SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
GRAD OPATIJA

89.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09, 7/13, 3/ 18, 5/18-ispravak), članka 34.a Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« 87/ 08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (»Narodne novine« 62/19), Gradsko vijeće Grada Opatije dana 12. studenog 2019.godine donijelo je

ODLUKU
o organizaciji i provedbi produženog boravka
u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija
za školsku godinu 2019/20.

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se organizacija i provedba produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija (u daljnjem tekstu: Škola) kojoj je Grad Opatija (u daljnjem tekstu: Grad) osnivač, kriteriji za uključivanje učenika u produženi boravak, cijena produženog boravka, broj odgojno obrazovnih skupina te način financiranja za školsku godinu 2019/20.

(2) Odredbe koje se odnose na roditelje, odnose se i na skrbnike i udomitelje.

Članak 2.

Produženi boravak je organizirani boravak učenika u školi nakon redovne nastave koji obuhvaća organizaciju odgojno-obrazovnog rada u skladu s potrebama učenika, slobodnog vremena učenika i prehranu, a namijenjen je učenicima razredne nastave.

Članak 3.

Produženi boravak organizira se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, mjerilima Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i drugih važećih propisa.

Članak 4.

(1) U školskoj godini 2019/20. sufinancirat će se provedba produženog boravka iz članka 2. ove Odluke za osam (8) skupina i to:

- Volosko - 4 skupine,

- Ičići - 2 skupine,

- Veprinac - 1 skupina i

- Opatija - 1 skupina.

(2) Škola donosi godišnji program rada produženog boravka i odgovorna je za provedbu.

Članak 5.

(1) Učenici se u produženi boravak uključuju na osnovi prijave roditelja početkom školske godine.

(2) Na temelju prijava Škola izrađuje prijedlog za organizaciju skupina učenika s brojem skupina, brojem učenika po skupini te brojem učitelja.

Članak 6.

(1) U slučaju da se za program produženog boravka prijavi veći broj učenika od planiranog, Škola utvrđuje listu učenika koji ostvaruju pravo uključivanja u program produženog boravka.

(2) Prednost pri uključivanju u program produženog boravka imaju učenici s upisnog područja Škole prema sljedećim kriterijima:

1. učenici čija su oba roditelja zaposlena

2. učenici nižeg razreda uvažavajući točku 1.

3. učenici s teškoćama u razvoju

4. učenici čiji roditelji primaju dječji doplatak ili drugi oblik pomoći iz socijalnog programa Grada Opatije.

Članak 7.

(1) Produženi boravak financira se iz sredstava Proračuna Grada Opatije, iz uplata roditelja učenika te iz drugih izvora.

(2) Troškovi produženog boravka uključuju troškove za plaće i ostala materijalna prava radnika u produženom boravku, troškove prehrane učenika, didaktičkog materijala i pribora.

(3) Plaće i druge naknade radnika obračunava Škola sukladno važećim propisima i kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama.

Članak 8.

Iznos koji plaćaju roditelji-korisnici usluge utvrđuje se na prijedlog Školskog odbora Škole i za ovu školsku godinu iznosi 335 kuna mjesečno za udio u materijalnim/ ostalim troškovima te iznos od 19 kuna dnevno za prehranu učenika koji se obračunava po danu prisustva.

Članak 9.

(1) Roditelji produženi boravak sufinanciraju tijekom mjeseci trajanja nastavne godine (rujan - lipanj), a Grad sufinancira program tijekom dvanaest (12) mjeseci.

(2) Godišnji iznos koji Grad sufinancira za program produženog boravka predstavlja razliku između ukupnih rashoda i ukupnih prihoda Škole za produženi boravak ostvarenih za kalendarsku godinu.

(3) Grad dostavlja Školi sredstva za produženi boravak na temelju zahtjeva Škole jednom mjesečno u visini 1/12 planiranog iznosa rashoda.

(4) Škola je dužna Gradu tromjesečno dostavljati izvješće o ukupno ostvarenim prihodima i rashodima za produženi boravak u prethodnom razdoblju.

(5) Na osnovi izvješća iz prethodnog stavka, ukoliko su ostvareni prihodi manji od rashoda Škola razliku potražuje od Grada, odnosno vrši povrat sredstava ukoliko su ostvareni prihodi manji od rashoda.

Članak 10.

(1) Škola s roditeljem-korisnikom usluge sklapa ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

(2) Škola ispostavlja mjesečno račun svakom roditelju- korisniku usluge na temelju mjesečne evidencije o prisustvu učenika.

(3) Roditelj-korisnik usluge dužan je platiti cijenu usluge u roku kojeg utvrdi Škola.

Članak 12.

Škola dostavlja izvješće o provedenom programu produženog boravka do 30. lipnja 2020.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-02/19-01/12

Ur. broj: 2156/01-01/19-4

Opatija, 12. studeni 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=10006&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr