju se u povremeno i privremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: korisnik) na temelju podnesenog zahtjeva za povremeno ili privremeno korištenje (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

Članak 8.

Zahtjev se podnosi osobno pri Upravnom odjelu na obrascu koji će biti objavljen na web portalu ili se može podići osobno u Upravnom odjelu Općine Omišalj.

Obrazac zahtjeva mora se podnijeti najkasnije 8 (osam) dana prije planiranog korištenja prostora. Ukoliko je traženi termin korištenja slobodan, Upravni odjel obavještava korisnika o prihvaćanju Zahtjeva.

Iznimno, u slučaju potrebe održavanja odgovarajućih aktivnosti od interesa za Općinu Omišalj, Općina ima pravo izmijeniti termin održavanja programa korisnika.

O nastupu okolnosti iz stavka 3. ovoga članka Općinu Omišalj će pravovremeno izvijestiti korisnika te će sa korisnikom utvrditi novi termin održavanja programa.

Članak 9.

Nakon što Upravni odjel potvrdi termin, tada se izrađuje Ugovor.

Ugovor će sadržavati:

- naznaku ugovornih strana,

- podatke o prostoru,

- razlog korištenja,

- datum korištenja,

- vrijeme korištenja, odnosno broj sati korištenja prostora,

- naznaku o plaćanju,

- odredbu da je korisnik dužan po prestanku Ugovora prostorije predati u urednom stanju,

- odredbu da korisnik u dvorani i pratećim prostorijama ne smije pripremati hranu,

- odredbu da je korisnik dužan prilikom ulaska u prostor upoznati se sa osnovnim mjerama zaštite od požara, smještajem i načinom korištenja vatrogasnih aparata,

- odredbu da korisnik odgovara za svaku štetu nastalu prilikom uporabe,

- odredbu da u slučaju eventualne štete koja bude prouzročena korisnik mora nadoknaditi istu u roku 8 dana od primitka obavijesti o šteti,

- odredbu o načinu otkazivanja termina,

- mjesto i vrijeme sklapanja Ugovora i potpis ugovornih strana.

Ugovor s korisnikom izrađuje se u 3 primjerka i to za: Odsjek za nekretnine i razvojne projekte, Odsjek za proračun i financije te za korisnika.

Članak 10.

Kada se u prostorijama koriste autorska djela putem žive glazbe ili glazbe s elektroničkih medija (u slučaju raznih zabava, proslava, koncerata i sl.) korisnik se obvezuje pribaviti dozvolu za korištenje navedenih autorskih glazbenih djela i platiti autorsku naknadu HDS ZAMP-u. U suprotnom Općina Omišalj ne snosi nikakvu odgovornost.

Termin korištenja smatra se zaključenim nakon dospjelog potpisanog Ugovora u dva primjerka s ostalom dokumentacijom koju čine: preslika uplatnice i ukoliko je potrebno preslika uplatnice HDS ZAMP-u u Upravni odjel. Dokumentacija mora biti predana najkasnije dva dana prije ugovorenog termina.

Obrazac uplatnice je dostupan na web stranici ili u Upravnom odjelu.

Nakon završetka korištenja, korisnik je dužan vratiti ključ prostora.

IV. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 11.

Ukoliko korisnik odustane od povremenog ili privremenog korištenja prostora dužan je u roku 24 (dvadesetčetiri) sata prije dogovorenog termina obavijestiti Općinu o odustajanju. Ukoliko ne opravda na vrijeme odustanak nema pravo na povrat naknade.

Korisnik je dužan podnijeti pisani zahtjev za povrat naknade u roku 15 (petnaest) dana od dana za koji je ugovoreno korištenje.

Općina Omišalj dužna je izvršiti povrat naknade u roku 15 (petnaest) dana od zaprimanja zahtjeva za povrat.

Korisnik prostora je dužan poslovni prostor, okoliš, opremu i inventar čuvati od oštećenja i upotrebljavati ga prema namjeni, te vratiti u ispravnom, čistom i urednom stanju, a oštećenja koja je sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje su se koristile prostorom nadoknaditi prema nabavnoj vrijednosti inventara ili prema računu stvarno izvedenih radova.

V. OSTALE ODREDBE

Članak 12.

U slučaju incidenata poput narušavanja javnog reda i mira te oštećenja okoline objekta, kao i samog objekta, odnosno prostora korisniku se zabranjuje korištenje u razdoblju od naredne tri godine.

Povremeno ili privremeno korištenje prostora neće se odobriti korisniku koji:

- ima nepodmirene obveze prema Općini po bilo kojoj osnovi,

- ne ispunjava ili nije ispunio ranije obveze iz ugovora o povremenom ili privremenom korištenju prostora.

Članak 13.

Općina Omišalj zadržava pravo odluke o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva stranke za povremeno ili privremeno korištenje prostora.

Članak 14.

Popis prostora koji su namijenjeni povremenom i privremenom korištenju sastavni je dio ove Odluke.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima općinske uprave u vlasništvu Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 41/14).

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-06-19-01-10

Omišalj, 22. studenog 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=51513&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr