SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

64.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/13 i 8/18) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 22. studenog 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora
u vlasništvu Općine Omišalj na korištenje udrugama

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju kriteriji, mjerila i postupak za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: prostori) na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Omišalj.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na udruge na odgovarajući se način primjenjuju i na druge organizacije civilnog društva.

Pod organizacijama civilnog društva, u smislu ove Odluke, smatraju se ponajprije udruge, zaklade, fundacije, umjetničke organizacije te ustanove koje nisu osnovane kao javne ustanove, niti su osnovane radi stjecanja dobiti.

Pod organizacijama civilnog društva, u smislu ove Odluke, ne smatraju se organizacije koje se financiraju po posebnim propisima, vjerske i političke organizacije te organizacije civilnog društva koje ne zadovoljavaju kriterije propisane ovom Odlukom, odnosno svakim pojedinačno raspisanim natječajem.

Programima i projektima od interesa za Općinu Omišalj, u smislu ove Odluke, smatraju se zaokruženi i tematsko jasno određeni skup, odnosno skupovi aktivnosti, koji su u skladu s vrednotama propisanim Odlukom o financiranju javnih potreba Općine Omišalj te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost, kojom se podiže kvaliteta života stanovnika Općine Omišalj i unapređuje razvoj Općine Omišalj. Sudjelovanje u programima u organizaciji Općine Omišalj ili Turističke zajednice Općine Omišalj odnosi se na aktivnosti izvršene u dogovoru s organizatorom programa, a koje nisu u okviru programa udruge i za koje udruzi nisu odobrena financijska sredstva putem Javnog poziva.

Aktivnostima od interesa za Općinu Omišalj smatraju se osobito aktivnosti udruga, odnosno organizacija civilnog društva, koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju prava nacionalnih manjina, zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti, mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije, promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih, njihovom aktivnom sudjelovanju u društvu, prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti, razvoju demokratske političke kulture, zatim zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih skupina, promicanju i razvoju volonterstva, socijalnih usluga i humanitarne djelatnosti, poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti prava potrošača, zaštiti okoliša i prirode, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti zdravlja, razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, kulture i umjetnosti, tehničke i informatičke kulture, sporta, dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja te drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom području, mogu smatrati djelovanjem od interesa za Općinu Omišalj.

Članak 2.

Odsjek pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Omišalj u čijem su djelokrugu poslovi upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) dužan je voditi poseban popis prostora, koje će dodijeliti na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Omišalj.

Upravni odjel će prema potrebi, u slučaju postojanja slobodnog prostora, provoditi postupak javnog natječaja za dodjelu istog na korištenje udrugama.

Na javni se natječaj mogu javiti udruge, koje do sada nisu bili korisnici prostora kao i udruge koje već koriste prostor u vlasništvu Općine Omišalj.

Udruge, koje koriste određeni prostor, mogu se prijaviti na natječaj za taj prostor, na natječaj za novi (zamjenski) prostor, pri čemu prestaju s korištenjem sadašnjeg prostora, te za dodatni prostor, koji im je, uz korištenje sadašnjeg prostora, potreban za provedbu dodatnih aktivnosti od interesa za Općinu Omišalj.

Iznimno, bez provođenja javnog natječaja, prostor se može, odlukom Općinske načelnice Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: načelnica), dodijeliti izravno samo:

. kada nepredviđeni događaji obvezuju Općinu Omišalj da, u suradnji s udrugama, žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom prostora;

. kada se prostor dodjeljuje udruzi ili skupini udruga, koje imaju isključivu nadležnost na području općine Omišalj ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području općine Omišalj;

. kada se prostor dodjeljuje udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (npr. Hrvatski crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva i dr.).

Članak 3.

O raspisivanju i objavi javnog natječaja, na prijedlog Upravnog odjela, odlučuje načelnica svojim zaključkom.

Zaključak iz stavka 1. ovog članka sadrži:

. popis prostora za dodjelu na korištenje udrugama,

. natječajnu dokumentaciju (tekst javnog natječaja, obrasce, dokaze, koji se podnose uz prijavu i dr.),

. podatak o objavi i rok za podnošenje prijava.

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja objavit će se u dnevnom tisku, a javni natječaj s cjelokupnom dokumentacijom objavit će se na internetskoj stranici Općine Omišalj i na oglasnim pločama na području općine Omišalj.

Članak 4.

Tekst javnog natječaja sadrži: podatke o prostoru (adresu, površinu, namjenu i visinu naknade za korištenje), vrijeme na koje se prostor daje na korištenje, podatke tko može sudjelovati u natječaju, podatke o partnerstvu s drugim organizacijama (zajednička prijava), uvjete za prijavu na natječaj, sadržaj prijave, način prijave, rok i mjesto podnošenja prijave, upute za prijavitelje, kriterije i mjerila za bodovanje, uputu o pravu prigovora na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog prostora, obavijest o potpisivanju ugovora o korištenju prostora te po potrebi i druge uvjete.

Članak 5.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Omišalj na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo imenuje i opoziva načelnica. U Povjerenstvo se imenuju jedan predstavnik Upravnog odjela nadležan za nekretnine, zatim jedan predstavnik Upravnog odjela nadležan za društvene djelatnosti i jedan predstavnik Općine Omišalj - član Odbora za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Zadaće Povjerenstva su: otvaranje i ocjenjivanje zaprimljenih prijava, sastavljanje prijedloga liste prvenstva za dodjelu prostora te prijedloga konačne liste prvenstva za dodjelu pojedinog prostora, te predlaganje općinskoj načelnici donošenja odluke o dodjeli prostora na korištenje.

Podnositelji, čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete iz čl. 6. ove Odluke, neće biti uvršteni na Prijedlog liste prvenstva.

Stručne i administrativne poslove Povjerenstva obavljat će Upravni odjel.

Članak 6.

Prostori u vlasništvu Općine Omišalj mogu se dodijeliti na korištenje udruzi koja udovoljava sljedećim kriterijima:

. upisana je u odgovarajući Registar (Registar udruga) sa sjedištem na području općine Omišalj;

. upisana je u Registar neprofitnih organizacija;

. svojim se statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

. provodi programe i projekte od interesa za Općinu Omišalj iz čl. 1. st. 5. ove Odluke;

. ima organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu svojih aktivnosti;

. pravodobno i u cijelosti ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Omišalj i drugih javnih izvora,

. uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i obveze plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Omišalj,

. ima podmirene sve režijske troškove i troškove komunalnih usluga,

. protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje, ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo definirano Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15),

. vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

. ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladni način),

. aktivno djeluje najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave na javni natječaj,

. aktivnosti udruge se moraju provoditi na području općine Omišalj.

Članak 7.

Prijava udruga na javni natječaj za dodjelu prostora radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Omišalj boduje se na temelju sljedećih kriterija:

Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava za dodjelu na korištenje prostora u vlasništvu Općine su:

1. Godine aktivnog djelovanja:

- za svaku godinu aktivnog djelovanja. . . . . . . . . . .0,5 boda

2. Broj zaposlenika na određeno ili neodređeno vrijeme:

- do 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bod

- više od 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 boda

-za svaku zaposlenu osobu iz socijalno osjetljivih
skupina kojoj prijeti trajna nezaposlenost
i socijalna isključenost - dodatno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bod

3. Broj članova udruge:

- do 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 bod

- do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 boda

- više od 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

4.Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni poslovni prostor:

- 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

- više od 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 bodova

5.Sudjelovanje u programima u organizaciji
Općine Omišalj ili Turističke zajednice
Općine Omišalj u prethodne 3 godine prije
raspisivanja javnog natječaja
(po sudjelovanju). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 boda

6.Prethodno uredno korištenje istog
prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

7.Korisnik prethodno nije koristio prostor
u vlasništvu Općine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 boda

Udruge mogu dobiti bodove po svakom od prethodno navedenih kriterija, a tako dobiveni bodovi se zbrajaju.

Članak 8.

Bodovanje prijave prema kriterijima iz članka 7. ove Odluke obavlja Povjerenstvo iz članka 5. ove Odluke, na obrascu za bodovanje, koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama.

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima iz članka 7. ove Odluke se zbrajaju. Na temelju zbroja bodova za svakog podnositelja prijave formira se rang lista za dodjelu prostora.

Ukoliko dva ili više podnositelja prijave imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju broja zaposlenika na određeno i neodređeno vrijeme. Ukoliko i prema kriteriju iz prethodnog stavka ovog članka dva ili više podnositelja prijave imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju sudjelovanja u programima u organizaciji Općine Omišalj ili Turističke zajednice Općine Omišalj u prethodne tri godine.

Namjera korištenja prostora u partnerstvu s ostalim udrugama potvrđuje se izjavom, koja se prilaže uz prijavu

na natječaj za dodjelu prostora na korištenje, potpisanom od svih partnertskih udruga. Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za provedbu javnog natječaja.

Zahtjev za dodjelu jednog prostora, koji planira koristiti više udruga u partnerstvu, podnosi samo jedna od udruga, koja smatra da na natječaju može ostvariti navjeći broj bodova sukladno kriterijima iz članka 6. ove Odluke.

Članak 9.

Prijava na javni natječaj za dodjelu prostora na korištenje mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da udruga ispunjava kriterije za dodjelu prostora u vlasništvu ili na upravljanju Općine Omišalj na korištenje.

Namjena prostora odrediti će se sukladno dimenzijama prostora, funkcionalnosti i opremljenosti.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu, koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu javnog natječaja.

Odluku o dodjeli na korištenje prostora udrugama donosi načelnica na prijedlog Povjerenstva.

Ugovor o korištenju potpisuje općinska načelnica ili osoba koju za to ovlasti načelnica.

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini prostor ne pristupi sklapanju ugovora, Povjerenstvo predlaže načelnici sljedećeg prijavitelja s Konačne liste prvenstva za taj prostor.

Ugovor se sklapa na razdoblje od pet godina.

Članak 10.

Ugovor se sklapa u pisanom obliku i, osim osnovnih podataka o korisniku i prostoru, sadržava:

. visinu naknade,

. odredbu, kojom korisnik prihvaća povećanje naknade u tijeku trajanja ugovora prema odluci načelnice,

. vrijeme trajanja ugovora,

. odredbe o razlozima i uvjetima za otkazivanje ugovora u slučaju kršenja ili neizvršavanja odredbi ugovora,

. odredbu o tome da korisnik ne može preuređivati prostor, odnosno vršiti preinaku prostora bez prethodne pisane suglasnosti Općine Omišalj,

. odredbu, kojom se korisnik obvezuje predati prostor u posjed vlasniku, slobodan od osoba i stvari, istekom roka na koji je ugovor sklopljen, odnosno istekom otkaznog roka,

. odredbu da, ukoliko je ugovor sklopljen s više korisnika (zajedničko korištenje), da svi korisnici odgovaraju solidarno za sva dugovanja, koja proizlaze iz korištenja prostora,

Članak 11.

Naknada za korištenje prostora određuje se u visini od 1,00 kn/m2 mjesečno.

Za vrijeme uređenja prostora, da bi se priveo namjeni za koju je dobiven, u trajanju najduže do 3 mjeseca, korisnik nije dužan plaćati naknadu za korištenje istog.

Članak 12.

Istekom roka od pet godina korisniku se prostor, dodijeljen temeljem ove Odluke, može ponovno dodijeliti na korištenje na daljnji rok od pet godina, bez provođenja javnog natječaja za dodjelu, pod uvjetom da je korisnik dodijeljeni prostor koristio sukladno ugovoru i uredno izvršavao sve svoje ugovorne obveze te da i dalje ima potrebu za korištenjem istog prostora.

Zahtjev za ponovnu dodjelu prostora na korištenje podnosi se Upravnom odjelu, najkasnije 60 dana prije isteka ugovora o korištenju prostora.

Zaključak o ponovnoj dodjeli prostora na korištenje bez provođenja javnog natječaja donosi načelnica na temelju prijedloga Povjerenstva.

Članak 13.

Korištenje prostora može prestati i prije isteka ugovorenog roka i to otkazom ugovora.

Općina Omišalj može otkazati ugovor ako korisnik:

. poslije pisane opomene Općine Omišalj koristi prostor suprotno ugovoru ili mu nanosi štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

. ne plati dospjelu naknadu u roku od 15 dana od dana pisane opomene Općine Omišalj,

. onemogući Općini Omišalj nesmetanu kontrolu korištenja prostora, odnosno ne pruža na uvid svu potrebnu dokumentaciju,

. koristi prostor protivno namjeni,

. vrši preuređivanje, odnosno preinake prostora bez pisane suglasnosti Općine Omišalj,

. prostor daje na korištenje trećim osobama,

. ne koristi prostor bez opravdanog razloga duže od 30 dana,

. ako korisnik korištenjem poslovnog prostora ometa ostale suvlasnike nekretnine u mirnom korištenju suvlasničkih dijelova.

Korisnik može otkazati ugovor ne navodeći razloge.

U slučaju otkaza ugovora po prethodnom navedenom stavku korisnik mora vratiti prostor Općini Omišalj u urednom stanju. Otkazni rok je 30 dana.

Članak 14.

Korisnik je u obvezi koristiti prostor u strogo programske svrhe te poslovni prostor ne smije davati na korištenje trećim osobama.

Općina zadržava pravo kontrole namjenskog korištenja prostora dodijeljenog na korištenje. Ukoliko bude utvrđeno da korisnik ne koristi prostor sukladno namjeni za koju je isti dodijeljen, Povjerenstvo će predložiti Općinskoj načelnici da se korisniku otkaže ugovor o korištenju prostora.

Članak 15.

Nakon potpisivanja ugovora zakupnik se javlja u Upravni odjel Općine Omišalj kako bi ispunio zapisnik o primopredaji prostora kojim će se utvrditi stanje prostora prilikom preuzimanja (opreme i inventara). Također, po isteku ugovora zakupnik je dužan zajedno sa domarom ili drugom nadležnom osobom ispuniti Zapisnik o stanju prilikom predaje prostora te vratiti ključ.

Članak 16.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na davanje prostora na korištenje pravnim osobama u vlasništvu Općine Omišalj, ako isto nije regulirano njihovim općim aktom.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-06-19-01-11

Omišalj, 22. studenog 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=51513&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr